Mezmurlar 66

66
66. Mezmur
Müzik şefi için - İlahi - Mezmur
1Ey yeryüzündeki bütün insanlar,
Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!
2Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,
O'na görkemli övgüler sunun!
3“Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı'ya,
“Öyle büyük gücün var ki,
Düşmanların eğiliyor önünde.
4Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” Sela
5Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!
Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:
6 Denizi karaya çevirdi,
Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.
Yaptığına sevindik orada.
7Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,
Gözleri ulusları süzer;
Başkaldıranlar gurura kapılmasın! Sela
8Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,
Övgülerini duyurun.
9Hayatımızı koruyan,
Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.
10Sen bizi sınadın, ey Tanrı,
Gümüş arıtır gibi arıttın.
11Ağa düşürdün bizi,
Sırtımıza ağır yük vurdun.
12İnsanları başımıza çıkardın,
Ateşten, sudan geçtik.
Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
13Yakmalık sunularla evine gireceğim,
Adaklarımı yerine getireceğim,
14Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen,
Ağzımdan çıkan adakları.
15Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan
Sana yakmalık sunular sunacağım,
Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Sela
16Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,
Benim için neler yaptığını size anlatayım.
17Ağzımla O'na yakardım,
Övgüsü dilimden düşmedi.
18Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,
Rab beni dinlemezdi.
19Oysa Tanrı dinledi beni,
Kulak verdi duamın sesine.
20Övgüler olsun Tanrı'ya,
Çünkü duamı geri çevirmedi,
Sevgisini benden esirgemedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

65:1-68:35 Övgü temasının hâkim olduğu dört mezmur. Tanrı’nın yaptıklarını gören dünyadaki tüm insanlar İsrail’in Tanrısı’na övgü ilahileri söylemelidir (bkz. Mez.46:10’a ait not). Çünkü Tanrı tüm yaratılışa bir düzen getirmiş, insanların bereketli biçimde yararlanması için yaratılışı verimli kılmıştır ve halkını her zaman kurtarmıştır.
Mez.66 Duaları yanıtlayan Tanrı övülüyor. Mezmur yazarı kendisini sıkıntılarından kurtaran Tanrı’nın yaptıklarını, Mısır’dan çıkış sırasında İsrail halkına yaptıklarıyla özdeşleştirmektedir. Adadığı adakları yerine getirmek için tapınakta övgüler sunulmaktadır (Mez.66:13-14); çoğunlukla başkaları da bu övgüye davet edilir (bkz. Mez.9:1’e ait not). Bu mezmur da coşkuyla yapılan böyle bir davetle başlar. Başka mezmurlarda da görüldüğü gibi, söz konusu davet, dünyanın dört bir bucağına ulaşır (örn. Mez.67:3-5; Mez.68:32; Mez.98:4; Mez.99:1-3; Mez.100:1; Mez.117:1; bkz. Mez.65-68’e ait not).
Mez.66 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
66:1 yeryüzündeki bütün insanlar Bkz. Mez.65:2’ye ait not.
66:2 Adının Bkz. Mez.5:11’e ait not.
66:3 müthiş Bkz. Mez.66:5; ayrıca bkz. Mez.65:5’e ait not. eğiliyor Bkz. Yşu.5:1; 2Ta.20:29.
66:4 Bkz. Mez.46:10’a ait not.
66:5-7 Tanrı’nın İsrailliler’i Kızıldeniz’den geçirip kurtarması, O’nun uluslar üzerinde egemen olduğunun bir göstergesi olarak hatırlatılır.
66:5 Tanrı’nın geçmişte yaptıklarını (Çık. 14-15. bölümler) göz önüne getirip canlandırma, tapınmanın önemli bir parçasıdır (bkz. Mez.66:16 ve ilgili not; Mez.46:8; Mez.48:8 ve ilgili not).
66:6 ı rmaktan Şeria Irmağı da olabilir, ancak büyük olasılıkla Kızıldeniz’den söz edilmektedir.
66:7 Başkaldıranlar Tanrı’nın yönetimine karşı isyan eden uluslar (bkz. Mez.68:6).
66:9 kaymasına Bkz. Mez.38:16’ya ait not.
66:10 sınadın... arıttın Sıkıntı zamanları, Tanrı halkının Tanrı’ya olan güveninin ve sadakatinin denendiği zamanlardır. Bu mecaz, değerli metalleri yabancı maddelerden arındırmak için ısıtıp kor haline getirme işlemine dayanır (bkz. Mez.12:6 ve ilgili not; Mez.17:3).
66:11-12 Ağa... ağır yük... başımıza çıkardın Muhtemelen Mısır’dan çıkarak kurtuldukları ağır baskıdan söz edilmektedir. düşürdün... vurdun... çıkardın Düşmanlar halka baskı yaptıklarında da, Tanrı bu durum aracılığıyla kendi kutsal amaçlarını yerine getirmektedir (bkz. Yşa.45:7; Amo.3:6).
66:12 Ateşten, sudan Genellikle zorlu sınanmalar için kullanılan tasvirlerdir (bkz. Yşa.43:2). bolluğa Burada, ‘vaat edilmiş topraklara’ anlamındadır.
66:13-15 Bkz. Mez.7:17’ye ait not; ayrıca bkz. Mez.50:14; Mez.116:17-19.
66:13 gireceğim... getireceğim Kral kendisinden söz ediyor.
66:16-20 Krş. Mez.34:1-7.
66:16 Gelin, dinleyin Bkz. Mez.66:5 ve ilgili not. Tanrı’dan korkanlar Bkz. Yar.20:11’e ait not.
66:17 Övgüsü Dua ve övgü, Eski Antlaşma’da birbirine bağlı kavramlardır (ayrıca bkz. Flp.4:6; 1Ti.2:1-2).
66:20 Övgüler olsun Tanrı’ya Bkz. Mez.66:8. Sevgisini Bkz. Mez.6:4’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş