Yoel 3:17-21

17“O zaman bileceksiniz ki,
Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.
Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18“O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB'bin Tapınağı'ndan çıkan bir pınar
Şittim[a] Vadisi'ni sulayacak.
19“Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek.
Çünkü Yahudalılar'ın ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21Akan kanların öcünü alacağım[b],
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”
RAB Siyon'da oturur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:17 RAB’bin bizzat halkı arasında yaşayacağı ifade ediliyor (Çık.25:6; bkz. Yoe.2:27; Mez.46:4; Va.21:3’e ait not);Aden bahçesi, tapınak, İsa Mesih’in beden alışı (bkz. Yu.1:14’e ait not), İsa’ya iman edenler topluluğu (kilise) ve Yeni Yeruşalim, RAB’bin insanlar arasında ve içinde yaşamasının birer örneğidir (krş. Yoe.2:27; Mez.46:4; bkz. Va.21:3’e ait not; Va.21:27). Şu anda kutsal olmayan ve savunmasız olan Yeruşalim kenti kutsanacak ve RAB orada yaşayacaktır (bkz. Yoe.3:21 ve ilgili not; Zek.Yoe.2:10-12; Va.21. bölüm). Kent o zaman kutsal olacak ve bir daha düşmanın eline geçmeyecektir (bkz. Zek.Yoe.14:21 ve ilgili not). Siyon’da Bkz. Yoe.2:1 ve ilgili not.
3:18 O gün Yoe.3:1’deki “o günler” ifadesiyle aynıdır (krş. Yoe.1:10; bkz. Amo.9:13). dağlardan... Tepelerde Bkz. Mez.104:13-15; Hag.1:11 ve ilgili notlar. RAB’bin Tapınağı’ndan çıkan bir pınar Krş. Mez.46:4 ve ilgili notlar; Hez.47:1-12; Zek.Hez.14:8; Va.22:1-2. Şittim Vadisi’ni Şittim, ‘akasyalar’ anlamına gelir.
3:19 Mısır... Edom İsrail’in eski düşmanlarından olan bu iki ülke, burada büyük olasılıkla RAB’bin halkına düşmanlık besleyen tüm ulusları temsil etmektedir (bkz. Hez.35:1-15’e ait notlar; Zek.Hez.10:10).
3:9-21 Yoe.3:9-11’de konuşan Yoel’dir; Yoe.3:12-13’te RAB konuşur; Yoe.3:14-16’da Yoel ve Yoe.3:17-21’de konuşan tekrar RAB’dir. Yoel kendi adına değil, onu peygamber olarak görevlendiren RAB’bin sözcüsü olarak konuşmaktadır.
3:17-21 RAB, hem halkını güvenlikte tutacak hem de onları bolluğa kavuşturacaktır (bkz. Yas.28:1-11).
3:21 RAB’bin yargısının bildirildiği Yoel Kitabı, umut dolu ve yüreklendirici bir ifadeyle sona erer. “RAB Siyon’da oturur” ve bu yüzden RAB’be güvenen ve O’nunla birlikte yaşayan herkes esenlik içindedir. Hezekiel Kitabı da benzer bir sonla biter (bkz. Hez.48:35’e ait not).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş