Mezmurlar 91:11-12

11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,
Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.
12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,
Ayağın bir taşa çarpmasın diye.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.91 Tanrı’ya sığınanların güvenliğiyle ilgili çarpıcı bir tanıklık. İnsanın kasvetli durumunun irdelendiği Mez.90’nın (bkz. Mez.90’a ait not) ardından gelen bu mezmur, öncekinin tezadını oluşturur. Bu mezmur, muhtemelen tapınak görevlilerinden biri (bir kâhin veya Levili) tarafından Tanrı’ya bağlı olanlara güven vermek üzere yazılmıştır (bkz. Mez.91:14-16’ya ait not). Mezmur, sekizer ayetten oluşan iki kısma ayrılır: İkinci kısmın açılış beyti (Mez.91:9-10), Mez.91:1-2’nin temasını yansıtmaktadır. İlk kısımda, Tanrı’dan korkan kişilerin iki tehdit karşısında güvende oldukları söylenir (Mez.91:3). İkinci kısımda ise tehlikeli iki hayvanla simgelenen düşmanlar karşısında zafer kazanacaklarına dair güvence verilir (Mez.91:13). Mez.91:14-16’daki önbildiri ise, en üst seviyede güvence sunmaktadır.
91:11-12 Bkz. Şeytan’ın kullandığı sözler, Mat.4:5-6; Luk.4:10-11.
91:11 meleklerine Bkz. Mez.34:7’ye ait not.
91:12 taşa çarpmasın Bkz. Özd.3:23.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş