Mezmurlar 2

2
2. Mezmur
1 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,
Neden boş düzenler kurar bu halklar?
2Dünyanın kralları saf bağlıyor,
Hükümdarlar birleşiyor
RAB'be ve meshettiği krala[a] karşı.
3“Koparalım onların kayışlarını” diyorlar,
“Atalım üzerimizden bağlarını.”
4Göklerde oturan Rab gülüyor,
Onlarla eğleniyor.
5Sonra öfkeyle uyarıyor onları,
Gazabıyla dehşete düşürüyor
6Ve, “Ben kralımı
Kutsal dağım Siyon'a oturttum” diyor.
7 RAB'bin bildirisini ilan edeceğim:
Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,
“Bugün ben sana baba oldum.
8Dile benden, miras olarak sana ulusları,
Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
9 Demir çomakla kıracaksın[b] onları,
Çömlek gibi parçalayacaksın.”
10Ey krallar, akıllı olun!
Ey dünya önderleri, ders alın!
11RAB'be korkuyla hizmet edin,
Titreyerek sevinin.
12Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
Ne mutlu O'na sığınanlara!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2:12 Birbirleriyle bağlantılı olan (bkz. “ne mutlu”, Mez.1:1; Mez.2:12) bu iki mezmurda, Kutsal Yasa’dan (Mez.1) ve RAB’bin Davut soyundan gelecek meshedilmiş kral ile onun aracılığıyla gerçekleştireceği vaatlerden söz edilmesi (Mez.2), Mezmurlar Kitabı’nın Eski Antlaşma’nın iki ana temasını işlediğini gösterir.
Mez.2 RAB’bin Davut’la yaptığı antlaşmanın (bkz. 2Sa.7:11-16) ışığı nda, Davut’un soyundan gelen kralın taç giyme töreni için bestelenmiş bir kraliyet mezmurudur. Davut soyundan gelen son kral Mesih olduğu için bu mezmurun doğrudan Mesih’le bağlantısı olabilir; buna göre ‘taç giyme’ töreni, İsa Mesih’in ya beden alışı veya daha büyük olasılıkla dirilişidir (ayrıca bkz. Elç.4:25-28; Elç.13:3 3-36).
2:1-3 Eski Ortadoğu’da kralın taç giyme töreni zamanında tahtın yönetimi altında yaşayan halklar ve krallar genellikle ayaklanma çıkarırlardı.
2:1-2 Bkz. Elç.4:25-28.
2:2 RAB’be ve meshettiği krala Krş. Yu.5:19-30. meshettiği krala İbranice’den birebir çevirisi: “meshettiğine” (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih ve İsrail Kralı Kavramları, s.370). Bu kişi nihai olarak Mesih’tir.
2:4 Bkz. Mez.59:8.
2:5 öfkeyle... Gazabıyla Tanrı’nın her türlü günaha ve kötülüğe olan öfkesi O’nun mutlak ve doğru karakterinin uygun bir ifadesidir (bkz. Mez.7:11; ayrıca bkz. Mez.4:1’e ait not; krş. Hab.1:13; Rom.1:18).
2:6 Kutsal dağım Siyon Dağı. Yeruşalim’deki Buluşma Çadırı’nın bulunduğu yer (bkz. 2Ta.33:15; ayrıca bkz. Mez.3:4; Mez.15:1; Mez.43:3; 48. bölüm ve ilgili notlar; Mez.99:9).
2:7 oğlumsun... baba Eski Ortadoğu’da büyük kral ile onun himayesinde hüküm süren vasal krallar arasındaki ilişki hem “efendi” ve “hizmetkâr” sözcükleriyle hem de “baba” ve “oğul” ifadeleriyle tanımlanıyordu. Davut soyundan gelen kral, RAB’bin “hizmetkârı” ve “oğluydu” (2Sa.7:5,2Sa.7:14).
2:8 miras olarak sana ‘Egemenlik süreceğin yer olarak’ anlamındadır. Yeryüzünün dört bucağını Ulusların RAB’bin hükümranlığa karşı başkaldırması karşısında RAB seçip atadığı kraal dünya üzerinde yetki vereceğine dair vaatte bulundu. Bu vaadi nihai olarak İsa Mesih yerine getirecektir (Va.20:1-6).
2:9 Va.12:5 ve Va.19:15-16’da bu sözü Mesih’in yerine getireceğini belirtir. kıracaksın Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Peş itta’da ve Septuaginta’da “güdeceksin” diye geçer. Çömlek gibiparçalayacaksın Bkz. Yer.19:11.
2:12 öpün Boyun eğme göstergesi (bkz. 1Sa.10:1; 1Kr.19:18; Hoş.13:2; ayrıca bkz. Yar.41:40’a ait not). öfkelenmesin... öfkesi... O’na Büyük olasılıkla “Oğul’u” mesheden “RAB’den” (Mez.2:11) söz edilmektedir. izlediğiniz yolda mahvolursunuz Bkz. Mez.1:6 ve ilgili not. Ne mutlu Bkz. Mez.1:1 ve ilgili not. sığınanlara Bkz. Mez.5:11; Mez.34:8; Mez.64:10; krş. Mez.104:18.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş