Yakup 5

5
Zenginlere Uyarı
1Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. 2 Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. 3Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız. 4 İşte, ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı Her Şeye Egemen Rab'bin kulağına erişti. 5Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. 6Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.
Sabredin
7Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! 8Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. 9Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor. 10Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. 11 Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.
12 Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim: Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. “Evet” iniz evet, “hayır” ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız.
İmanla Dua Edin
13İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. 14 İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. 16Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. 17 İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı ay ülkeye yağmur yağmadı. 18 Yeniden dua etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.
19-20 Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 zenginler Yakup burada tıpkı EskiAntlaşma peygamberleri gibi (Yşa.3:14-15; Yşa.11:1-2 ; Amos ve Mika peygamberler), işçilerine haksızlık eden zenginlerin yargılanacağını bildirir. Tanrı zulmedenleri yargılayacaktır (Hez.18:12-13).
5:2 giysinizi Eski çağlarda zenginliğin işaretlerinden biriydi (bkz. Hak.14:12-13; Hak.14:12; Elç.20:33).
5:3 pası İstifçiliğin sonucu. Pas, bencil zenginlere karşı hem tanıklık edecek hem de onları yargılayacaktır. son çağda Bkz. Elç.1:16-17; 1Ti.4:1-3 ; 2Ti.1Ti.3:1; İbr.1:1-2; 1Yu.2:18 ve ilgili notlar.
5:4 Her Şeye Egemen Rab’bin Grekçe’de “Kurios Sabaot” ş eklinde geçer. Tanrı’nın İbranice adlarından birinin (Yahve Sabaot’un) Grekçe biçimi (bkz. 1Sa.1:3’e ait not; Kutsal Kitap’a Giriş, s.ix).
5:5 zevk ve bolluk Bkz. Luk.16:19-31. Boğazlanacağınız gün Yargı günü (bkz. Makale: Yargı, s.260). Kötülük yapan zenginler, üzerlerine gelecek yıkımdan tamamen habersiz olarak, boğazlanacakları gün gelene kadar beslenmeye devam eden semiz sığırlara benzetiliyor.
5:6 yargılayıp Büyük olasılıkla zengin ve güçlü kişilerin etkisi altında yapılan yargılamalardan söz ediliyor.
5:7 ilk ve son yağmurları İsrail’de ilk yağmurlar, ekim ve kasımda tohum ekildikten sonra, son yağmurlar ise mart ve nisanda hasattan önce düşer (Yer.5:24; Hoş.6:3; Yoe.2:23). sabredin Öfke ve intikam duygularına karşı direnmeye yönelik çağrı (bkz. Yak.5:8-9).
5:9 Yargıç kapının önünde duruyor Mesih’in ikinci gelişinin yakın olduğu, dolayısıyla yargı gününün de yaklaştığı ima edilmektedir (bkz. Yak.5:7-8; Makale: Yargı, s.260). Yeni Antlaşma’da Mesih’in ikinci gelişinin yakın olduğu sıklıkla vurgulanır (bkz. Yak.5:3; Rom.13:12 ve ilgili not; İbr.1:1-2 ve ilgili notlar; İbr.10:25; 1Pe.4:7; Va.22:20). İsa Mesih’in yeryüzüne gelişiyle başlayan kurtarış tarihindeki bir sonraki büyük olay Mesih’in ikinci gelişidir. Yeni Antlaşma bunun tarihini vermez, ama kesinliği asla sorgulanmamıştır; inananlar sürekli buna hazır olmaya özendirilir (bkz. Rom.13:11-14 ve ilgili notlar).
5:10 peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın Krş. Mat.5:12; Mat.23:31; Elç.7:52.
5:11 Eyüp’ün nasıl dayandığını Eyüp aslında sabırlı değildi (Eyü.3. bölüm; Yak.12:1-3; Yak.16:1-3; Yak.21:4), ama dayandı (Eyü.1:20-22; Eyü.2:9-10; Eyü.13:15).
5:12 ne de... ant için Krş. Mat.5:33-37 ve ilgili not. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın (kendi üzerine İbrahim’e, İbr.6:13 ve ilgili not), İsa’nın (Kayafa’nın önünde, Mat.26:63-64) ve Pavlus’un (Rom.1:9-10 ; Rom.9:1) ant içtiği görülür. Yakup’un burada vurgulamayı amaçladığı, Tanrı’nın adının veya kutsal bir nesnenin, söylenenlerin doğruluğuna teminat göstermek için saygısızca kullanılmasının yanlış olduğudur.
5:14 ihtiyarlarını Bkz. 1Ti.5:17’ye ait not. yağ O çağda en iyi bilinen ilaçlardan biri (Philo, Pliny ve hekim Galen bundan söz eder; ayrıca bkz. Yşa.1:6 ve ilgili not; Luk.10:3 4). Kilise, yağı aynı zamanda Kutsal Ruh’un bir simgesi olarak da kabul etmiştir. Bazıları bu ayetteki sözlerden dolayı Yakup’un kilise önderlerini, dua etmenin yanı sıra mevcut tüm ilaçları da kullanmaya özendirdiğine inanır. Burada vurgulanan, ilaçtan çok Tanrı’nın gücüdür. Dikkat edilmesi gereken nokta, Tanrı’nın hastalıkların iyileşmesine aracı olan ilacı yasaklamadığıdır.
5:19-20 gerçeğin yolundan sapar Söz konusu kimse, ya gerçekte iman etmemiş ama iman ettiğini söyleyen bir sahtekârdır (krş. İbr.6:4-8; İbr.6:4-6’ya ait not; 2Pe.2:20-22 ve ilgili notlar) ya da günah işlemiş ve yola getirilmesi gereken bir imanlıdır. 20. Ayette söz edilen ölüm, sahte imanlı için “ikinci ölüm” (Va.21:8); günah işlemiş bir imanlı içinse bedensel ölümdür (krş. 1Ko.11:29-32 ve ilgili notlar; bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660; 1Yu.5:16’ya ait not). günahı örtmüş olur Günahı örten insan değil, Tanrı’dır (bkz. Özd.10:12), ancak buna aracı olan imanlı, dolaylı yoldan buna yardımcı olmuş olur.

Videolar

Yakup Girişi

Genel Bakış: Mektup, öteki uluslar arasında «dağılmış olan on iki oymağa» hitaben yazıldı (1:1). Büyük olasılıkla bunlar o çağda bilinen dünyaya dağılmış Yahudi kökenli inanlılardı. Elçilerin İşleri Kitabı'nda, Yahudi inanlıların, İstefanos'un ölümüyle başlayan baskılardan sonra Yeruşalim'den ayrılarak geniş bir alana dağıldıklarını okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrıca Pentikost Günü İsa'ya iman edenlerin bir kısmının uzak ülkelerden geldikleri anlaşılıyor (Elç.2:9-11).

Mektubun inanlılar topluluğunun ilk yıllarında, topluluğun henüz Yahudi olmayanları bağrına basamadığı dönemde yazıldığını gösteren işaretler var. Örneğin 2:2-4'te, «toplandığınız yer» diye çevrilen Grekçe sözcük «havranız» anlamındadır.

Yakup bu mektupta Eski Antlaşma'da geçen birçok olaydan söz eder. Mektup ayrıca İsa'nın öğretisiyle, özellikle dağdaki konuşmasıyla birçok paralellikler gösterir1.

Mektubun İçeriği: Mektup, inanlının tutum, davranış ve özellikle sözleri üzerinde durur. İçten bir imanın, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiğini üstüne basa basa vurgular2. Böylece 108 ayetten oluşan bu kısa mektup, nasıl düşünmemiz ve davranmamız gerektiğini açıklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlının tutumunu irdelerken, sıkıntıya dayanmak, alçakgönüllülük, tarafsızlık, merhamet, sabır, arzularımızın sonucu doğan günah gibi konuları ele alır3. Zengin ve yoksulun durumuyla yakından ilgilenir4. Dizginlenemeyen dilden ve nasıl konuşmamız gerektiğinden bir hayli söz eder5. İnanlıyı sürekli dua etmeye özendirir6.

Ana Hatlar:

1:1-18 Denenmek ve ayartılmak
1:19-27 Dinlemek ve uygulamak
2:1-13 Ayrım yapmayın
2:14-26 İman ve eylem
3:1-12 Dizginlenemeyen dil
3:13-18 Bilge olan kim?
4:1-17 Tanrı'ya bağımlı olun
5:1-6 Zenginlere uyarı
5:7-12 Sabredin
5:13-20 İmanla dua edin

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş