Yoel 1

1
1RAB'bin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri.
Çekirgelerin Saldırısı
2Ey yaşlılar, dinleyin,
Ülkede yaşayan herkes, kulak verin:
Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında
Hiç böyle bir şey oldu mu?
3Bunu çocuklarınıza anlatın;
Çocuklarınız kendi çocuklarına,
Onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar.
4Genç çekirgeden artakalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi,
Ondan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi;
Ondan artakalanı da yavru çekirgeler yedi.
5Ey sarhoşlar, ayılın ve ağlayın.
Ey şarap düşkünleri, tatlı şarap için ağıt yakın.
Çünkü şarabınızı ağzınızdan kaptılar.
6 Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme.
Aslan dişine benzer,
Dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var.
7Asmalarımı harap ettiler,
İncir ağaçlarımı mahvettiler,
Kabuklarını soyup yere attılar.
Soyulan dallar bembeyaz.
8Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun.
9RAB'bin Tapınağı'na götürülecek
Tahıl ve şarap sunusu yok artık.
RAB'be hizmet eden kâhinler yas tutuyorlar.
10Tarlalar harap oldu, toprak acılı.
Çünkü tahıl mahvoldu,
Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi.
11Arpa, buğday için dövünün, ey ırgatlar,
Ağıt yakın, ey bağcılar,
Çünkü tarlaların ürünü yok oldu.
12Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu;
Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu.
İnsanoğlunun sevinci yok oldu.
Tövbeye Çağrı
13Ey kâhinler, çul kuşanıp yas tutun.
Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın,
Ey Tanrım'ın hizmetkârları, tapınağa gelin,
Çul içinde geceleyin.
Çünkü Tanrınız'ın Tapınağı için
Tahıl ve şarap sunusu kalmadı.
14Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın;
Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü
Tanrınız RAB'bin Tapınağı'na toplayıp RAB'be yakarın.
15 Eyvahlar olsun! Çünkü RAB'bin günü yakındır.
Her Şeye Gücü Yeten'in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.
16Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi.
Tanrımız'ın Tapınağı'nda sevinç ve coşku sona erdi.
17Tohumlar keseklerin altında çürüdü,
Tahıl yok oldu,
Ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı.
18Hayvanlar nasıl da inliyor!
Sığır sürüleri çaresiz.
Çünkü otlaklar kurudu.
Koyun sürüleri perişan oldu.
19Ya RAB, sana yakarıyorum.
Çünkü ateş otlakları yok etti,
Bütün ağaçları kavurdu.
20Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor.
Çünkü akarsular kurudu,
Ateş otlakları yok etti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Yoel’e Bkz. Giriş.
1:2 yaşlılar Toplumun ileri gelenleri (bkz. Yoe.1:14; Yoe.2:16,Yoe.2:28; ayrıca bkz. Çık.3:16’ya ait not).
1:4 Bkz. Yoe.2:25; Çık.10:4 ve ilgili not. 1000 km 2’lik bir alanı tamamen kaplayabilen çekirge sürüsünün yol açtığı zarar, bir ülkenin ekonomisini yıllarca etkileyecek düzeyde olabiliyordu.
1:5 ağlayın... ağıt yakın Bkz. Yoe.1:8,Yoe.1:11,Yoe.1:13. Çünkü ürünler çekirgelere yem olmuştu. sarhoşlar... şarap düşkünleri Alkolizm, hem Tanrı’nın sağladığı nimetlerden birini aşırı derecede kullanmakla ortaya çıkan bireysel bir günahtır hem de toplumu olumsuz etkiler (krş. Yşa.5:11-12 ; Yşa.28:7-8;Amo.4:1; Amo.6:6; Ef.5:18; Özd.23:29-32). Kişinin ruhsal ve düşünsel algısını yitirmesine yol açar. Bu kitapta vurgulanmasının amacı, halkın ruhsal duyarsızlığının nedenlerinden birini göstermektir.
1:6 Bu kitapta çekirgelerden RAB’bin “ordusu” olarak da söz edilir (bkz. Yoe.2:11,Yoe.2:25; krş. Yoe.2:2’ye ait not). Orduların çekirge sürülerine benzetilmesi Ugarit yazıtları kadar eski (İÖ 15. yüzyıl) olup Eski Antlaşma’da sıkça görülür (bkz. Hak.6:5 ve ilgili not; Yer.46:23; Yer.51:14,Yer.51:27; Nah.3:15). sayılamayacak kadar Mısır’ı harap eden çekirge belasını hatırlatan bir ifade (bkz. Mez.105:34; ayrıca bkz. Çık.10:4-6,Çık.10:12-15). aslanın... dişlerine Krş. Va.9:8.
1:7 Asmalarımı Yoel Kitabı’nda birinci tekil kişi kullanımı (Yoe.1:6,Yoe.1:13-14; Yoe.2:17-18,Yoe.2:23,Yoe.2:26-27; Yoe.3:2-5,Yoe.3:17), İsrail halkının RAB’be ait olduğunu vurgular ve bu şekilde halk için hâlâ bir umut olduğu ifade edilir (krş. Yşu.22:19).
1:8 çul Bkz. Yoe.1:13; Yar.37:34; Va.11:3 ve ilgili notlar. genç kız... yas tutun O çağ ve kültürde, bir erkekle bir kız nişanlandığı zaman neredeyse evli sayılırdı. Burada, evlilik tamamlanmadan damadın ölmesinden ötürü duyulan acı tasvir edilir. Kız düğünü beklemiş, ama düğün olmamıştır; aynı şekilde İsrail halkı da RAB’be sunular sunabilmek için hasadı beklemiş, ama hasat yok olmuştur.
1:9 sunusu Çekirgeler, RAB’be sunu olarak sunulabilecek hiçbir şey bırakmamışlardı. Tahıl sunusu (Lev.2:1-2) ve dökmelik sunu (Lev.23:13), günlük sunuların birer parçasıydı (Çık.29:40; Say.28 :5-8).
1:10 acılı Çekirgelerin yol açtığı yıkım kuraklıkla birlikte daha da yoğunlaştı. tahıl... Yeni şarap... zeytinyağı Bölgenin en önemli, RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmada berekete ve lanete konu olan, üç tarım ürünü (bkz. Yoe.2:19).
1:14 Oruç... toplantı Bkz. Yoe.2:15; Makale: Oruç, s. 1030. Yaşlıları Bkz. Yoe.1:2 ; Çık.3:16 ve 2Sa.3:17’ye ait notlar.
1:15 RAB’bin günü Bkz.Amo.5:18’e ait not; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260. Yoel Kitabı’nın ana temasıdır (Amo.2:1,Amo.2:11,Amo.2:31; Amo.3:14). Yoel’in yanı sıra Yeşaya (Amo.13:6,Amo.13:9), Hezekiel (Amo.13:5; Amo.30:3), Amos (Amo.5:18,Amo.5:20), Ovadya (15), Sefanya (Amo.1:7,Amo.1:14), Malaki (Amo.4:5) ve Zekeriya (Amo.14:1) da bu tanımlamayı yapar. Kimi zaman “o gün” diye de geçen bu tanımlama, bu kitapta söz edilen çekirgeler veyaAsurlular’ın istilası (bkz. Yoe.2:2’ye ait not; ayrıca bkz. İÖ 605’te yapılan Karkamış Savaşı, Yer.46:10-12) gibi olaylarla genel olarak Tanrı’nın tarihin akışına müdahalelerini anlatır. Özel olarak “RAB’bin günü”, hem dünyanın sonunda görülecek olan büyük sıkıntı dönemini (Va.6-19. bölümler) hem de İsa’nın ikinci gelişinden sonraki dönemi kapsar (Va.19:11-20:6; bkz. Mal.4:5; 1Se.5:2 ve ilgili not; 2Pe.3:10). “RAB’bin günü”’nde, (1) RAB düşmanları (RAB’be iman etmeyen herkes) karşısında zafer kazanarak onları cezalandıracak; (2) İsrail halkı büyük sıkıntı zamanında yargılanarak arındırıldıktan sonra (Yer.30:7; Zek.13. bölüm) huzura, güvenliğe kavuşacak ve kutsanacak; (3) RAB dünyanın gerçek hâkimi olduğunu gösterecek ve bütün insanlar O’nun RAB olduğunu görecektir (bkz. Amo.8:9’a ait not; Yşa.2:11, 17,20). Her Şeye Gücü Yeten’in... yıkım Bkz. Yşa.13:6 ve ilgili not.
1:19-20 ateş Yoe.2:3’te çekirgelerin meydana getirdiği yıkım ateşin yol açtığı zarara benzetilir, ancak muhtemelen burada kuraklığın etkilerinden söz edilmektedir. Her iki durumda da RAB’bin yargısını çağrıştırır (bkz. Yer.4:4; Yer.15:14; Yer.17:27 ve ilgili not; Hez.5:4; Hez.15:6-7 ve ilgili not; Hez.20:47; Hez.21:32; Hoş.8:14;Amo.1:4 ve ilgili not).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş