Mezmurlar 77

77
77. Mezmur
Müzik Şefi Yedutun için - Asaf'ın mezmuru
1Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum,
Haykırıyorum beni duysun diye.
2Sıkıntılı günümde Rab'be yönelir,
Gece hiç durmadan ellerimi açarım,
Gönlüm avunmaz bir türlü.
3Tanrı'yı anımsayınca inlerim,
Düşündükçe içim daralır. Sela
4Açık tutuyorsun göz kapaklarımı,
Sıkıntıdan konuşamıyorum.
5Geçmiş günleri,
Yıllar öncesini düşünüyorum.
6Gece ilahilerimi anacağım,
Kendi kendimle konuşacağım,
İnceden inceye soracağım:
7“Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek?
Lütfunu bir daha göstermeyecek mi?
8Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu?
Sözü geçerli değil mi artık?
9Tanrı unuttu mu acımayı?
Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı?” Sela
10Sonra kendi kendime, “İşte benim derdim bu!” dedim,
“Yüceler Yücesi gücünü göstermiyor artık.”
11RAB'bin işlerini anacağım,
Evet, geçmişteki harikalarını anacağım.
12Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim,
Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.
13Ey Tanrı, yolun kutsaldır!
Hangi ilah Tanrı kadar uludur?
14Harikalar yaratan Tanrı sensin,
Halklar arasında gücünü gösterdin.
15Güçlü bileğinle kendi halkını,
Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. Sela
16Sular seni görünce, ey Tanrı,
Sular seni görünce çalkalandı,
Enginler titredi.
17Bulutlar suyunu boşalttı,
Gökler gürledi,
Her yanda okların uçuştu.
18Kasırgada gürleyişin duyuldu,
Şimşekler dünyayı aydınlattı,
Yer titreyip sarsıldı.
19Kendine denizde,
Derin sularda yollar açtın,
Ama ayak izlerin belli değildi.
20Musa ve Harun'un eliyle
Halkını bir sürü gibi güttün.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.77 Mezmurda söz edilen sıkıntının bireysel olduğu görülür. Mezmur, acıyla karışık şaşkınlıktan (Mez.77:1-10), huzur verici düşüncelere (Mez.77:11-20) doğru bir gelişme gösterir.
Mez.77 başlık Müzik şefi Yedutun için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yedutun Bkz. Mez.39 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not.
77:1-10 Ağıt: Durmaksızın edilen duaları yanıtsız bırakan Tanrı’nın sessizliği karşısında yaşanan acı ve şaşkınlık ifade ediliyor.
77:3-6 Tanrı’nın geçmişte gösterdiği merhameti anımsayanlar, ş imdiki sessizliği karşısında daha da şaşırmaktadır (ayrıca Mez.22:1-11’deki gibi). Tanrı’nın bir şeyler yapmaması o kadar tedirgin edicidir ki, mezmur yazarı uyuyamaz (krş. Mez.3:5; Mez.4:8) ve konuşamaz (ancak bkz. Mez.77:11-20) hale gelmiştir.
77:8 Sevgisi Bkz. Mez.6:4’e ait not.
77:9 öfke Bkz. Mez.2:5’e ait not.
77:11-20 Mısır’dan çıkışları sırasında Tanrı’nın İsrailliler için yaptığı harikaların anımsanması halkın güvenini tazeler.
77:11,14 harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not.
77:13 Bkz. Çık.15:11.
77:15 Yusuf oğullarını EskiAntlaşma’da kuzey krallığı, güneydeki Yahuda Krallığı’ndan ayırt etmek için kimi zaman “Yusuf” (veya Yusuf’un oğlu “Efrayim”) diye adlandırılır (bkz. Mez.78:67; 2Sa.19:20; Hez.37:16,Hez.37:19; Amo.5:6,Amo.5:15; Amo.6:6; Zek.Amo.10:6). Ancak tıpkı burada olduğu gibi bazı ayetlerde (bkz. Mez.80:1; Mez.81:5; Ova.18) ilk doğan konumuna yükseltilen Yusuf adı (bkz. Yar.48:5 ve ilgili not; Yşu.16:1-4; 1Ta.5:2; Hez.47:13) tüm Yakup soyunu temsilen kullanılır. kurtardın Bkz. Mez.74:2.
77:16-19 Bkz. Mez.74:13-15. Bu mezmurun 16. ve 19. ayetlerde Çık.15. bölümdeki olaydan açıkça söz edilirken, 17-18. ayetlerde Tanrı’nın doğa olayları aracılığıyla görkemini sergilediği anlatılır. İbrani ozanlar, bilinen en korkutucu doğa olaylarından olan kasırgayı ve depremi, çoğunlukla Tanrı’nın kurtarmak veya cezalandırmak üzere gelişiyle ilişkilendirirlerdi (bkz. Mez.18:12-14; Mez.68:8; Hak.5:4-5; Hab.3:6,Hab.3:10). Mezmurda özet olarak, halkını esaretten kurtarmak için denizin güçlü sularını yarıp olağandışı bir geçiş yolu açan Tanrı’nın, doğayı yöneten Egemen RAB olduğu belirtilir.
77:20 Bkz. Giriş; Mez.77:5. Halkını... güttün Sina Çölü boyunca. bir sürü gibi Bkz. Mez.23:1; Mez.74:1 ve ilgili notlar.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş