Mezmurlar 49

49
49. Mezmur
Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru
1Ey bütün halklar, dinleyin!
Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,
2Halk çocukları, bey çocukları,
Zenginler, yoksullar!
3Bilgelik dökülecek ağzımdan,
Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,
4Kulak vereceğim özdeyişlere,
Lirle yorumlayacağım bilmecemi.
5Niçin korkayım kötü günlerde
Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?
6Onlar varlıklarına güvenir,
Büyük servetleriyle böbürlenirler.
7Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez,
Tanrı'ya fidye veremez.
8Çünkü hayatın fidyesi büyüktür,
Kimse ödemeye yeltenmemeli.
9Böyle olmasa,
Sonsuza dek yaşar insan,
Mezar yüzü görmez.
10Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü,
Aptallarla budalaların yok olduğunu.
Mallarını başkalarına bırakıyorlar.
11Mezarları, sonsuza dek evleri,
Kuşaklar boyu konutları olacak[a],
Topraklarına kendi adlarını verseler bile.
12Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.
13Budalaların yolu,
Onların sözünü onaylayanların sonu budur. Sela
14Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler,
Ölüm güdecek onları.
Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak,
Cesetleri çürüyecek,
Ölüler diyarı onlara konut olacak.
15Ama Tanrı beni
Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak
Ve yanına alacak. Sela
16Korkma biri zenginleşirse,
Evinin görkemi artarsa.
17Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez,
Görkemi onunla mezara gitmez.
18Yaşarken kendini mutlu saysa bile,
Başarılı olunca övülse bile.
19Atalarının kuşağına katılacak,
Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.
20Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.49 Büyük servetlerine güvenen zengin budalalar hakkında bilgelik sözleri (bkz. Özd.11:28; Özd.13:8; Özd.18:11; Mat.6:25-33; 1Ti.6:6-10; Yak.5:1-6). Levili mezmur yazarı, yoksul olmanın ne demek olduğunu bilir (bkz. Say.18:21-24; Yas.14:27-29). Zenginlerin ahmaklığını kavrar ve zenginlere hayran olan kişileri bu büyüden kurtarmak için bilgece sözler söyler: Kaçınılmaz ölüm onların da yazgısıdır. Dört ayetlik bir girişin ardından (Yas.48:1-4) gelen bilgelik öğretileri, her biri sekiz dizeden (Yas.48:5-11,Yas.48:13-19) oluşan nakaratlı (Yas.48:12,Yas.48:20) iki kıta halinde verilir (bkz. Mez.42-43’e ait not). Bu mezmur muhtemelen sürgün sonrası döneme aittir (bkz. Mez.37’ye ait not).
Mez.49 başlık Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not.
49:1-4 Bilgeliğe kulak verilmesi için yapılan çağrı.
49:1-2 Bilgelik öğretenlerin çağrısından ziyade (bkz. Mez.34:11; Özd.1:8,Özd.1:10; Özd.2:1), peygamberlerin (bkz. 1Kr.22:28; Yşa.34:1; Mik.1:2) çağrısına benzemektedir.
49:4 Kulak vereceğim Bilgece sözler söyleyecek kişinin öncelikle kendisi bunları Tanrı’dan duymalıdır; kendi aklından söyleyemez, çünkü gerçeğin, doğruluğun ve bilgeliğin tek kaynağı Tanrı’dır (bkz. Eyü.28:12-28; 1Ko.1:30). özdeyişlere... bilmecemi Bu sözcükler İbranice’de, ‘ustaca biçimlendirilmiş sezgi yüklü öğreti sözleri’ anlamında kullanılıyordu. Lirle Bkz. 1Sa.10:5-6; 2Kr.3:15.
49:6 Onlar varlıklarına güvenir Bkz. Mez.52:7. böbürlenirler Mutluluklarının devamı için kendi servetlerine güvendiklerini açıkça ilan ederler (bkz. Mez.52:1 ve ilgili not).
49:10 Bkz. Mez.52:5; Mez.89:48; Eyü.30:23; Vai.2 :14-16,18,21. Mallarını Çoğunlukla hileli yollarla ele geçirilmiş olan (bkz. Mez.52:1-4,Mez.52:7). başkalarına Çocuklarına değil (bkz. Mez.37:29 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.39:6; Luk.12:20-21).
49:11 Bkz. Say.32:41; Vai.12:5; krş. Mez.49:15. Mezarları, sonsuza dek evleri, kuşaklar boyu konutları olacak Peşitta’da, Targum’da ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde, “‘Evlerimiz sonsuza dek kalacak’ diye düşünüyorlar” şeklinde geçer.
49:12 Mezmurun ana teması (bkz. Mez.10:18’e ait not; ayrıca bkz. Vai.3:19;Vai.7:2) ve nakarat kısmıdır (bkz. Mez.49:20).
49:14 Sürü gibi Ölüm burada, onları mezara doğru götüren çoban olarak tasvir edilmiştir. Tan ağarınca Bkz. Mez.49:15,Mez.49:19; Mez.17:15’e ait notlar; ayrıca bkz. Mez.57’ye ait not. egemen olacak Bkz. Yşa.14:2.
49:15 Bkz. Mez.49:7-9’a ait not. Ölüler diyarının... kurtaracak Krş. Mez.49:11. Mezmur yazarının burada bir ölüm tehlikesinden kurtulmaktan (Eyü.5:20; bkz. Mez.116:8’de olduğu gibi) söz etme olasılığı bulunmakla birlikte, metnin gelişimi ışığında doğrulardan biri olarak nihai yazgısından söz ettiği anlaşılır (bkz. Mez.6:5; Mez.11:7; Mez.16:9-11’e ait notlar). yanına alacak Bkz. Mez.73:24; Yar.5:24 ve ilgili notlar.
49:19 ışı k Bkz. Mez.27:1’e ait not.
49:20 Bkz. Mez.49:12’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş