Yakup 4

4
Tanrı'ya Bağımlı Olun
1Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? 2Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. 3Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. 4Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder. 5Sizce Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: “Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler[a].” 6 Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor:
“Tanrı kibirlilere karşıdır,
Ama alçakgönüllülere lütfeder.”
7Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır. 8Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. 9Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. 10Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.
11Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi, Yasa'yı yermiş ve yargılamış olur. Yasa'yı yargılarsan, Yasa'nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. 12Oysa tek Yasa koyucu, tek Yargıç vardır; kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten O'dur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?
13-14 Dinleyin şimdi, “Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız” diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden buğu gibisiniz. 15Bunun yerine, “Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız” demelisiniz. 16Ne var ki, şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. 17Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:2 öldürüyorsunuz Bazıları bu sözcüğün burada ‘nefret’ anlamında kullanıldığına (krş. Mat.5:21-22), bazıları ise hırstan doğan arzuların engellenmemesi durumunda neler olabileceğinin açıkça tasvir edildiğine inanır (bkz. örn. Ahav’ın Navot’u öldürmesi, 1Kr.21:1-16; Davut’un Uriya’yı öldürmesi, 2Sa.11. bölüm).
4:4 vefasızlar Dünyayı Tanrı’dan daha çok seven, ruhsal açıdan sadık olmayanlar (bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). “Vefasızlık” ve “zina etmek” sözcüklerinin Grekçesi aynı kelimedir. dünyayla Bkz. Yak.1:27’ye ait not.
4:5 Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler Grekçesi’nden, “Tanrı’nın içimize koyduğu ruh kıskançlığa çok eğilimlidir” diye de çevrilebilir. Tanrı (veya imanlının “içine koyduğu ruh”, yani Kutsal Ruh) imanlının sadakatini ve sevgisini kıskançlık derecesinde özler (bkz. Yak.4:4; Çık.20:5 ve ilgili not).
4:6 Bkz. 1Pe.5:5 (Özd.3:34’ten alıntı yapılmıştır).
4:7 İblis’e karşı direnin Bkz. Ef.6:10-20 ve ilgili not; 1Pe.5:8-9.
4:8 ellerinizi... temizleyin EskiAntlaşma kâhinleri, Buluşma Çadırı’nda Tanrı’nın önüne çıkmadan önce ruhsal arınmanın simgesi olarak ellerini ve ayaklarını yıkamak zorundaydılar (Çık.30:17-21; krş. Mez.24:4 ve ilgili not).
4:10 Bkz. Mat.23:12; Luk.14:11 ve ilgili not; 1Pe.5:6.
4:11 Kardeşini yeren... Yasa’yı yermiş... olur Bkz. Yak.2:8’e ait not; ayrıca bkz. Çık.20:16 ve ilgili not; Mez.15:3; Mez.50:19-20; Özd.6:16, 19 ve ilgili notlar. İmanlı birini yermek, sevgi yasasına karşı saygısızlıktır.
4:13-14 buğu Krş. gölge, 1Ta.29:15; soluk, Eyü.7:7; bulut, Eyü.7:9; akşam uzayan gölge, Mez.102:11.

Videolar

Yakup Girişi

Genel Bakış: Mektup, öteki uluslar arasında «dağılmış olan on iki oymağa» hitaben yazıldı (1:1). Büyük olasılıkla bunlar o çağda bilinen dünyaya dağılmış Yahudi kökenli inanlılardı. Elçilerin İşleri Kitabı'nda, Yahudi inanlıların, İstefanos'un ölümüyle başlayan baskılardan sonra Yeruşalim'den ayrılarak geniş bir alana dağıldıklarını okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrıca Pentikost Günü İsa'ya iman edenlerin bir kısmının uzak ülkelerden geldikleri anlaşılıyor (Elç.2:9-11).

Mektubun inanlılar topluluğunun ilk yıllarında, topluluğun henüz Yahudi olmayanları bağrına basamadığı dönemde yazıldığını gösteren işaretler var. Örneğin 2:2-4'te, «toplandığınız yer» diye çevrilen Grekçe sözcük «havranız» anlamındadır.

Yakup bu mektupta Eski Antlaşma'da geçen birçok olaydan söz eder. Mektup ayrıca İsa'nın öğretisiyle, özellikle dağdaki konuşmasıyla birçok paralellikler gösterir1.

Mektubun İçeriği: Mektup, inanlının tutum, davranış ve özellikle sözleri üzerinde durur. İçten bir imanın, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiğini üstüne basa basa vurgular2. Böylece 108 ayetten oluşan bu kısa mektup, nasıl düşünmemiz ve davranmamız gerektiğini açıklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlının tutumunu irdelerken, sıkıntıya dayanmak, alçakgönüllülük, tarafsızlık, merhamet, sabır, arzularımızın sonucu doğan günah gibi konuları ele alır3. Zengin ve yoksulun durumuyla yakından ilgilenir4. Dizginlenemeyen dilden ve nasıl konuşmamız gerektiğinden bir hayli söz eder5. İnanlıyı sürekli dua etmeye özendirir6.

Ana Hatlar:

1:1-18 Denenmek ve ayartılmak
1:19-27 Dinlemek ve uygulamak
2:1-13 Ayrım yapmayın
2:14-26 İman ve eylem
3:1-12 Dizginlenemeyen dil
3:13-18 Bilge olan kim?
4:1-17 Tanrı'ya bağımlı olun
5:1-6 Zenginlere uyarı
5:7-12 Sabredin
5:13-20 İmanla dua edin

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş