Mezmurlar 59

59
59. Mezmur
Müzik şefi için - “Yok Etme” makamında Davut'un Miktamı -
Saul'un Davut'u öldürtmek için adam gönderip
evini gözetlediği zaman
1Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım,
Kalem ol hasımlarıma karşı.
2Kurtar beni suç işleyenlerden,
Uzak tut kanlı katillerden.
3Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar,
Güçlüler bana karşı birleşiyorlar,
Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.
4Suç işlemediğim halde,
Koşuşup hazırlanıyorlar.
Kalk bana yardım etmek için, halime bak!
5Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
İsrail'in Tanrısı,
Uyan bütün ulusları cezalandırmak için,
Acıma bu suçlu hainlere! Sela
6Akşam döner, köpek gibi hırlayıp
Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.
7Bak, neler dökülür ağızlarından,
Kılıç çıkar dudaklarından.
“Kim duyacak?” derler.
8Ama sen onlara gülersin, ya RAB,
Bütün uluslarla eğlenirsin.
9Gücüm sensin, seni gözlüyorum,
Çünkü kalemsin, ey Tanrı.
10Tanrım sevgisiyle karşılar beni,
Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.
11Onları öldürme, yoksa halkım unutur,
Gücünle dağıt ve alçalt onları,
Ya Rab, kalkanımız bizim.
12Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden,
Gururlarının tuzağına düşsünler.
Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden
13Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;
Bilsinler ki, Tanrı'nın Egemenliği Yakup soyundan
Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. Sela
14Akşam döner, köpek gibi hırlayıp
Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.
15Yiyecek bulmak için gezerler,
Doymazlarsa ulurlar.
16Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,
Sevgini sevinçle dile getireceğim.
Çünkü sen bana kale,
Sıkıntılı günümde sığınak oldun.
17Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,
Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.59 Düşman tehdidinden kurtulmak için edilen dua (bkz. Mez.55). Mezmur, Davut tarafından başlıkta belirtilen şartlar içinde bestelenmesine karşın, Yeruşalim’in yabancı bir gücün kuş atması altında olduğu bir zamanda, Davut soyundan gelen bir kral (Asurlularca kuşatılan Hizkiya gibi, bkz. 2Kr.18:17) için sonradan uyarlanmış olmalıdır. Bazı yorumcular, bu mezmurun Nehemya’ya uyarlandığını öne sürer (bkz. Neh.4. bölüm).Akşamın getirdiği tehlikelerin ardından (2Kr.59:6,2Kr.59:14) sabah kurtuluş için söylenen övgü sözleri yer alır (2Kr.59:16; bkz. Mez.57’ye ait not). Mezmur, yapısal olarak neredeyse özdeş olan nakaratla (2Kr.59:9,2Kr.59:17) sona eren iki bölümden (2Kr.59:1-9,2Kr.59:10-17) meydana gelir. Mezmurun ilk bölümü ağırlıklı olarak duadan oluşurken ikinci bölümde Tanrı’nın kurtarışına duyulan güven söz konusudur. Mezmur korunma isteğinin dile getirildiği bir yakarışla başlayıp (“Kalem ol”, 2Kr.59:1) Tanrı’nın mezmur yazarının “kalesi” (2Kr.59:17; sığınacak yer anlamında) olduğunun sevinçle ilan edilmesiyle sona erer.
Mez.59 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yok etme Bkz. Mez.57; 58; 75 başlıklar. makamında Bkz. Mez.9 başlığa ait not. Miktamı Bkz. Mez.16 başlığa ait not. Saul’un... zaman Bkz. 1Sa.19:11.
59:3-5 Bkz. Mez.58:11.
59:3 pusu kuruyorlar Bkz. Mez.10:8-9.
59:4 Kalk Bkz. Mez.3:7’ye ait not.
59:5 Bu yakarışla mezmur yazarına yapılan saldırının, ulusların İsrail’e yaptığı saldırının bir parçası olduğu belirtilmektedir. Uyan Bkz. Mez.7:6’ya ait not. cezalandırmak için,Acıma Bkz. Mez.5:10’a ait not.
59:6-8 Bkz. Mez.22:16-17.
59:6 Bkz. Mez.59:14-15.
59:7 Kılıç Lanetler ve yalanlar (Mez.59:12; bkz. Mez.57:4; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not). derler Bkz. Mez.3:2’ye ait not.
59:9 gözlüyorum İbranicesi “ş amar”dır (bkz. Mez.59:17’ye ait not). Mezmur yazarı özlemle sıkıntılarından kurtulacağı zamanı bekler (bkz. Mez.130:6).
59:10-13 RAB’bin duasını işiteceğinden emin olan mezmur yazarı (Mez.59:10), Tanrı’nın kurtarıcılığını unutan İsrailliler’in (“halkım”, Mez.59:11; bkz. Mez.78:11; Mez.106:13) bir daha hiç unutamayacakları biçimde Tanrı’nın düşmanlarını cezalandırması için dua eder.
59:10 sevgisiyle Bkz. Mez.6:4’e ait not.
59:11 kalkanımız Bkz. Mez.3:3’e ait not.
59:12 Bkz. Mez.59:7’ye ait not. lanet Bkz. Mez.10:7 ve ilgili not.
59:13 Tanrı İsrailliler’in düşmanlarıyla savaştığı zaman, tüm dünya İsrail’in Tanrısı’nın yeryüzünün Yargıcı olduğunu kabul edecektir (bkz. Mez.58:11). Yakup Bkz. Mez.14:7.
59:14-16 Duasının işitildiğine dair güven ifadesi (bkz. Mez.3:8’e ait not).
59:16 gücün... sevgini... kale Bkz. nakarat, Mez.59:9,Mez.59:17. sabah Bkz. Giriş.
59:17 Bkz. Mez.7:17’ye ait not. ilahilerle İbranicesi “zamar”dır (bkz. Mez.59:9’a ait not). Nakaratta yapılan sözcük oyunu Mez.57:7-10’da yapılana benzerdir (ayrıca krş. Mez.30:5).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş