Yeşu 1

1
Rab'bin Yeşu'ya Buyruğu
1RAB, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi: 2“Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. 3 Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. 4Sınırlarınız çölden Lübnan'a, büyük Fırat Irmağı'ndan –bütün Hitit ülkesi dahil– batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. 5 Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak; nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım.
6 “Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı, atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. 7Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma. 8Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. 9Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.”
Yeşu'nun Halka Buyruğu
10Bunun üzerine Yeşu, halkın görevlilerine şöyle buyurdu: 11“Ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin: ‘Kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için üç gün sonra Şeria Irmağı'nı geçeceksiniz.’ ”
12 Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarına ve Manaşşe oymağının yarısına da şöyle dedi: 13“RAB'bin kulu Musa'nın, ‘Tanrınız RAB bu ülkeyi size verip sizi rahata erdirecek’ dediğini anımsayın. 14Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız Şeria Irmağı'nın doğusunda, Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın. Ama sizler, bütün yiğit savaşçılar, silahlı olarak kardeşlerinizden önce ırmağı geçip onlara yardım edin. 15RAB sizi rahata erdirdiği gibi, onları da rahata erdirecek. Onlar Tanrınız RAB'bin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra siz de mülk edindiğiniz topraklara, RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nın doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin.”
16Önderler Yeşu'ya, “Bize ne buyurduysan yapacağız” diye karşılık verdiler, “Bizi nereye gönderirsen gideceğiz. 17Her durumda Musa'nın sözünü dinlediğimiz gibi, senin sözünü de dinleyeceğiz. Yeter ki, Musa'yla birlikte olmuş olan Tanrın RAB seninle de birlikte olsun. 18Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip başkaldıran ölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki, sen güçlü ve yürekli ol.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-18 RAB, İsrailliler’i Şeria Irmağı’ndan geçirip vaat edilmiş toprakları ele geçirmeleri için Musa Peygamber’in yerine seçtiği Yeşu’yu (bkz. Yas.31:1-8) görevlendirir.
1:1 Tanrı’nın vaat ettiği topraklara girmek üzereyken en büyük önderleri Musa’yı kaybeden İsrail, Tanrı’nın Yeşu’yu hazırlaması sayesinde önderden yoksun kalmamıştır (krş. Hak.1:1). Kayıtlar, Yasa’nın Tekrarı’nın sonunda söz edilen Musa’nın ölümünden itibaren aktarılmaya devam eder. RAB, kulu Bkz. Çık.14:31; Yas.34:5; Mez.18 başlık; Yşa.41:8-9 ve Yşa.42:1’ e ait notlar. Musa’nın ölümünden sonra Bkz. Yas.34. bölüm.
1:2 Şeria Irmağı’nı Eriha yakınlarındaki Şeria Irmağı, yılın büyük bölümü dar bir yataktan akardı (30 m kadar); ancak taşkınların görüldüğü ilkbaharda kimi yerlerde yaklaşık 1,5 km genişliğe ulaşan ırmak yatağı, geçilmesi çok tehlikeli bir hale gelirdi. İsrail halkına vereceğim ülkeye Tevrat’ın ana konularından biridir (bkz. Yar.15:7; Yar.50:24; Çık.3:8; Çık.23:31; Yas.1:8). Yeşu Kitabı, Tanrı’nın halkına verdiği bu vaadin nasıl yerine gelmeye başladığını anlatır.
1:3-5 Bkz. Yas.11:24-25.
1:4 Yeşu’nun kazandığı zaferlerle, Negev ve dağlık bölgenin orta kesimleri büyük ölçüde on iki oymağın eline geçmiştir. İsrail topraklarının sınırları yıllar içinde farklılık gösterir (krş. Yas.34:1-4; bkz. Yar.15:18) ; sadece Kral Davut ve Süleyman’ın zamanında topraklar en geniş sınıra ulaşabilecektir.
1:5 seninle de birlikte olacağım İsrail halkını yönetmesi ve onlara vaat ettiği toprakları fethetmelerinde başarıyla halka öncülük etmesi için.
1:6 atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi RAB’bin, İbrahim’in (Yar.15:7-21) ve Yakup’un (Yar.28:13) soyuna vaat ettiği miras söz konusudur.
1:7 yerine getirmeye dikkat et Başarı (burada özellikle toprakları fethetme söz konusudur), Tanrı’nın sözüne itaat etmeye bağlıdır (bkz. Yas.8:1; Yas.11:8-9,Yas.11:22-25).
1:8 Yasa Kitabı’nda Bkz. Yas.28:58,Yas.28:61; Yas.29:20-21,Yas.29:17; Yas.30:10; Yas.31:24. dilinden düşürme... gece gündüz onu düşün Bkz. Mez.1:2.
1:10 halkın görevlilerine Musa’nın oymakları oluşturan bölüklerin başlarına önder olarak atadığı kişilerden söz ediliyor olabilir (Çık.18:21; Yas.1:15).
1:12-15 Moav’ın kuzeyindeki ve Şeria Irmağı’nın doğusundaki toprakların ele geçirilmesi ile ırmağın doğusuna hâkim iki kralın yarattığı tehdit ortadan kalkmıştı. Şeria Irmağı’nın doğu kıyısında kalmak isteyen oymakların savaşçıları, öbür savaşçılarla birlikte Kenan’ı fethetmek üzere Musa tarafından görevlendirilmişti (Say.21:21-35; Say.32:1-27).
1:13,15 rahata erdirecek Hem dış hem de iç tehditlerden uzak, refah içinde yaşamak anlamına gelen önemli bir Eski Antlaşma kavramı (bkz. Yas.1:19-20; 2Sa.7:1, 10-11’ e ait notlar).
1:14 savaşçılar Yirmi ve üzeri yaştaki sağlıklı erkekler (bkz. Say.1:3,Say.1:18-46).
1:18 güçlü ve yürekli ol Krş. Yşu.1:6-7,Yşu.1:9.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş