Mezmurlar 89

89
89. Mezmur
Ezrahlı Eytan'ın Maskili
1RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,
Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.
2Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,
Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.
3Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım,
Kulum Davut'a şöyle ant içtim:
4 ‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim,
Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’ ” Sela
5Ya RAB, gökler över harikalarını,
Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.
6Çünkü göklerde RAB'be kim eş koşulur?
Kim benzer RAB'be ilahi varlıklar arasında?
7Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır,
Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.
8Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Senin gibi güçlü RAB var mı?
Sadakatin çevreni sarar.
9Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer,
Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.
10Sen Rahav'ı[a] leş ezer gibi ezdin,
Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın.
11Gökler senindir, yeryüzü de senin;
Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.
12Kuzeyi, güneyi sen yarattın,
Tavor ve Hermon dağları
Sana sevincini dile getiriyor.
13Kolun güçlüdür,
Elin kudretli, sağ elin yüce.
14Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,
Sevgi ve sadakat önünsıra gider.
15Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!
Yüzünün ışığında yürürler.
16Gün boyu senin adınla sevinir,
Doğruluğunla yücelirler.
17Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,
Lütfun sayesinde gücümüz artar.
18Kalkanımız RAB'be,
Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.
19Geçmişte bir görüm aracılığıyla,
Sadık kullarına şöyle dedin:
“Bir yiğide yardım ettim,
Halkın içinden bir genci yükselttim.
20 Kulum Davut'u buldum,
Kutsal yağımla onu meshettim.
21Elim ona destek olacak,
Kolum güç verecek.
22Düşman onu haraca bağlayamayacak[b],
Kötüler onu ezmeyecek.
23Düşmanlarını onun önünde kıracağım,
Ondan nefret edenleri vuracağım.
24Sadakatim, sevgim ona destek olacak,
Benim adımla gücü yükselecek.
25Sağ elini denizin,
Irmakların üzerine egemen kılacağım.
26‘Babam sensin’ diye seslenecek bana,
‘Tanrım, kurtuluşumun kayası.’
27 Ben de onu ilk oğlum,
Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.
28Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,
Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.
29Soyunu sonsuza dek,
Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.
30“Çocukları yasamdan ayrılır,
İlkelerime göre yaşamazsa;
31Kurallarımı bozar,
Buyruklarıma uymazsa,
32İsyanlarını sopayla,
Suçlarını dayakla cezalandıracağım.
33Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek,
Sadakatime sırt çevirmeyeceğim.
34Antlaşmamı bozmayacak,
Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.
35Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim,
Davut'a yalan söylemeyeceğim.
36Onun soyu sonsuza dek sürecek,
Tahtı karşımda güneş gibi duracak,
37Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi
Sonsuza dek kalacak.” Sela
38Ama sen reddettin, sırt çevirdin,
Çok öfkelendin meshettiğin krala.
39Kulunla yaptığın antlaşmadan vazgeçtin,
Onun tacını yere atıp kirlettin.
40Yıktın bütün surlarını,
Viran ettin kalelerini.
41Yoldan geçen herkes onu yağmaladı,
Yüzkarası oldu komşularına.
42Hasımlarının sağ elini onun üstüne kaldırdın,
Bütün düşmanlarını sevindirdin.
43Kılıcının ağzını başka yöne çevirdin,
Savaşta ona yan çıkmadın.
44Görkemine son verdin,
Tahtını yere çaldın.
45Gençlik günlerini kısalttın,
Onu utanca boğdun. Sela
46Ne zamana dek, ya RAB?
Sonsuza dek mi gizleneceksin?
Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?
47Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,
Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!
48Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,
Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran? Sela
49Ya Rab, nerede o eski sevgin?
Davut'a göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin!
50-51Anımsa, ya Rab, kullarının nasıl rezil olduğunu,
Bütün halkların hakaretini bağrımda nasıl taşıdığımı,
Düşmanlarının hakaretini, ya RAB,
Meshettiğin kralın attığı adıma edilen hakaretleri.
52Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!
Amin! Amin!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.89 Davut Hanedanlığı’nın çöküşü karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren ve eski gücüne kavuşması için edilen bir yakarış. Söz konusu olay, İÖ 597’de Nebukadnessar’ın Yeruşalim’e saldırısı ve ardından Kral Yehoyakin’in sürülmesi olabilir (bkz. 2Kr.24:8-17). Mezmurun girişinde (2Kr.89:1-4) Tanrı’nın sevgisi, sadakati (2Kr.89:1-2) ve Davut’la yaptığı antlaşma (2Kr.89:3-4) hakkında bir ezgi bulunur. Bu iki tema, daha sonra sevinç temasıyla geliştirilir: 2Kr.89:5-18’de tekrar Tanrı’nın sevgisi ve sadakati övülür; 2Kr.89:19-37’de de Davut’la yaptığı antlaşmanın ayrıntılarına girilir. Mezmurun devamında bu sevinç birden ağıta dönüşür ve mezmur yazarı, Tanrı’nın, meshettiği kralı reddetmesini açıklamaya girişir (2Kr.89:38-45). Bunun ardından, Tanrı’nın Davut’la olan antlaşmasını anımsaması için dua eder (2Kr.89:46-51).
Mez.89 başlık Ezrahlı Bkz. Mez.88 başlık. Eytan’ın Yedutun (bkz. Mez.39 başlığa ait not). Ulusun sözcüsü olarak bu acı dolu duayı dile getiren mezmur yazarı şüphesiz bir Levili’ydi (muhtemelen Yedutun’un soyundan biri). Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
89:1 sevgisini... Sadakatini Bkz. Mez.89:2,Mez.89:14,Mez.89:33,Mez.89:49. sevgisini Bkz. Mez.89:2,Mez.89:14,Mez.89:24,Mez.89:28,Mez.89:33,Mez.89:49; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not. Tanrı’nın Davut soyundan gelen kralı reddetmesi, mezmur yazarına Tanrı’nın sevgisi ve sadakatinin tükendiğini düşündürür (bkz. Mez.89:38-45).
89:3-4 Bkz. 2Sa.7:8-16.
89:3 Kulum Bkz. Mez.89:20,Mez.89:39,Mez.89:50-51. Burada resmi bir unvan olarak kullanılmaktadır (bkz. Mez.78:70’e ait not).
89:5 harikalarını Bkz. Mez.9:1’e ait not. Kutsallar topluluğunda Gökteki melekler kurulunda (bkz. Mez.89:7; ayrıca bkz. “tanrısal kurul”, Mez.82:1’e ait not).
89:6 ilahi varlıklar Bkz. Mez.29:1 ve ilgili not.
89:8 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. Sadakatin çevreni sarar Sadakat, bu kıtanın temasıdır (bkz. Mez.89:5).
89:9-10 Bkz. Yar.1:6-10; ayrıca bkz. Mez.65:6-7; Mez.74:13-14’e ait notlar.
89:10 Rahav’ı Derinliklerdeki canavar olup muhtemelen Livyatan’ın öbür adıdır (bkz. Mez.74:14 ve Eyü.9:13’e ait not).
89:12 Tavor Bkz. Hak.4:6’ya ait not. Hermon Bkz. Yas.3:8’e ait not. sevincini dile getiriyor Bkz. Mez.65:13’e ait not.
89:14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu Bkz. Mez.97:2; krş. Özd.16:12; Özd.25:5; Özd.29:14.
89:18 İsrail’in Kutsalı’na Bkz. Mez.71:22; Mez.78:41; 2Kr.19:22 ve ilgili not.
89:19-29 RAB’bin halkı üzerinde vekil olarak Davut’u seçmesi ve onunla yaptığı ebedi antlaşma konu edilmiştir. Tanrı’nın bu vaadi, İsa Mesih’in sonsuza dek sürecek egemenliğiyle yerine gelecektir (bkz. Yu.12:34).
89:19 görüm Burada Peygamber Samuel’e (bkz. 1Sa.16:12) ve Natan’a (bkz. 2Sa.7:4-16) bildirilen vahiyden söz edilmektedir.
89:22 haraca bağlamayacak İbranice’den, “aldatamayacak” diye de çevrilebilir.
89:25 denizin... Irmakların Kral Davut’un egemenliği Akdeniz’den Fırat Irmağı’na kadar uzanacak (bkz. Mez.72:8; Mez.80:11 ve Çık.23:31’e ait not) ve Tanrı’nın kral olan “oğlu” (bkz. Mez.89:26) ve vekili olan Davut’un egemenliği, Tanrı’nın egemenliğini yansıtacaktır (bkz. Mez.89:9-10 ve ilgili not; ayrıca krş. Mez.89:10 ile Mez.89:23).
89:27 ilk oğlum Tanrı’nın egemenliğinde en yüksek ayrıcalığa ve konuma sahip oğul (bkz. Mez.2:7-12; Mez.45:6-9; Mez.72:8-11; 110) olduğundan yeryüzü kralları arasında en yüce yeri alacaktır (bkz. Va.1:4-6). Bu ifade, nihai olarak Mesih’le yerine gelen evrensel egemenlikten söz eder.
89:29 gökler durduğu sürece Bkz. Mez.89:36-37.
89:30-37 RAB’bin Davut ve soyuyla yaptığı antlaşma (bkz. 2Sa.7:1-29), sonsuza dek sürecek olan (bkz. Mez.89:28-29) koşulsuz bir antlaşmaydı.Ancak kraliyet soyundan gelen herhangi biri Tanrı’ya sadakatsizlik gösterirse, Tanrı’nın yargısıyla karşılaşacak ve (tüm ulusun zarar görmesine varan derecelerde) kişisel olarak acı çekeceklerdi.
89:38-45 Bkz. Mez.89:19-29.
89:46-51 Davut, Tanrı’nın kendisiyle yaptığı antlaşmayı hatırlamasını diliyor; mezmur yazarının geçirdiği bu karanlık dönemde sahip olduğu tek umut buydu.
89:46 Ne zamana dek...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. öfken Bkz. Mez.2:5’e ait not.
89:47 ömrümün ne çabuk geçtiğini Bkz. Mez.39:4-6; Mez.90:5-6 ve ilgili notlar. Mezmur yazarı insan yaşamının kısa olduğunu vurgulayarak duasının bir an önce cevaplanmasını dilemektedir. boş İnsan, sınırlı güçlere sahip ölümlü bir yaratık olduğundan Tanrı’nın müdahalesine muhtaçtır (bkz. Mez.60:11; Mez.108:12; Mez.127:1-2; ayrıca bkz. Eyü.7:1-3; Vai.1:2 ve ilgili not).
89:49 o eski sevgin Mez.89:1’de açıklanan sevgi.
89:50-51 Anımsa Bkz. Mez.89:47.
89:52 Mezmurlar’ın üçüncü kitabını sona erdiren kısa bir övgü ilahisi (bkz. Mez.41:13’e ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş