Mezmurlar 47

47
47. Mezmur
Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru
1Ey bütün uluslar, el çırpın!
Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!
2Ne müthiştir yüce RAB,
Bütün dünyanın ulu Kralı.
3Halkları altımıza,
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
4Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı
O seçti bizim için. Sela
5RAB Tanrı sevinç çığlıkları,
Boru sesleri arasında yükseldi.
6Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;
Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!
7Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,
Maskil[a] sunun!
8Tanrı kutsal tahtına oturmuş,
Krallık eder uluslara.
9Ulusların önderleri
İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.
O çok yücedir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.47 Bu mezmur, Mez.93-100’de Yüce Kral’a sunulan ilâhilere benzer. Krallık ikiye bölünmeden önce, özel bayram günlerinde tapınak törenleri sırasında okunmak üzere bestelenmiştir. Mez.24 ve 68’de olduğu gibi bir tören alayı söz konusu olabilir (Mez.47:5). Yapısal olarak, girişte övgüler sunulması için yapılan çağrıyı (Mez.47:1), “bütün dünyanın ulu Kralı” olan Tanrı’nın övüldüğü her biri üç İbrani şiir dizesinden oluşan üç kıta (Mez.47:2-4,Mez.47:5-7,Mez.47:8-9) izler.
Mez.47 başlık Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not.
47:1-4 Tüm uluslar, tüm dünyanın Rabbi olan ve halkı İsrail’in yazgısını şekillendiren İsrail’in Tanrısı’nın yaptıklarından ötürü sevinç duymaya çağrılır (bkz. Mez.28:5 ve Mez.47:9’a ait notlar).
47:1 El çırpın Kralın tahta çıkma töreninde (bkz. 2Kr.11:12; ayrıca bkz. Mez.98:8-9) veya öbür sevinçli zamanlarda (bkz. Yşa.55:12) olduğu gibi. Sevinç çığlıkları Bkz. 1Kr.1:40.
47:2 Ne müthiştir Bkz. Mez.68:35; Mez.89:7; Mez.99:3; Mez.111:9; ayrıca bkz. Mez.45:4’e ait not. ulu Kralı Eski Ortadoğu kralları tarafından kullanılan bu unvan üstünlüğü ve yetkiyi vurgular (bkz. 2Kr.18:19’a ait not).
47:3 Bkz. 2Sa.5:17-25; 2Sa.8:1-14; 10. bölüm.
47:4 Yakup Bkz. Mez.14:7’ye ait not. mirasımızı Vaat edilmiş topraklar (bkz. Yar.12:7; Yar.17:8; Çık.3:8; Yas.1:8; Yer.3:18).
47:5-6 Mezmurun merkezi (bkz. Mez.6:6’ya ait not). Antlaşma Sandığı, Tanrı’nın tahtını simgelediğine ve tapınak Tanrı’nın göksel sarayının yeryüzü üzerindeki temsili olduğuna göre (bkz. Mez.24; 68), burada Tanrı’nın tapınağa gelişi tasvir ediliyor olmalıdır.
47:5 sevinç çığlıkları... Boru sesleri Bkz. Mez.47:1’e ait not. Boru Bkz. Mez.98:6; Çık.19:16,Çık.19:19; Yşu.6:4; 2Sa.15:9-10; 2Kr.9:13. Burada Tanrı’nın, Yüce Kral olarak halkının arasında olduğunu bildirmek için kullanılmıştır.
47:7 Tanrı bütün dünyanın kralıdır Bkz. Yşa.52:7. Maskil Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
47:8 kutsal tahtına oturmuş Bkz. Yer.17:12; Va.7:15; Va.21:3.
47:9 Sonunda bütün uluslar İsrail’in Tanrısı’nın Yüce Kral olduğunu kabul edecektir (bkz. Yşa.2:2; Yşa.56:7; Yşa.46:10’a ait not). Böylece Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaatler yerine gelmiş olacaktır (bkz. Yar.12:2-3; Yar.22:17-18). kralları Bkz. Mez.3:3’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş