1. Timoteos 1

1
1-2 Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan imanda öz oğlum Timoteos'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
Yanlış Öğretilere Karşı Uyarı
3-4Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar. 5Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. 6Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar. 7Kutsal Yasa öğretmeni olmak istiyorlar, ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar.
8Yasa'yı özüne uygun biçimde kullanan için Yasa'nın iyi olduğunu biliyoruz. 9-10Çünkü biliyoruz ki, Yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkârlar, kutsallıktan yoksunlarla kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne varsa onlar için konmuştur. 11Mübarek Tanrı'nın bana emanet edilen yüce Müjdesi'ne göre bu böyledir.
Tanrı Merhametlidir
12Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine aldı. 13 Bir zamanlar O'na küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. 14Ama Rabbimiz'in lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. 15“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. 16Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti. 17Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı'nın olsun! Amin.
18Oğlum Timoteos, senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca, bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki, bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin. 19İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar. 20Himeneos ve İskender bunlardandır. Küfretmemeyi öğrensinler diye onları Şeytan'a teslim ettim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 Kurtarıcımız Tanrı’nın Bkz. Tit.1:3 ve ilgili not. umudumuz Mesih İsa’nın Bkz. Tit.2:13. umudumuz Günlük yaşamda kullanıldığı anlamıyla gerçekleşmesi şüpheli bir beklentiyi değil, kesinliği ve güveni ifade etmektedir (bkz. Ef.1:18-20’ye ait not). Mesih İsa’nın elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. imanda öz oğlum Bkz. 1Ti.1:18; 1Ko.4:17; 2Ti.1Ko.1:1-2; 1Ko.2:1; Flm.10-11. lütuf... esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not. merhamet Bkz. Rom.9:22-23; 2Ti.Rom.1:1-2.
1:3-4 Makedonya’ya giderken Pavlus’un Roma’daki iki tutukluluğu arasında, Elç.28. bölümde anlatılanlardan sonra (bkz. Giriş). Makedonya Bkz. Flp.4:15’e ait not. Efes Bkz. Efesliler: Giriş. Pavlus, en kısa zamanda Efes’te bulunan Timoteos’un yanına gitmeyi ummaktadır (1Ti.3:14-15; 1Ti.4:13). masallarla Sonraları karmaşık Gnostik görüşe dönüşen, EskiAntlaşma tarihine dayalı uydurma hikâyelere, mitlere ve soyağaçlarına verilen önemden söz edilmektedir (bkz. 1.Yuhanna: Giriş).
1:5 pak yürekten Bkz. 2Ti.1Ti.2:22; Mez.24:4 ve ilgili not; Mez.51:10; krş. Mat.5:8.
1:8 Yasa’nın iyi olduğunu Bkz. Rom.7:7-12; Rom.7:12’ye ait not.
1:9-10 sağlam öğreti Bkz. Tit.1:9 ve ilgili not.
1:3-11 Hem bu ayetlerde hem de 1Ti.4:1-8 ve 1Ti.6:3-5,1Ti.6:20-21’de Pavlus, Efes Kilisesi’nde yanlış öğreti yayanları tanımlamakta ve imanlıları bunlara karşı uyarmaktadır. Böylelerini, (1) sapkın öğretiler yayan ( 1Ti.1:3-4; 1Ti.6:3-5); (2) belirsiz soyağaçlarına dayanan uydurma, mantık dışı ve sonu gelmeyen masallarla uğraşan ( 1Ti.1:3-7); (3) tartışmacı ( 1Ti.1:3-4; 1Ti.6:3-5); (4) boş yere konuşan ( 1Ti.1:6); (5) Kutsal Yasa uzmanı olmak isteyip de kendi sözlerinden ve söz ettikleri konulardan anlamayan ( 1Ti.1:7; 1Ti.6:3-5); (6) kibirli ( 1Ti.1:7; 1Ti.6:3-5); (7) katı dinsel uygulamaları imanlılara dayatan (1Ti.4:1-3) ve (8) dinsel görev ve yetkileri kazanç yolu olarak kullanan (1Ti.6:3-5) kiş iler diye nitelendirir. Pavlus’un söz ettiği bu sapkınlar, muhtemelen Gnostikler’in ilk temsilcileriydi (bkz. 1Ti.6:20 ve ilgili not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729).
1:11 emanet edilen Bkz. 1Ti.6:20; 1Ko.9:17; Gal.2:7; 1Se.2:4; 2Ti.1Se.1:14. Müjde Bkz. Mar.1:1 ve ilgili not.
1:12 Beni güçlendiren... Mesih Bkz. Flp.4:13 ve ilgili not. hizmetine aldı Bkz. 1Ti.1:1-2 ve ilgili not.
1:13 O’na küfreden, zalim ve küstah biri Bkz. Elç.9:1-2; Elç.22:4-5,Elç.22:19; Elç.26:10-11 ve ilgili not.
1:14 Rabbimiz’in lütfu imanla ve Mesih İsa’da olan sevgiyle Bkz. 2Ti.1Ti.1:13.
1:15 güvenilir ve her bakımdan kabule lâyık bir söz Hıristiyanlık’ın temel öğretilerinden birini belirten bu söylem sadece Önderlik (Pastoral) Mektupları’nda (bkz. 1.Timoteos: Giriş) bulunur (1Ti.1:1; 1Ti.4:9; 2Ti.1Ti.2:11; Tit.3:8). en kötüsü benim İnsan, kutsal olan Tanrı’ya yaklaştıkça kendisinin ne denli günahlı olduğunu görür (krş. Yşa.6:5; Luk.5:8; bkz. 1Ko.15:9; Ef.3:8-9 ve ilgili not). Pavlus bu sözlerle Tanrı’nın kurtarış sağlayan lütfunun ve merhametinin büyüklüğünü vurgulamaktadır.
1:16 sonsuz yaşama Bkz. Yu.3:15 ve ilgili not.
1:17 görünmez Bkz. Kol.1:15 ve ilgili not.
1:18 senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri İhtiyarlar kurulunun Timoteos’u göreve ataması (1Ti.4:14) sırasında söylenmiş olabilir (bkz. Elç.16:1-3; 2Ti.Elç.1:6-7). bu buyruğu 1Ti.2:1-2’de başlayan, mektubun amacını özetleyen sözler söz konusudur. iyi savaşı Bkz. 2Ti.1Ti.2:3; 1Ti.4:7 ve ilgili not.
1:20 Himeneos Bkz. 2Ti.1Ti.2:17-18. İskender Muhtemelen 2Ti.1Ti.4:14’te adı geçen İskender. Şeytan’a teslim ettim Bkz. 1Ko.5:3-5 ve ilgili not. Söz edilen konu kilise disiplinidir (bkz. Mat.18:17 ve ilgili not). Pavlus bu iki adamı, Şeytan’ın gücüne karşı sığınak olan Tanrı’nın topluluğundan uzaklaştırmıştı; dünyada, paydaşlıktan ve topluluğun himayesinden uzakta, küfür etmemeyi (küfür burada, Tanrı’yı aşağılamak ve Tanrı hakkında kötü sözler sarfetmek anlamındadır) öğrenmek üzere terbiye edileceklerdi. Bu davranış, cezalandırmaktan ziyade yola getirme amaçlıydı.

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş