Mezmurlar 80

80
80. Mezmur
Müzik şefi için - “Zambaklar Antlaşması” makamında -
Asaf'ın mezmuru
1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
2Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde
Uyandır gücünü,
Gel, kurtar bizi!
3Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
4Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?
5Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin,
Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.
6Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza,
Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.
7Bizi eski halimize kavuştur,
Ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
8Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin,
Ulusları kovup onu diktin.
9Onun için toprağı hazırladın,
Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.
10Gölgesi dağları,
Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.
11Sürgünleri Akdeniz'e,
Filizleri Fırat'a dek uzandı.
12Niçin yıktın bağın duvarlarını?
Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,
13Orman domuzları onu yoluyor,
Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.
14Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize!
Göklerden bak ve gör,
İlgilen bu asmayla.
15İlgilen sağ elinin diktiği filizle,
Kendine seçtiğin oğulla!
16Asman kesilmiş, yakılmış,
Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!
17Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde,
Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!
18O zaman senden asla ayrılmayacağız;
Yaşam ver bize, adını analım!
19Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Bizi eski halimize kavuştur,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.80 Efrayim, Benyamin ve Manaşşe (Mez.80:2) kuzey krallığını temsil etmektedir. Buna bağlı olarak, söz konusu felaketin kuzey krallığını yıkanAsur istilası olması mümkündür (bkz. 2Kr.17:1-6). Yapılan arkeolojik çalışmalar, kuzeyden saldıran Asurlular’dan kaçan çok sayıda İsrailli’nin Yeruşalim ve civarına yerleşmesinden ötürü bölgede ciddi bir nüfus patlaması yaşandığını ortaya koymaktadır (ayrıca bkz. Mez.73 başlığa ait not). Dua, İbranice’de dörder dizeden oluşan beş kıtadan meydana gelir (bkz. nakaratlı mezmurlar, Mez.42-43’e ait not).
Mez.80 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. “Zambaklar Antlaşması” makamında Bkz. Mez.45 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not.
80:1 Bkz. çoban ve sürü tasviri, Mez.74:1; Mez.77:20; Mez.78:52,Mez.78:71-72; Mez.79:13; ayrıca bkz. Mez.23:1-2 ve ilgili notlar. Yusuf’u Bkz. Mez.77:15’e ait not. Keruvlar arasında taht kuran Bkz. Çık.25:18’e ait not. Saç ışığı nı Bkz. Çık.24:16-17; Çık.40:34-35; ayrıca bkz. Mez.102:15-16; Çık.14:4,Çık.14:17-18; Say.14:22; Yşa.40:5; Yşa.44:23; Yşa.60:1-2.
80:2 Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde Halk RAB’bin öncülüğünde Sina Dağı’ndan vaat edilmiş topraklara giderken, Antlaşma Sandığı bu üç oymaktan olan askerlerin önünde taşınıyordu (bkz. Say.10:21-24; ayrıca bkz. Mez.68’e ait not). Uyandır Bkz. Mez.7:6’ya ait not.
80:3 Yüzünün ışığıyla aydınlat Bkz. Mez.80:7,Mez.80:19; kâhinlerin kutsaması, Say.6:25; ayrıca bkz. Mez.4:6 ve Mez.13:1’e ait notlar.
80:4-7 RAB’bin halkına verdiği büyük cezayla ilgili ağıt.
80:4 RAB... Her Şeye Egemen Bkz. Mez.80:7,Mez.80:14,Mez.80:19; ayrıca bkz. 1Sa.1:3’e ait not. Ne zamana dek...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş.
80:5 ekmek Tanrı’nın İsrail halkına çöldeyken gönderdiği man (krş. Mez.78:20,Mez.78:24-25).
80:8-16 Asma ile bağ tasviri peygamberlerin kitaplarında da geçer (bkz. Yşa.5:1-7; Yşa.27:2; Yer.2:21; Yer.12:10; Hez.17:6-8; Hez.19:10-14; Hoş.10:1; Hoş.14:7; Mik.7:1; ayrıca bkz. Yar.49:22; Mat.20:1-16; Mar.12:1-9; Yu.15:1-5).
80:8 asma çubuğu İsrail halkı. getirdin Bkz. Mez.78:52. Ulusları kovup onu diktin Bkz. Mez.44:2. diktin ‘Aşıladın’ anlamında.
80:9 toprağı hazırladın Bkz. Yşa.5:2. Kök... yayıldı Bkz. Yşa.27:6; Yşa.37:31; Hez.17:7.
80:11 Akdeniz’e... Fırat’a Bkz. Çık.23:31 ve ilgili not.
80:12 Niçin...? Bkz. Mez.6:3’e ait not. yıktın... duvarlarını ‘Savunmasını yıktın’ anlamında.
80:14 İlgilen Bkz. Çık.3:16.
80:15 oğulla İsrail’le (bkz. Çık.4:22-23; Hoş.11:1). seçtiğin oğulla Bkz. Mez.80:17.
80:16 yok etsin Bkz. Mez.9:5.
80:17 Elin... üzerinde olsun ‘İyiliğini esirgeme’ anlamında. sağ kolun olan Bkz. Mez.2:7-9; Mez.89:21-25; Mez.110:1. RAB’bin meshettiği, Davut soyundan olan kraldan söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre 15. ayetteki “oğul”, Tanrı tarafından seçilmiş olan İsrail halkıdır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş