Yakup 5:1-6

5
Zenginlere Uyarı
1Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. 2 Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. 3Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız. 4 İşte, ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı Her Şeye Egemen Rab'bin kulağına erişti. 5Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. 6Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 zenginler Yakup burada tıpkı EskiAntlaşma peygamberleri gibi (Yşa.3:14-15; Yşa.11:1-2 ; Amos ve Mika peygamberler), işçilerine haksızlık eden zenginlerin yargılanacağını bildirir. Tanrı zulmedenleri yargılayacaktır (Hez.18:12-13).
5:2 giysinizi Eski çağlarda zenginliğin işaretlerinden biriydi (bkz. Hak.14:12-13; Hak.14:12; Elç.20:33).
5:3 pası İstifçiliğin sonucu. Pas, bencil zenginlere karşı hem tanıklık edecek hem de onları yargılayacaktır. son çağda Bkz. Elç.1:16-17; 1Ti.4:1-3 ; 2Ti.1Ti.3:1; İbr.1:1-2; 1Yu.2:18 ve ilgili notlar.
5:4 Her Şeye Egemen Rab’bin Grekçe’de “Kurios Sabaot” ş eklinde geçer. Tanrı’nın İbranice adlarından birinin (Yahve Sabaot’un) Grekçe biçimi (bkz. 1Sa.1:3’e ait not; Kutsal Kitap’a Giriş, s.ix).
5:5 zevk ve bolluk Bkz. Luk.16:19-31. Boğazlanacağınız gün Yargı günü (bkz. Makale: Yargı, s.260). Kötülük yapan zenginler, üzerlerine gelecek yıkımdan tamamen habersiz olarak, boğazlanacakları gün gelene kadar beslenmeye devam eden semiz sığırlara benzetiliyor.
5:6 yargılayıp Büyük olasılıkla zengin ve güçlü kişilerin etkisi altında yapılan yargılamalardan söz ediliyor.

Videolar

Yakup Girişi

Genel Bakış: Mektup, öteki uluslar arasında «dağılmış olan on iki oymağa» hitaben yazıldı (1:1). Büyük olasılıkla bunlar o çağda bilinen dünyaya dağılmış Yahudi kökenli inanlılardı. Elçilerin İşleri Kitabı'nda, Yahudi inanlıların, İstefanos'un ölümüyle başlayan baskılardan sonra Yeruşalim'den ayrılarak geniş bir alana dağıldıklarını okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrıca Pentikost Günü İsa'ya iman edenlerin bir kısmının uzak ülkelerden geldikleri anlaşılıyor (Elç.2:9-11).

Mektubun inanlılar topluluğunun ilk yıllarında, topluluğun henüz Yahudi olmayanları bağrına basamadığı dönemde yazıldığını gösteren işaretler var. Örneğin 2:2-4'te, «toplandığınız yer» diye çevrilen Grekçe sözcük «havranız» anlamındadır.

Yakup bu mektupta Eski Antlaşma'da geçen birçok olaydan söz eder. Mektup ayrıca İsa'nın öğretisiyle, özellikle dağdaki konuşmasıyla birçok paralellikler gösterir1.

Mektubun İçeriği: Mektup, inanlının tutum, davranış ve özellikle sözleri üzerinde durur. İçten bir imanın, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiğini üstüne basa basa vurgular2. Böylece 108 ayetten oluşan bu kısa mektup, nasıl düşünmemiz ve davranmamız gerektiğini açıklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlının tutumunu irdelerken, sıkıntıya dayanmak, alçakgönüllülük, tarafsızlık, merhamet, sabır, arzularımızın sonucu doğan günah gibi konuları ele alır3. Zengin ve yoksulun durumuyla yakından ilgilenir4. Dizginlenemeyen dilden ve nasıl konuşmamız gerektiğinden bir hayli söz eder5. İnanlıyı sürekli dua etmeye özendirir6.

Ana Hatlar:

1:1-18 Denenmek ve ayartılmak
1:19-27 Dinlemek ve uygulamak
2:1-13 Ayrım yapmayın
2:14-26 İman ve eylem
3:1-12 Dizginlenemeyen dil
3:13-18 Bilge olan kim?
4:1-17 Tanrı'ya bağımlı olun
5:1-6 Zenginlere uyarı
5:7-12 Sabredin
5:13-20 İmanla dua edin

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş