Mezmurlar 51

51
51. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
Davut Bat-Şeva'yla yattıktan sonra
Peygamber Natan kendisine geldiği zaman
1Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
2Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
3Çünkü biliyorum isyanlarımı,
Günahım sürekli karşımda.
4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Bu nedenle, söylediklerinde haklı,
Yargılarında adilsin.
5Nitekim suç içinde doğdum ben,
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
6Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
7Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
8Neşe, sevinç sesini duyur bana,
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
9Bakma günahlarıma,
Sil bütün suçlarımı.
10Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
11Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
12Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
13Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana.
14Kurtar beni kan dökme suçundan,
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.
15Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun.
16Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
Yoksa sunardım sana,
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
17Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.
18Lütfet, Siyon'a iyilik yap,
Yeruşalim'in surlarını onar.
19O zaman doğru sunulan kurbanlar,
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;
O zaman sunağında boğalar sunulur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.51 Davut’un bağışlanmak ve arınmak için alçakgönüllülükle ettiği dua. Günahlı birinin pişmanlık içinde ettiği bu dua, kişinin kendi günahı ile yüzleştirildiğinde göstermesi gereken doğru tepkiye bir örnektir. Bu mezmur, Mez.50 ile bağlantılıdır (krş. Mez.51:16 ile Mez.50:8-15) ve konu bakımından Mez.25 ile de birçok ortak noktası vardır. Mezmur, Hıristiyan geleneğinde tövbeyle ilişkilendirilen yedi mezmur arasındadır (bkz. Mez.6’ya ait not). Mezmur Davut’un kendisi (Mez.51:1-2) ve Siyon için (Mez.51:18-19) ettiği dualarla başlayıp biter. Kralın ve kentin esenliği yakın bir ilişki içindedir (bkz. Mez.3:8 ve Mez.28:8’e ait not).
Mez.51 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Davut... zaman Bkz. 2Sa.11:1-12:25; ayrıca bkz. Mez.3 başlığa ait not.
51:1-2 Tanrı’nın merhamet göstererek bağışlaması için yapılan bir yakarış (bkz. Luk.18:13). Eş anlamlı sözcüklerin bir arada bulunması dikkate değerdir: sevgin, sınırsız merhametin; lütfet, sil, yıka, arıt; isyan, suç, günah (bkz. son üçlü için, Luk.32:5).
51:1 Sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not. Sil Bkz. Mez.51:9. Günahların silinmesi bağışlanmayı simgeler (Yer.18:23; bkz. Mez.56:8 ve ilgili not; Mez.87:6; Mez.130:3; Neh.13:14; Yşa.43:25; Dan.7:10; ayrıca bkz. Çık.32:32-33).
51:2 Bkz. Mez.51:7.
51:3-5 Krş. Özd.28:13; 1Yu.1:9.
51:3 karşımda Zihnimde.
51:4 yalnız sana karşı Bkz. 2Sa.12:13; krş. Yar.20:6; Yar.39:9; Luk.15:18. Davut belli başlı antlaşma hükümlerini çiğnemişti (Çık.20:13-14,Çık.20:17). konuşurken... Yargılarken RAB’bin Peygamber Natan aracılığıyla yaptığı gibi (2Sa.12:7-12; bkz. Rom.3:4).
51:5 Günah kendi yüreğinden (“gönülde”, Mez.51:6) ve kendi doğasından kaynaklandı (bkz. Mez.58:3; Yar.8:21; krş. Yu.9:34; Ef.2:3).
51:6-9 Günahtan arındırılmak için edilen dua tekrarlanıyor.
51:6 gönülde Bkz. Mez.139:13-14. Bilgelik Yüreğinde Tanrı’nın yasasına sahip olan kişi bilgedir (bkz. Mez.37:30-31).
51:7 mercanköşkotuyla Törensel arındırmalarda kullanılırdı (bkz. Çık.12:22’ye ait not). arıt İbranice’den, “günahtan kurtar” diye de çevrilebilir. kardan beyaz Tanrı’nın kişiyi içsel açıdan paklamasıyla ilgili bir benzetmedir (bkz. Yşa.1:18; Dan.7:9; Va.7:14; Va.19:14).
51:8 Sevinç sesini duyur bana ‘Sevincin kuşatsın beni’ (bkz. Mez.32:7 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.35:27) veya ‘günahlarımın bağışlandığını bildiren bir peygamberlik sözü duyayım ki sevineyim’ (bkz. 2Sa.12:13) anlamında.
51:9 Sil Bkz. Mez.51:1’e ait not.
51:10-12 Aklanmak, temiz bir yüreğe sahip olmak, sadık kalmak için edilen dua.
51:10 yürek Bkz. Mez.5:9’a ait not. yarat Şimdiki doğasına ait olmayan (bkz. Mez.51:5) ve sadece Tanrı’nın şekillendireceği (bkz. Yar.1:1 ve ilgili not; Yşa.65:17) yeni yaradılış.
51:11 Bu iki istek aslında bir bütündür (bkz. Mez.139:7; Hez.39:29). Davut’un duası Saul’un reddedilmesini andırır (bkz. 1Sa.16:1, 14). Davut, kendisini kral olmak için donatıp uygun hale getiren Kutsal Ruh’u kendisinden geri almaması için Tanrı’ya yalvarır (bkz. 1Sa.16:13; krş. 2Sa.23:1-2). Kutsal Ruhun’u Bu ifade, Eski Antlaşma’da buradan başka sadece Yşa.63:10-13’te bulunur. Tanrı, Ruhu sayesinde yaratma (bkz. Mez.104:30; Yar.1:2; Eyü.33:4) ve kurtarma amaçlarını (bkz. Yşa.32:15; Yşa.63:11-14; Hag.2:5) gerçekleştirir, belirlediği görevler için hizmetkârlarını donatır (bkz. Çık.31:3; Say.11:29; Hak.3:10; 1Sa.10:6; Yşa.11:2; Yşa.42:1), peygamberlerine vahiy vererek (bkz. Say.24:2-3; 2Sa.23:2; Neh.9:30; Yşa.59:21; Yşa.61:1; Hez.11:5; Mik.3:8; Zek.Mik.7:12) hizmetlerini yönlendirir (bkz. 1Kr.18:12; 2Kr.2:16; Yşa.48:16; Hez.2:2; Hez.3:14). Tanrı, kendi isteğine uygun yaşamaları için halkına Kutsal Ruh’u sayesinde “yeni bir yürek ve... yeni bir ruh” verir (bkz. Hez.36:26-27; ayrıca bkz. Yer.24:7; Yer.32:39; Hez.11:19; Hez.18:31). Bazı uzmanlar burada geçen ifadeyi Kutsal Ruh olarak değil, kutsallığın ruhu (yani Davut’un Tanrı’nın kutsallığa olan arzusu) olarak yorumlar.
51:13-17 Övgü sunmak üzere adakta bulunuluyor (bkz. Mez.7:17’ye ait not).
51:13 Mez.34’te olduğu gibi Tanrı’nın yüceltilmesinin ardından, mezmur yazarı kendisini başkalarına yol göstermeye adamaktadır (ayrıca bkz. Mez.32:8-10’a ait not). senin yollarını Bkz. Mez.25:4 ve ilgili not.
51:16 Bkz. Mez.40:6 ve ilgili not.
51:17 alçakgönüllü bir ruhtur,Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği Bkz. Mez.50:7-15 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.34:17-18.
51:18-19 Bkz. Mez.3:8’e ait not.
51:19 doğru sunulan kurbanlar Tanrı’yı hoşnut kılan türden; burada, Tanrı’nın merhametini gördükten sonra O’nu yüceltirken sunulan kurbanlar söz konusudur (bkz. Mez.50:14-15 ve ilgili notlar).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş