1. Timoteos 2

2
Dua ve Tapınma
1-2Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. 3Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. 4O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. 5-6Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. 7 Ben bunun habercisi ve elçisi atandım –gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum– uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım.
8Buna göre, erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. 9-10 Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim. 11Kadın sükûnet ve tam bir uysallık içinde öğrensin. 12Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun. 13-14 Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi. 15Ama doğum yapıp[a] kurtulacaktır; yeter ki, sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 Tanrı yoluna Bkz. 1Ti.3:16; 1Ti.4:7-8; 1Ti.6:3-6,1Ti.6:11; 2Ti.1Ti.3:4-5; Tit.1:1. Tanrı’ya duyulan derin saygıdan kaynaklanan iyi ve kutsal bir yaş amı vurgulamaktadır. Krallarla bütün üst yöneticiler... için dualar Bkz. Yer.29:7; 1Pe.2:13-14 ve ilgili not. Pavlus bu sözleri yazdığında yönetimde zalim İmparator Neron (İS 54-68) bulunmaktaydı.
2:3 Kurtarıcımız Tanrı Bkz. Tit.1:3 ve ilgili not.
2:5-6 tek Tanrı Bkz. Yas.6:4; Mar.12:29 ve ilgili notlar. tek aracı İnsanların önünde Tanrı’yı ve Tanrı’nın önünde insanları temsil eden, kendini herkes için fidye ( 1Ti.1:5-6) olarak sunan ve bu şekilde Tanrı ile insan arasındaki yabancılığı ve düşmanlığı kaldıran İsa Mesih (krş. Yu.14:6; İbr.8:6 ve ilgili notlar). fidye Bkz. Mat.20:28 ve ilgili not. Mesih’in dökülen kanı sayesinde günahı bağışlanmış olan kişi artık Baba Tanrı’ya yaklaşabilir (bkz. Rom.3:25-26 ve ilgili not). uygun zaman Bkz. Gal.4:4-5 ve ilgili not; Tit.1:3. tanıklık Mesih’in kendini fidye olarak sunmasıyla ilgili elçisel bildiri (bkz. Bilgi Kutusu: Mesih’e Tanıklık, s.1537).
2:7 habercisi Bkz. 2Ti.1Ti.1:11. elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum Pavlus bu sözlerle yetkisini reddeden sahte öğretmenlere hitap ediyor.
2:9-10 Mücevher takmaya veya örgülü saçlara yönelik bir yasaklama söz konusu değildir. Pavlus, böyle şeylerin aşırı lüks ve kibirlilik göstergesi sayıldığı bir toplumda bu konuda dikkatli olunması gerektiğinden söz etmektedir (bkz. 1Pe.3:3-6 ve ilgili notlar). Önemli olan neye öncelik verildiğidir; insan süslenmekten çok, Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürmekle ilgilenmelidir.
2:11-14 Pavlus, 11-12. ayetlerdeki düşüncelerini Yar.2-3. bölümlerdeki anlatıya dayandırır. Bu ayetlerdeki kısıtlamayla ilgili başlıca iki yorum vardır: (1) Bazı yorumculara göre Pavlus, sadece Efes Kilisesi’nde olan biteni anlatmak amacıyla Adem ve Havva’yı örnek olarak göstermiştir. Efes’teki bazı imanlı kadınlar, tıpkı Havva’nın aldatılması gibi, sahte din öğretmenleri tarafından aldatılmışlardı ve bu yanlış öğretilerle kocalarına egemen olmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle Pavlus oradaki kadınların toplulukta ders vermelerine izin vermemekte ve doğru öğretileri sessizce ve uysal bir şekilde öğrenmelerini buyurmaktadır. (2) Bazı yorumculara göre ise bu kısıtlama, Pavlus’un kadınların erkeklere ders vermesine veya onlara egemen olmasına izin vermemesinin yanı sıra, Tanrı’nın önce Adem’i yaratması ve Havva’nın ilk günahtaki rolüne de bağlı olduğunu savunur; bu yasaklamanın sadece Efes’teki ve o dönemde yaşayan kadınlara yönelik olmadığını, her yerde ve çağda geçerli olduğunu ileri sürerler.
2:15 doğum yapıp Grekçesi ‘çocuğu doğurmakla’ anlamına da gelebilir. doğum yapıp kurtulacaktır Bu ifadeyle ilgili yapılan birçok yorumdan başlıca üçü şunlardır: Tanrı yolunda yürüyen kadın, (1) annelik görevini yerine getirdiğinde huzur bulur; (2) çocuk doğururken fiziksel olarak güvende olacaktır; (3) doğumların en üstünü olan Mesih’in beden alışı (doğumu) sayesinde ruhsal kurtuluşa kavuşur (bu, ilk Kilise Babaları’nın görüşüydü).

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş