Mezmurlar 72

72
72. Mezmur
Süleyman'ın mezmuru
1Ey Tanrı, adaletini krala,
Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
2Senin halkını doğrulukla,
Mazlum kullarını adilce yargılasın!
3Dağlar, tepeler,
Halka adilce gönenç getirsin!
4Mazlumlara hakkını versin,
Yoksulların çocuklarını kurtarsın,
Zalimleriyse ezsin!
5Güneş ve ay durdukça,
Kral kuşaklar boyunca yaşasın[a];
6Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,
Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
7Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,
Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!
8 Egemenlik sürsün denizden denize,
Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!
9Çöl kabileleri diz çöksün önünde,
Düşmanları toz yalasın.
10Tarşiş'in ve kıyı ülkelerinin kralları
Ona haraç getirsin,
Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!
11Bütün krallar önünde yere kapansın,
Bütün uluslar ona kulluk etsin!
12Çünkü yardım isteyen yoksulu,
Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.
13Yoksula, düşküne acır,
Düşkünlerin canını kurtarır.
14Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,
Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
15Yaşasın kral!
Ona Saba altını versinler;
Durmadan dua etsinler onun için,
Gün boyu onu övsünler!
16Ülkede bol buğday olsun,
Dağ başlarında dalgalansın!
Başakları Lübnan gibi verimli olsun,
Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
17Kralın adı sonsuza dek yaşasın,
Güneş durdukça adı var olsun,
Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,
Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!
18RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,
Harikalar yaratan yalnız O'dur.
19Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,
Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!
Amin! Amin!
20İşay oğlu Davut'un duaları burada bitiyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.72 Tanrı’nın yeryüzündeki vekili sıfatıyla Davut soyundan olup Tanrı’nın halkını yöneten kral için edilen bir duadır. Kralın taç giyme töreninde söylenmiş olabilir (örn. Mez.2; 110). Mezmurda, kralın yönetimini bir krallığın üstün erdemleri olan adalet ve doğrulukla (bkz. Mez.72:1 ve ilgili not) sürdürmesi için halkın duyduğu istek dile getirilir. Dua, bir kralın nasıl olması gerektiğiyle ve krallığında yaptığı iyi hizmetlerle ilgilidir (bkz. Yeremya’nın Davut soyundan gelen son krallara yönelik suçlamaları, örn. Yer.22:2-3,Yer.22:13,Yer.22:15; Mesih’in iyi yönetimiyle ilgili peygamberlik sözleri, Yşa.9:7; Yşa.11:4-5; Yer.23:5-6; Yer.33:15-16; Zek.Yer.9:9). Hem Yahudi din bilginlerine ait kaynaklar hem de ilk kiliseler bu mezmurda Mesih’in tasvir edildiğini kabul eder.
Mez.72 başlık Süleyman’ın Ya onun tarafından ya da onun için yazılmıştır; ikisi de doğru olabilir. Bu dua ayrıca, güneydeki (Yahuda) krallık tarafından Davut soyundan olan sonraki krallar için de kullanılmıştır.
72:1 Krallığı Tanrı’nın egemenliğini yansıtsın diye edilen bir duadır (bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not). Süleyman Tanrı’nın halkını adaletle yönetebilmek için ihtiyacı olan bilgeliği istemiştir (bkz. 1Kr.3:9,1Kr.3:11-12; ayrıca bkz. Özd.16:12).
72:3 Kral ülkeyi adaletle yönettikçe RAB’bin halkını bollukla bereketlemesi dileği dile getiriliyor (bkz. Mez.72:6-7; Mez.5:12; Mez.65:9-13; Lev.25:18-19; Yas.28:8).
72:5 Güneş ve ay durdukça Bkz. Mez.21:4 ve ilgili not. kuşaklar boyunca yaşasın Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “kuşaklar boyunca senden korksunlar” diye geçer.
72:6 Bkz. Mez.72:3 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.72:7; RAB’bin meshettiği kralın ülke için önemini, Ağı.4:20.
72:7 doğruluk serpilip gelişsin Kral, tüm yetkisiyle kötülüğün önünü keserek adaleti sağlar ve korur (bkz. Mez.101).
72:8 Bkz. Mez.72:9-11; krş. Mez.2:7-11; Mez.110:2 ve ilgili not. Kral, Evrenin Kralı olan Tanrı’nın yeryüzündeki ideal vekili olarak bütün dünya üzerinde kraliyet yetkisine sahip olmak istedi. Bu beklenti Mesih’te yerine gelmiştir (bkz. Zek.Mez.9:10 ve ilgili not; krş. Mez.14:9).
72:10 GüneyArabistan ve DoğuAfrika kıyısı boyunca egemenlik süren krallarla birlikte batıdaAkdeniz’e kıyısı olan ülke kralları da O’nun üstünlüğünü kabul edecekler. Tarşiş’in Muhtemelen günümüzün İspanyası’nda bir Akdeniz liman kenti. Saba Bkz. Yar.10:26-29; 1Kr.10:1; Yoe.3:8’e ait notlar. Seva Eski Antlaşma’nın başka yerlerinde Kûş ile ilişkilendirilir (Yar.10:7; Yşa.43:3); günümüzdeki Sudan civarında olabilir.
72:17 Bütün uluslar Bu ifade İbrahim’e verilen vaadi çağrıştırır (bkz. Yar.12:3; Yar.22:18); bu vaat nihai olarak Kral Davut’un soyundan gelecek olan Mesih tarafından yerine gelecektir.
72:18-19 Mezmurlar’ın ikinci kitabının sonunda yer alan bir övgü ilahisi (bkz. Mez.41:13 ve ilgili not). Halk “Amin” sözleriyle ikinci kitabın içeriğine karşılık verir (bkz. Mez.4 başlığa ait not).
72:19 O’nun yüceliğiyle dolsun Bkz. Mez.85:9’a ait not.
72:20 Muhtemelen Davut’un mezmurlarınıAsaf’ın (73-83) mezmurlarından ayıran bir derleme notudur. Davut’un duaları Bkz. Mez.86 ve 142’nin başlıkları.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş