Mezmurlar 42

42 2.KİTAP
42. Mezmur[a]
Müzik şefi için - Korahoğulları'nın Maskili
1Geyik akarsuları nasıl özlerse,
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
2Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;
Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?
3Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz,
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
4Anımsayınca içim içimi yiyor,
Nasıl toplulukla birlikte yürür,
Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
Sevinç ve şükran sesleri arasında,
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.
5Neden üzgünsün, ey gönlüm,
Neden içim huzursuz?
Tanrı'ya umut bağla,
Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.
6-7Gönlüm üzgün,
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında
Çağlayanların gümbürdeyince,
Enginler birbirine sesleniyor,
Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor.
8Gündüz RAB sevgisini gösterir,
Gece ilahi söyler, dua ederim
Yaşamımın Tanrısı'na.
9Kayam olan Tanrım'a diyorum ki,
“Neden beni unuttun?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında
Yaslı gezeyim?”
10Gün boyu hasımlarım: “Nerede senin Tanrın?” diyerek
Bana sataştıkça,
Kemiklerim kırılıyor sanki.
11Neden üzgünsün, ey gönlüm,
Neden içim huzursuz?
Tanrı'ya umut bağla,
Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

42:1-43:5 “Düşmanların baskısından” (Mez.42:9; Mez.43:2) kurtulmak ve tapınağa, yani Tanrı’nın huzuruna bir daha çıkmak için edilen bir duadır. Benzersiz yapıları (bkz. Mez.42-43 başlığa ait not) ve ortak konular geliştirmeleri nedeniyle bu iki mezmurun birlikte tek bir dua oluşturduğu anlaşılır (birçok İbranice el yazmasında bu iki mezmur birleşiktir). Yapısal olarak bu mezmuru (42-43) oluşturan üç kıta simetriktir (her biri dört ayet içerir) ve hepsinin ardından aynı nakarat gelir (Mez.42:5,Mez.42:11; Mez.43:5). Bununla beraber ikinci kıtanın ortasında (bkz. Mez.6:6’ya ait not), üçlü nakarat içinde yansıtılan güveni burada tazeleyen ilave bir ayet (Mez.42:8) bulunur. Dua, Tanrı’nın varlığına duyulan özlem (Mez.42:1) ile başlayıp Tanrı’ya sunağında şükredeceğine dair verilen sözle sona erer (Mez.43:4).
42:1 Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Korahoğulları’nın Davut tarafından tapınak törenlerinde görev yapmak üzere atanan Korah’ın soyundan gelen Levili koro üyeleriydi. Levi oğlu Kehat’ın Levili boyunu temsil ediyorlardı (bkz. Mez.39 başlığa ait not). Davut’un dönemindeki önderleri Heman’dı (bkz. Mez.88 başlık). Bu mezmur “Korahoğulları” ile ilişkili peş peşe gelen yedi mezmurun ilkidir (Mez.42-49; ötekiler, Mez.84-85; 87-88). Korahoğulları’nın mezmurları Tanrı’nın mutlak yetkisini vurgular. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
42:1-4 Tanrı’ya tapınakta tapınmak, EskiAntlaşma dönemindeki imanlıların büyük özlemiydi (bkz. Va.21:3’e ait not).
42:1 Canım Bkz. Mez.31:9’a ait not.
42:2 yaşayan Tanrı’ya Bkz. Yas.5:26. Ne zaman...? İçinde bulunduğu koşullar (bkz. Mez.42:9; Mez.43:1-2) onun tapınakta bulunmasını engellemektedir. görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü Bkz. Çık.19:17; Çık.29:42-43; Çık.30:6,Çık.30:36; krş. Mez.33:18-34:8.
42:3 gece gündüz Bkz. Mez.42:8,Mez.42:10. Nerede senin Tanrın? Bkz. Mez.10:11’e ait not.
42:4 alaya öncülük ederdim Mezmur yazarının tapınak törenlerinde önemli bir görev üstlendiğini gösterir.
42:5 İmanlı, içinde bulunduğu duruma ve kendi duygularına değil, Tanrı’nın geçmişte yaptığı iyiliklere ve gelecekte yapacaklarına dair verdiği vaatlere dayanmalıdır (bkz. Mez.27:13-14; Mez.27’ye ait notlar). övgüler sunacağım Bkz. Mez.7:17; Mez.9:1’e ait notlar; ayrıca bkz. Mez.43:4.
42:6-7 Gönlüm üzgün Bkz. Mez.42:5,Mez.42:11; Mez.43:5. Bu yüzden seni anımsıyorum Mezmur yazarının açıklanmayan bir nedenden ötürü tapınaktan uzak kaldığı anlaşılıyor (ayrıca bkz. Mez.42:4). Şeria... Misar dağlarında İsrail’in kuzey sınırında bulunan, Şeria Irmağı’nın kaynakları olarak bilinen ve 3000 m yüksekliğe ulaşan Hermon dağları (bkz. Yas.3:8; Yşu.11:17; Yşu.13:11; 1Ta.5:23; krş. Mez.133:3; Ezg.4:8); bazı uzmanlar “Misar dağları”nın, “Hermon dağları” yerine kullanılan bir başka ad olduğunu ileri sürer. Çağlayanların gümbürdeyince enginler birbirine sesleniyor Bkz. Mez.69:1-2; Mez.88:7; Yun.2:3,Yun.2:5; ayrıca bkz. Mez.32:6’ya ait not.
42:8 Mez.42’nin ortasındaki bu dizeler, sıkıntıların ortasında dile getirilen umut dolu sözlerden oluşur. RAB Bkz. Mez.42-43’e ait not. sevgisini Bkz. Mez.6:4’e ait not. dua Övgü ve dua, mezmur yazarına göre birbirine bağlıdır.
42:9 Kayam Bkz. Mez.18:2’ye ait not. Neden...? Niçin...? Bkz. Giriş; Mez.6:3 ve Mez.42-44’e ait notlar.
42:10 Bkz. Mez.42:3. Kemiklerim Bkz. Mez.6:2’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş