1. Timoteos 5

5
Topluluk İçi Sorumluluklar
1-2Yaşlı adama[a] çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kızkardeşinmiş gibi yol göster.
3Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. 4Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Tanrı'yı hoşnut eder. 5Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır; gece gündüz O'na dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder. 6Kendini zevke veren dul kadınsa daha yaşarken ölmüştür. 7Ayıplanacak duruma düşmemeleri için onları bu konularda uyar. 8Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuştur.
9-10Yaptığı iyiliklerle tanınmış, tek erkekle evlenmiş, en az altmış yaşında olan dul kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk ağırlamış, kutsalların ayaklarını yıkamış[b], sıkıntıda olanlara yardım etmiş, kendini her tür iyi işe adamışsa, adı dullar listesine yazılsın. 11Daha genç dulları listeye alma. Çünkü bedensel arzuları Mesih'e bağlılıklarına baskın çıkınca evlenmek isterler. 12Böylece verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler. 13Aynı zamanda ev ev gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakla kalmazlar, üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan boşboğazlar olurlar. 14Bu nedenle, daha genç dulların evlenmelerini, çocuk yapmalarını, evlerini yönetmelerini, düşmana hiçbir iftira fırsatı vermemelerini isterim. 15Kimisi zaten sapmış, Şeytan'ın ardına düşmüştür. 16İmanlı bir kadının dul yakınları varsa onlara yardım etsin. İnanlılar topluluğu yük altına girmesin ki, gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin.
17Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. 18 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor: “Harman döven öküzün ağzını bağlama” ve “İşçi ücretini hak eder.” 19 İki ya da üç tanık olmadıkça, bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. 20Günah işleyenleri herkesin önünde azarla ki, öbürleri de korksun. 21Bu söylediklerimi yan tutmadan, kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum. 22Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma, başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini temiz tut.
23Artık yalnız su içmekten vazgeç; miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç.
24Bazı kişilerin günahları bellidir, kendilerinden önce yargı kürsüsüne ulaşır. Bazılarının günahlarıysa sonradan ortaya çıkar. 25Bunun gibi, iyi işler de bellidir; belli olmayanlar bile gizli kalamaz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-2 Yaşlı adam ‘İhtiyar’, yani ‘kilise önderi’ anlamına da gelir.
5:3 Kimsesiz dul kadınlara saygı göster İlgi göstermeyi ve maddi destekte bulunmayı da içerir. Yardım edecek akrabası veya yakınları olmayan dullar eski çağlarda daha da korunmasızdılar, çünkü günümüzdeki sosyal güvenceler yoktu (krş. Elç.6:1).
5:4 büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler Bkz. Yak.1:22-27; Yak.2:14-26 ve ilgili not.
5:5 Bkz. örn. Luk.2:36-38.
5:6 daha yaşarken ölmüştür Ruhsal anlamda ölü (Rom.6:23).
5:8 Elçilerin bu öğretisi, sosyal sorumlulukları vurgulamaktadır. imanı Bkz. 1Ti.3:9’a ait not. İmansızdan beter O zamanın putperest dünyasında bile insanlar genelde yakınları ve akrabalarıyla ilgilenirdi.
5:9-10 Efes’teki kilisenin, topluluk tarafından desteklenecek dulların listesini hazırladığı anlaşılmaktadır. Dulların imanlılar topluluğunda gözetmenlerinki gibi resmi bir görevi olduğuna ilişkin kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, bu listeye dâhil edilen dulların kendilerini duaya (1Ti.5:5) ve iyi işlere adamış olmaları gerekiyordu. kutsalların Bkz. Rom.1:7; Ef.1:1’e ait not. kutsalların ayaklarını yıkamış Özverili konukseverliğin ifadesi. Tozlu yollarda çarıkla (bkz. Yu.13:1-17) yüründüğü için gerekli ve yaygın bir hizmetti.
5:12 verdikleri ilk sözü çiğneyerek Pavlus dulların yeniden evlenmesine karşı değildir (1Ti.5:14); onun asıl kaygısı, bekâr kalmaya söz verip sonradan bu sözü bozarlarsa sözlerinden döndükleri için yargılanacak olmalarıdır (krş. 1Ko.7:8-9,1Ko.7:39). 1Ko.7:39’da yeniden evlenmeye yönelik iznin, evlenilecek kişinin imanlı olması şartına bağlı olduğuna dikkat edilmelidir.
5:13 başkalarının işlerine karışan Bkz. 2Se.3:11.
5:15 Şeytan Bkz. Eyü.1:6; Mat.16:23; 1Se.3:5; 1Yu.3:8; Va.12:9-10’a ait notlar.
5:17 Tüm kilise ihtiyarlarının yönetebilen (1Ti.3:4-5), öğretebilen, vaaz verebilen (1Ti.3:2) ve topluluk tarafından saygı duyulan kişiler olması gerekiyordu. iki kat saygıya Pavlus, kilise ihtiyarlarının topluluk tarafından saygı duyularak onurlandırmaları ve değerli hizmetlerinin devamı için maddi yönden desteklenmeleri gerektiğini (1Ti.5:18) vurgular.
5:18 Kutsal Yazı Pavlus’un Yas.25:4’ten (EskiAntlaşma’dan) ve Luk.10:7’den (YeniAntlaşma’dan) alıntı yapması, o dönemde de Yeni Antlaşma metinlerini Eski Antlaşma metinleriyle eşdeğer gördüğünü göstermektedir (bkz. 2Pe.3:16 ve ilgili not; ayrıca bkz. Makale: EskiAntlaşma’dan YapılanAlıntılar, s.1668). Harman... ağzını bağlama Bkz. 1Ko.9:9-10 ve ilgili not.
5:19 İki ya da üç tanık Krş. Yas.17:6 ve ilgili not.
5:20 Günah işleyenleri Pavlus kilise ihtiyarlarına uygulanacak disiplinden söz ediyor (ayrıca bkz. Mat.18:15-17).
5:21 yan tutmadan, kimseyi kayırmadan yerine getirmen Bkz. Çık.23:3; Lev.19:15; Yas.1:17; Yas.16:19; Eyü.13:10; Özd.18:5; Özd.24:23; Özd.28:21; Mal.2:9; Yak.2:1,Yak.2:9; Yak.1:17; krş. Elç.10:34-35’e ait not. seçilmiş meleklerin Tanrı adına hizmet eden melekler (bkz. Mat.13:37-43; Mat.16:27; Mat.24:30-31; İbr.12:22-24); Şeytan ve hizmetkârları günaha düşmüş meleklerdir (bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808).
5:22 Ellerini koymakta aceleci davranma ‘Göreve atamadan önce iyice düşün’ anlamında (bkz. 1Ti.4:14 ve ilgili not). Topluluk veya kilise ihtiyarı olabilecek imanlının bu göreve uygun olduğu kanıtlanana kadar bu atamanın gerçekleşmemesi gerekir. başkalarının günahlarına ortak olma ‘Kilise ihtiyarlığı görevine uygun olmayan birini görevlendirip onun günahına ortak olma’ anlamında. Kendini temiz tut ‘Uygun olmayan birini görevlendirme’ anlamında.
5:23 Pavlus, Timoteos’un sıkça başgösteren fiziksel rahatsızlıklarını göz önüne alarak ona şarap içmesini öğütlemektedir. Burada sarhoşluk derecesinde bir şarap tüketimi söz konusu değildir (ayrıca bkz. Özd.20:1; Özd.23:29-35).
5:24-25 Bazı kişilerin günahları... iyi işler Pavlus, kilise ihtiyarlığına atanacakların yaptıkları iyi işlere olduğu kadar gizlice sürdürdükleri günahlarının olup olmadığına da dikkat edilmesini tavsiye etmektedir.

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş