Mezmurlar 102

102
102. Mezmur
Zayıf düşünce derdini RAB'be döken mazlumun duası
1Ya RAB, duamı işit,
Yakarışım sana erişsin.
2Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,
Kulak ver sesime,
Seslenince yanıt ver bana hemen.
3Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor,
Kemiklerim ateş gibi yanıyor.
4Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu,
Ekmek yemeyi bile unuttum.
5Bir deri bir kemiğe döndüm
Acı acı inlemekten.
6Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum,
Viranelerdeki kukumav gibiyim.
7Gözüme uyku girmiyor,
Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.
8Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor,
Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.
9-10Kızıp öfkelendiğin için
Külü ekmek gibi yiyor,
İçeceğime gözyaşı katıyorum.
Beni kaldırıp bir yana attın.
11Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,
Ot gibi sararmaktayım.
12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,
Ünün kuşaklar boyu sürer.
13Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,
Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.
14Kulların onun taşlarından hoşlanır,
Tozunu bile severler.
15Uluslar RAB'bin adından,
Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.
16Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,
Görkem içinde görünecek.
17Yoksulların duasına kulak verecek,
Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.
18Bunlar gelecek kuşak için yazılsın,
Öyle ki, henüz doğmamış insanlar
RAB'be övgüler sunsun.
19RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,
Göklerden yeryüzünü gözetledi,
20Tutsakların iniltisini duymak,
Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.
21-22Böylece halklar ve krallıklar
RAB'be tapınmak için toplanınca,
O'nun adı Siyon'da,
Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.
23RAB gücümü kırdı yaşam yolunda,
Ömrümü kısalttı.
24“Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!” dedim.
“Senin yılların kuşaklar boyu sürer!
25 “Çok önceden attın dünyanın temellerini,
Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.
26Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın.
Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.
Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,
Geçip gidecekler.
27Ama sen hep aynısın,
Yılların tükenmeyecek.
28Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları,
Senin önünde duracak soyları.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.102 Büyük bir ulusal felaket yaşamış birinin duasıdır (bkz. Mez.102 başlığa ait not). Mezmur, dört kıtadan (Tanrı’ya yakarış, Mez.102:1-2; sıkıntının tanımı, Mez.102:3-11; Rab’bin kesinlikle işiteceğine duyulan güven, Mez.102:12-17; RAB’bin sonsuza kadar övülmesi için yaptıklarının kayda geçirilmesi için yapılan çağrı, Mez.102:18-22) ve özet niteliğindeki sonuç kısmından (Mez.102:23-28) meydana gelir.
Mez.102 başlık Öbür mezmurların başlıklarında görülmeyen üslupla yazılmış bu başlık (öbürlerinde yazar adı ve törensel veya tarihsel notlar bulunmaz), duanın hangi durumlarda edilebileceğini açıklar. 1-11,23-24. ayetlerde mezmurun kişisel bir dua olduğu belirtilmesine karşın, 12-22,28. ayetlerden anlaşıldığı üzere mezmur yazarının yaşadığı sıkıntı ulusal bir felakettir. Siyon’un onarılmasından söz edildiğine göre, söz konusu felaket Babil sürgünü olabilir (Mez.102:13,Mez.102:14,Mez.102:16). duası Bkz. Mez.102:1,Mez.102:17.
102:2 yüzünü... gizleme Bkz. Mez.13:1’e ait not. Seslenince, yanıt ver Bkz. Mez.118:5’e ait not.
102:3 günlerim duman gibi yok oluyor Ayrıca bkz. Mez.102:11,Mez.102:23. Kemiklerim... yanıyor Bkz. Mez.31:10; Mez.32:3; Mez.42:10.
102:4 Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not. Burada “yürek” sözcüğü, insanı (beden ve ruh) tanımlamak amacıyla “kemikler” (Mez.102:3) ile bir arada kullanılmaktadır (bkz. Mez.22:14; Yer.20:9; Yer.23:9). ot gibi kurudu Bkz. Mez.102:11.
102:6 ishakkuşunu... kukumav Bkz. Sef.2:14.
102:8 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor Bkz. Mez.109:25; ayrıca bkz. Mez.5:9 ve Mez.39:8’e ait notlar. adımı lanet için kullanıyor Muhtemelen, “Sen de onun gibi olasın” diyorlardı.
102:9-10 öfkelendiğin Bkz. Mez.2:5’e ait not. İçeceğime gözyaşı Bkz. Mez.42:3; Mez.80:5.
102:11 Krş. Mez.102:3-4. gölge Bkz. Mez.144:4; Eyü.8:9; Eyü.14:2; Vai.6:12. Ot Bkz. Mez.37:20; Mez.90:5-6 ve ilgili notlar.
102:12-17 Göksel ebedi Kral’ın yoksulların duasını kesinlikle işiteceğine (Mez.102:17) ve Siyon’u onaracağına ilişkin güvence (bkz. Mez.3:8’e ait not).
102:12 sonsuza dek tahtında oturursun Mezmurlar Kitabı’nın başlıca temalarından biri RAB’bin evrenin Kralı oluşudur (bkz. Mez.47; 93-100 ve ilgili notlar). Ünün Bkz. Mez.111; 135; 145.
102:13 beklenen zaman Tanrı’nın yargı ve kurtuluş için belirlediği zaman (bkz. Mez.75:2; Çık.9:5; 2Sa.24:15; Dan.11:27,Dan.11:35).
102:14 hoşlanır... severler Bkz. Mez.126; 137. Çünkü Tanrı’nın kentidir (bkz. Mez.46:4; Mez.48:1-2,Mez.48:8; Mez.87:3; Mez.101:8; Mez.132:13).
102:15 Uluslar... korkacak Bkz. Mez.46:10’a ait not. adından Bkz. Mez.5:11’e ait not.
102:16 Siyon’u yeniden kuracak Yeruşalim Tanrı’nın yargısından muaf değilse de, Tanrı’nın orayı sonsuza kadar gözleyeceğine dair vaatler yazarın umudunun temelidir. Görkem içinde görünecek Bkz. Mez.102:15; Mez.46:10’a ait not; ayrıca bkz. Yşa.40:1-5; krş. Va.21-22. bölüm.
102:18-22 Tanrı’nın, halkı için yaptıkları tüm dünya O’nu övsün diye kayda geçirilmelidir (bkz. Mez.117’e ait not; ayrıca bkz. Mez.28:5’e ait not; Va.15:3-4; Va.21:24,Va.21:26).
102:18 yazılsın Tanrı’nın halkı için yaptıklarının unutulmaması için kayda geçirilmesi çağrısı yalnızca burada görülür (bkz. Mez.22:30; Mez.44:1; Mez.78:1-4).
102:20 Tutsakların... Ölüm mahkûmlarını Savaş tutsakları veya Babil’de sürgünde olanlar (bkz. Mez.79:11 ve ilgili not).
102:21-22 Bkz. Mez.47:9 ve ilgili not; 96; 98; 100; krş. Yşa.2:2-4; Mik.4:1-3. tapınmak için toplanınca Bkz. Mez.9:1’e ait not.
102:23-28 İnsan ömrünün kısa (Mez.102:23,Mez.102:25-27) olmasına karşın, Tanrı’nın ebedi olması, gelecek için ümit vermektedir (Mez.102:28).
102:23-24 Bkz. Mez.102:3-11.
102:24-27 Bkz. Mez.102:12 ve ilgili not; Mez.102:25-27; krş. İbr.1:10-12 ve İbr.1:10’a ait not.
102:26 İlk yaratılışın yerini yeni bir yaratılış alacaktır (bkz. Yşa.65:17; Yşa.66:22).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş