Mezmurlar 76

76
76. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla - Asaf'ın mezmuru - İlahi
1Yahuda'da Tanrı bilinir,
İsrail'de adı uludur;
2Konutu Şalem'dedir[a],
Yaşadığı yer Siyon'da.
3Orada kırdı alevli okları,
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. Sela
4Işıl ışıl parıldıyorsun,
Avı bol dağlardan daha görkemli.
5Yağmaya uğradı yiğitler,
Uykularına daldılar,
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.
6Ey Yakup'un Tanrısı, sen kükreyince,
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
7Yalnız sensin korkulması gereken,
Öfkelenince kim durabilir karşında?
8Yargını göklerden açıkladın,
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
9Ey Tanrı, sen yargılamaya,
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. Sela
10İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor,
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
11Adaklar adayın Tanrınız RAB'be,
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı'ya,
Bütün çevresindekiler.
12RAB önderlerin soluğunu keser,
Korku salar yeryüzü krallarına.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.76 RAB Yeruşalim’i savunduğu için övülmektedir. Konu bakımından Mez.46; 48; 87 ile bağlantılı olan bu mezmur (bkz. Mez.46’ya ait not) muhtemelen RAB’bin, Yeruşalim’i tehdit eden Sanherib’in ordusunu yok etmesinin ardından bestelenmiştir (bkz. 2Kr.19:35). Giriş (2Kr.76:1-3) ve sonuç (2Kr.76:11-12) kıtalarında ana fikir verilir; bunların ortasında bulunan ve Tanrı’ya övgülerin yer aldığı iki adet dört dizelik kıtada (2Kr.76:4-6,2Kr.76:7-10), Tanrı’nın hayranlık uyandıran yargısı övülür (bkz. Mez.73 başlığa ait not).
Mez.76 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Telli sazlarla Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
76:1 Yahuda’da... İsrail’de Sonradan bu ad altında iki krallığa bölünmüş olan, Tanrı’nın antlaşma yaptığı halkının tümü söz konusudur. Asur saldırılarının sonucu olarak, kuzey krallığındaki yerlerinden edilmiş pek çok İsrailli, Yeruşalim Kenti ve civarına yerleşmişti.
76:2 Konutu... Yaşadığı yer Bu sözcüklerin İbranice karşılıkları “aslanın ini” anlamına da geldiğinden (bkz. Mez.10:9; Mez.104:22; Eyü.38:40; Yer.25:38;Amo.3:4), mezmur yazarının burada Tanrı’yı aslana benzetmiş olma ihtimali vardır. Şalem’dedir Yeruş alim (bkz. Yar.14:18’e ait not). Siyon’da Bkz. Mez.9:11’e ait not.
76:6 Yakup’un Tanrısı Krş. Mez.75; bkz. Mez.75:9 ve ilgili not.
76:10 İbranice metnin anlamı kesin olarak bilinmiyor. Muhtemelen, “İnsanlara karşı yönelen gazabın bile sana övgüler doğ uruyor; gazabının kalan kısmını ise dizginliyorsun” anlamına gelir; yani, Tanrı düşmanı cezalandırıp kurtuluş sağlayınca, kurtulanlar O’na övgüler sunar. “İnsanların gazabı bile” ifadesinin ise anlamı şudur: Tanrı, egemenliğine karşı gelen insanları gazabıyla ezerek zafer kazanan Kurtarıcı olarak övülür. Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun Tanrı halkını esirger ve kendi huzurunda bir araya getirir.
76:11-12 Yerine getirilmesi gereken adaklar, İsrail’in Tanrı’ya sunacağı şükranın; armağanlar ise öbür ulusların O’nun mutlak hâ-kimiyetini tanıdıklarının göstergesidir.
76:11 Adaklar adayın Bkz. Mez.50:14’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş