1. Timoteos 3

3
Kilise Önderleri
1İşte güvenilir söz: Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur. 2 Ancak gözetmen ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. 3Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı. 4Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı. 5Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın topluluğunu nasıl kayırabilir? 6Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı. Yoksa gurura kapılıp İblis'in uğradığı yargıya uğrayabilir. 7Topluluğun dışındakiler tarafından da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Öyle ki, ayıplanacak duruma ve İblis'in tuzağına düşmesin.
8Aynı şekilde kilise görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. 9Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar. 10Bunlar da önce denensin; eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar. 11Aynı şekilde kadınlar ağırbaşlı olmalı; iftiracı değil, ama ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalı. 12Görevliler tek karılı, çocuklarını ve evlerini iyi yöneten kişiler olsun. 13Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinir, Mesih İsa'ya imanda büyük cesaret kazanırlar.
Büyük Sır
14-15Yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. 16Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür.
O, bedende göründü,
Ruh'ça doğrulandı,
Meleklerce görüldü,
Uluslara tanıtıldı,
Dünyada O'na iman edildi,
Yücelik içinde yukarı alındı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 güvenilir söz Bkz. 1Ti.1:15’e ait not. gözetmen Grek kültüründe bu sözcük, sivil veya dinsel bir kurumun yöneticisi için kullanılırdı. Burada ise yerel bir topluluğu yöneten ve gözeten kişiden söz edilmektedir. Yahudi geleneğinden alınarak kullanılan eşdeğer sözcük “ihtiyar”dır; “gözetmen” (Grekçesi “episkopos”) ve “ihtiyar” (Grekçesi “presbüteros”) terimleri Yeni Antlaşma’da eşanlamlı olarak kullanılır (bkz. Elç.20:17,Elç.20:28; Tit.1:5-7; 1Pe.5:1-3 ve ilgili notlar). Gözetmenin görevleri, öğretmek ve vaaz vermek (1Pe.3:2; 1Pe.5:17), kilise hizmetlerini yönlendirmek (1Pe.3:5; 1Pe.5:17), Tanrı’nın topluluğunu yönetmek (bkz. Elç.20:28) ve kiliseyi yanlış öğretilere karşı korumaktır (Elç.20:28-31).
3:2 tek karılı Kilise ihtiyarının hayatında, Tanrı’nın evlilik yasasını ihlal eden çokeşlilik ve uygunsuz ilişkiler olmamalıdır (bkz. Tit.1:6’ya ait not).
3:5 topluluğunu Bkz. Elç.9:31 ve 2Ko.1:1.
3:7 İblis’in tuzağına Bkz. 2Ti.1Ti.2:26; krş. 1Pe.5:8.
3:8 kilise görevlileri Terimin Grekçesi tek bir sözcüktür (diyakon) ve ‘hizmet eden’ anlamına gelir (bkz. Elç.6:1-6 ve ilgili not lar). Yeni Antlaşma’da yerel kilise yetkilileri olarak sadece “gözetmenler”den (“ihtiyarlar”, bkz. 1Ti.1:1’e ait not) ve “görevliler”den (bkz. Flp.1:1) söz edilir.
3:9 imanın sırrına Elçilerin öğrettiği iman gerçekleri söz konusudur; sahte öğretmenler bu gerçekleri saptırırlar (bkz. 1Ti.4:1-3,1Ti.4:6; 1Ti.6:10,1Ti.6:12,1Ti.6:21; 2Ti.1Ti.4:7 ve ilgili not; Tit.1:13-14; Bilgi Kutusu: İman, s.1821; krş. 1Ko.15:3-4; 2Se.2:15 ve ilgili notlar).
3:11 kadınlar ‘Kilise görevlilerinin eşleri’ veya ‘kadın kilise görevlileri’ anlamında.
3:12 tek karılı Bkz. 1Ti.1:2 ve ilgili not.
3:14-15 gerçeğin direği ve dayanağı Bkz. 2Ti.1Ti.2:19 ve ilgili not.
3:16 Tanrı yolunun sırrı Bkz. Rom.11:25; Ef.3:8-9; Kol.1:25-26 ve ilgili notlar. Tanrı’nın öncesizlikten beri var olan ve odağında İsa Mesih’in bulunduğu evrensel tasarısı. Şiir biçiminde yazılmış İsa Mesih’le ilgili bu sözler muhtemelen eski bir ilahiden alınmıştır (bkz. Kol.3:16’ya ait not). Tanrı yolunun Bkz. 1Ti.2:1-2 ve ilgili not. Ruh’ça doğrulandı İsa Mesih, Kutsal Ruh’un gücüyle cinleri kovmuş (bkz. Mat.12:28) ve mucizeler yapmıştı ; Kutsal Ruh da, İsa’yı ölümden dirilterek O’nun Tanrı Oğlu olduğunu açıkça göstermiş oldu (bkz. Rom.1:2-4; krş. 1Pe.3:18 ve ilgili not). Meleklerce görüldü Dirilişinde (Mat.28:2) ve göğe alınışında (bkz. Elç.1:10).

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş