Yoel 3

3
Uluslar Yargılanacak
1“O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını
Sürgünden geri getirdiğimde,
2Bütün ulusları toplayıp
Yehoşafat[a] Vadisi'ne indireceğim.
Mirasım olan İsrail halkını
Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için
Onları orada yargılayacağım.
3Çünkü halkım için kura çektiler,
Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler.
İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.
4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,
Bana yapmak istediğiniz nedir?
Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?
Eğer karşılık verirseniz,
Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5Altınımı, gümüşümü alıp
Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6Yahuda ve Yeruşalim halkını
Topraklarından uzaklaştırmak için Grekler'e sattınız.
7Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde
Harekete geçireceğim.
Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8Oğullarınızı, kızlarınızı
Yahuda halkına sattıracağım.
Onları uzak bir ulusa, Sabalılar'a satacaklar.”
RAB böyle diyor.
9“Uluslar arasında şunu duyurun:
Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.
Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10 Saban demirlerinizi
Çekiçle dövüp kılıç yapın,
Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.
Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.
11Ey çevredeki uluslar,
Tez gelin, bir araya toplanın.
Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisi'nde toplansınlar.
Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.
Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.
Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”
14Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.
15Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16 RAB Siyon'dan kükreyecek,
Yeruşalim'den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
17“O zaman bileceksiniz ki,
Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.
Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18“O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB'bin Tapınağı'ndan çıkan bir pınar
Şittim[b] Vadisi'ni sulayacak.
19“Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek.
Çünkü Yahudalılar'ın ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21Akan kanların öcünü alacağım[c],
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”
RAB Siyon'da oturur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 O günler Yoe.2:28-32’ de ele alınan konuya devam edilir. Mesih’in ikinci gelişinden sonraki dönemde RAB’bin İsrail’le yaptığı bütün antlaşmalarda verdiği vaatlere kavuşacağı zaman söz konusudur (bkz. Yoe.3:18; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Ancak bu esenlik dolu barış döneminden önce İsrail’in düşmanlarının cezalandırılması gerekecektir (Yoe.3:1-15). geri getirdiğimde Bkz. Yoe.3:6-7; ayrıca bkz. Yer.29:14’e ait not.
3:2 Yehoşafat ‘RAB yargılar’ anlamına gelir. Yehoşafat Vadisi’ne Bkz. Yoe.3:12. Yoe.3:14’teki “Yargı Vadisi”, burada RAB’bin Yeruşalim’e karşı birleşen ulusları cezalandıracağı yer olarak tasvir edilir (krş. Zek.Yoe.6:1 ve ilgili not; Yoe.14:1-4; bkz. Hez.39:11; Va.16:16). Mirasım Bkz. Yoe.2:17’ye ait not. Üç ayette de görülen iyelik eki (“-im”, Yoe.3:2-3,Yoe.3:5), RAB’bin İsrail halkıyla arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkiyi vurgular. İsrail halkını Bkz. Yoe.2:27’ye ait not.
3:3 halkım için kura çektiler Bu olay, Babil sürgünü döneminde gerçekleşecektir (bkz. Ova.11).
3:4 Sur, Sayda... Filist Surlular ve Filistliler, İsrailliler’i köle olarak satıyorlardı (bkz.Amo.1:6,Amo.1:9 ve ilgili notlar) ve Filistliler İsrail kentlerini sık sık yağmalıyordu (bkz. Hak.13:1; 1Sa.5:1; 2Ta.21:16-17; Hez.25:15-17; Hez.25:15’e ait not). RAB, İÖ 345 civarında III.Artahşasta aracılığıyla Sayda’nın yıkılmasını ve halkın büyük kısmının köleleştirilmesini sağlayarak halkı cezalandıracaktır. Ayrıca İÖ 332’de Sur, Büyük İskender yönetiminde Grekler tarafından ele geçirilecektir (bkz. Zek.Hez.9:5-7’ye ait not). ödetirim size Bkz. Yoe.3:7; Hez.16:43 ve ilgili not; Makale: Yargı, s.260.
3:6 Grekler ve Fenikeliler, yaklaşık İÖ 800’lerden beri ticari ilişki içindeydiler.
3:8 uzak bir ulusa, Sabalılar’a Arap Yarımadası’nın güneyindeki Saba, bugünkü Yemen civarındaydı (bkz. Eyü.1:15 ve ilgili not). Kraliçesi, Kral Süleyman’ı ziyaret etmişti (bkz. 1Kr.10:1-13; 1Kr.10:1’e ait not).
3:10 Saban demirlerinizi Bkz. Yşa.2:4’e ait not.
3:13 Bkz. Yoe.1:1-11; Yoe.2:11’e ait not. Çekirgelerin hasadı talan etmesinin ardından RAB’bin verdiği vaatler (Yoe.2:19,Yoe.2:22,Yoe.2:24,Yoe.2:26) yerine gelmiştir. “RAB’bin günü”nde de bir hasat yaşanacaktır (bkz. Yoe.1:15’e ait not); RAB’bin ulusları yargılama hasadı olacaktır bu. Va.14:14-20’de de bu yargı tasviri yer alır (bkz. ilgili notlar). tekneleri Bkz. Yoe.2:24 ve ilgili not.
3:9-14 RAB’be düşman ulusların RAB’le son kez ve topyekün savaşmak üzere toplandığı bir dönem söz konusudur (bkz. Va.19:11-21 ve ilgili notlar). RAB bu uluslara yenilmez göksel ordusuyla karşılık vererek onları cezalandıracaktır.
3:14 Yargı vadisini Yoe.3:2,Yoe.3:12’de geçen Yehoşafat (yargı) Vadisi. Bazı yorumculara göre bu ayette, ulusların iki karar (ya RAB’be yönelip O’nun tarafından kutsanacak ya da günahkâr olarak kalıp RAB’bin yargısına maruz kalacaklardır) arasında kalacağı ndan söz edilmektedir. RAB’bin günü Bkz. Yoe.1:15’e ait not.
3:15 Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not.
3:16 Siyon’dan... kükreyecek Bkz.Amo.1:2 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.25:30. gürleyecek Krş. Yoe.2:11; bkz. Yoe.3:17; Amo.1:2. Gök ve yer sarsılacak Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not. İsrailliler Bkz. Yoe.2:27’ye ait not.
3:17 RAB’bin bizzat halkı arasında yaşayacağı ifade ediliyor (Çık.25:6; bkz. Yoe.2:27; Mez.46:4; Va.21:3’e ait not);Aden bahçesi, tapınak, İsa Mesih’in beden alışı (bkz. Yu.1:14’e ait not), İsa’ya iman edenler topluluğu (kilise) ve Yeni Yeruşalim, RAB’bin insanlar arasında ve içinde yaşamasının birer örneğidir (krş. Yoe.2:27; Mez.46:4; bkz. Va.21:3’e ait not; Va.21:27). Şu anda kutsal olmayan ve savunmasız olan Yeruşalim kenti kutsanacak ve RAB orada yaşayacaktır (bkz. Yoe.3:21 ve ilgili not; Zek.Yoe.2:10-12; Va.21. bölüm). Kent o zaman kutsal olacak ve bir daha düşmanın eline geçmeyecektir (bkz. Zek.Yoe.14:21 ve ilgili not). Siyon’da Bkz. Yoe.2:1 ve ilgili not.
3:18 O gün Yoe.3:1’deki “o günler” ifadesiyle aynıdır (krş. Yoe.1:10; bkz. Amo.9:13). dağlardan... Tepelerde Bkz. Mez.104:13-15; Hag.1:11 ve ilgili notlar. RAB’bin Tapınağı’ndan çıkan bir pınar Krş. Mez.46:4 ve ilgili notlar; Hez.47:1-12; Zek.Hez.14:8; Va.22:1-2. Şittim Vadisi’ni Şittim, ‘akasyalar’ anlamına gelir.
3:19 Mısır... Edom İsrail’in eski düşmanlarından olan bu iki ülke, burada büyük olasılıkla RAB’bin halkına düşmanlık besleyen tüm ulusları temsil etmektedir (bkz. Hez.35:1-15’e ait notlar; Zek.Hez.10:10).
3:9-21 Yoe.3:9-11’de konuşan Yoel’dir; Yoe.3:12-13’te RAB konuşur; Yoe.3:14-16’da Yoel ve Yoe.3:17-21’de konuşan tekrar RAB’dir. Yoel kendi adına değil, onu peygamber olarak görevlendiren RAB’bin sözcüsü olarak konuşmaktadır.
3:17-21 RAB, hem halkını güvenlikte tutacak hem de onları bolluğa kavuşturacaktır (bkz. Yas.28:1-11).
3:21 RAB’bin yargısının bildirildiği Yoel Kitabı, umut dolu ve yüreklendirici bir ifadeyle sona erer. “RAB Siyon’da oturur” ve bu yüzden RAB’be güvenen ve O’nunla birlikte yaşayan herkes esenlik içindedir. Hezekiel Kitabı da benzer bir sonla biter (bkz. Hez.48:35’e ait not).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş