Mezmurlar 103

103
103. Mezmur
Davut'un mezmuru
1RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!
2RAB'be övgüler sun, ey canım!
İyiliklerinin hiçbirini unutma!
3Bütün suçlarını bağışlayan,
Bütün hastalıklarını iyileştiren,
4Canını ölüm çukurundan kurtaran,
Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,
5Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,
Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.
6RAB bütün düşkünlere
Hak ve adalet sağlar.
7Kendi yöntemlerini Musa'ya,
İşlerini İsrailliler'e açıkladı.
8 RAB sevecen ve lütfedendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
9Sürekli suçlamaz,
Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.
10Bize günahlarımıza göre davranmaz,
Suçlarımızın karşılığını vermez.
11Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,
Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.
12Doğu batıdan ne kadar uzaksa,
O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
13Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,
RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.
14Çünkü mayamızı bilir,
Toprak olduğumuzu anımsar.
15İnsana gelince, ota benzer ömrü,
Kır çiçeği gibi serpilir;
16Rüzgar üzerine esince yok olur gider,
Bulunduğu yer onu tanımaz.
17-18Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,
Antlaşmasına uyan
Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.
19RAB tahtını göklere kurmuştur,
O'nun egemenliği her yeri kapsar.
20RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,
O'nun sözünü dinleyen,
Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!
21RAB'be övgüler sunun, ey sizler,
O'nun bütün göksel orduları,
İsteğini yerine getiren kulları!
22RAB'be övgüler sunun,
Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.103 Tanrı’nın halkına gösterdiği sevgiyi ve sevecenliği öven bir ilahidir (Mez.103:1-2,Mez.103:20-22). Övgü çağrısının nedeni iki kısımda verilir: (1) Tanrı’nın mezmur yazarına gösterdiği iyilik (Mez.103:3-5) ve (2) İsrail halkına gösterdiği merhamet (Mez.103:6-19). İsrail halkına gösterdiği merhametin övüldüğü kısımda, 7-12. ayetlerde Tanrı’nın bunu onlar günahkâr oldukları halde, 13-18. ayetlerde zayıf ölümlüler oldukları halde yaptığı belirtilir (ayrıca bkz. Mez.78:38-39); bu iki parçanın son beyitlerinde (Mez.103:11-12,Mez.103:17-18) Tanrı’nın sevgisi vurgulanır.
103:1-2 Krş. Mez.103:20-22.
103:1-2,22 ey gönlüm... ey canım Bkz. Mez.31:9’a ait not; Mez.104:1,Mez.104:35; Mez.116:7.
103:3 bağışlayan... iyileştiren Bkz. örn. Mat.9:2,Mat.9:5.
103:4 sevgi ve sevecenlik İlahinin kilit sözcükleri (bkz. Mez.103:8, 11,13,17-18). sevgi Bkz. Mez.6:4’e ait not.
103:5 kartalınki gibi Bkz. Yşa.40:30-31.
103:6 Burada ve 19. ayette, İsrail’i büyük bir lütufla kutsayan Tanrı’nın yönetimi tanımlanır. adalet Bkz. Mez.103:17-18; ayrıca bkz. Mez.4:1’e ait not.
103:7 Bkz. Çık.33:13. yöntemlerini Bkz. Mez.25:10 ve ilgili not.
103:8-9 Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not.
103:9 Öfkesini Bkz. Mez.2:5’e ait not.
103:10,12 günahlarımıza... Suçlarımızın... isyanlarımızı Bkz. Mez.32:5 ve ilgili not.
103:11-12 Tanrı’nın sevgisinin büyüklüğünü, en belirgin olarak halkının günahlarını bağışlaması göstermektedir.
103:11 Bkz. Mez.36:5-9; Mez.108:4. Kendisinden korkanlara Bkz. Mez.103:13, 17-18; ayrıca bkz. Mez.34:8-14 ve ilgili not.
103:13-18 Bkz. Mez.78:39.
103:14 toprak olduğumuzu Bkz. Yar.2:7; Yar.3:19.
103:15-16 Bkz. Mez.90:5-6’ya ait not.
103:17-18 sonsuza dek sever Krş. Mez.103:11-12; bkz. Mez.103’e ait not. Antlaşmasına uyan... buyruklarına uymayı Bkz. Mez.25:10; Çık.19:5; Çık.20:6 ve ilgili notlar; Yas.4:40; Yas.29:9. soylarına Bkz. Mez.109:12’ye ait not.
103:19 Bkz. Mez.103:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.9:4,Mez.9:7; Mez.11:4; Mez.47:2,Mez.47:7-8; Mez.123:1.
103:20-22 Övgü çağrıları, mezmurlarda (bkz. Mez.148-150) övgü kısımlarının zirvesini oluşturur (bkz. Mez.9:1’e ait not).
103:20 sözünü dinleyen Bkz. Mez.91:11; İbr.1:14.
103:21 göksel orduları Bkz. Mez.148:2. kulları Bkz. Mez.104:4 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş