Mezmurlar 5:10

10Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!
Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.
Kov onları sayısız isyanları yüzünden.
Çünkü sana karşı ayaklandılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.5 Muhtemelen sabah sunusu sırasında edilen bu dua, düşmanın yalanları karşısında mezmur yazarının yardım haykırışıdır. Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
5:9-10 Suçlamalar karşısında Tanrı’nın adaletini görmek için yapılan çağrı, imanlının Tanrı’ya vereceği doğru bir karşılıktır (bkz. Giriş).
5:10 Mezmurlar’da öç alma isteğinin sıklıkla dile getirildiği görünür (bkz. Mez.79:12; Mez.83:9-18; Mez.109:6-20; Mez.139:19-22; Mez.140:9-11). Bu gerçek, Rab İsa’nın öğretisini bilenleri bazen rahatsız eder (bkz. Mat.5:39,Mat.5:44; krş. Luk.23:34). Aslında mezmur yazarları, adil yargıç olan Tanrı’ya şu ana kadar cezasız kalan kötülerin suçlarının adalete uygun biçimde cezalandırılarak kendilerine yapılan haksızlıkların düzeltilmesi için yalvarmaktadırlar (Luk.28:4). Adaletin yerini bulması her zaman Tanrı’yı yüceltir. Haksızlığa uğrayan imanlılar öçlerini kendileri almayıp Tanrı’ya bırakmaları gerektiğini bilirler (Yas.32:35; bkz. Özd.20:22; Rom.12:17-19 ve ilgili notlar). Kov onları Bereket ve yaşam kaynağı olan Tanrı’nın huzurundan. sana karşı ayaklandılar RAB’bin belirlediği kral olan Davut’a karşı gelmekle, RAB’be karşı gelmiş oldular.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş