Rut 1

1
Kıtlık ve Göç
1Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moav topraklarına doğru yola çıktı. 2Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moav topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar.
3Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. 4İki oğul Moav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada on yıl kadar yaşadıktan sonra, 5Mahlon da, Kilyon da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı.
Beytlehem'e Dönüş
6Naomi, Moav topraklarındayken RAB'bin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. 7Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu.
8Yolda onlara, “Analarınızın evine dönün” dedi. “Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse, RAB de size iyilik etsin. 9RAB her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin!”
Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak, 10“Hayır, seninle birlikte senin halkına döneceğiz” dediler.
11Naomi, “Geri dönün, kızlarım” dedi. “Niçin benimle gelesiniz? Size koca[a] olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? 12Dönün kızlarım, yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam, 13onlar büyüyene kadar bekler miydiniz, kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır, kızlarım! Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü RAB beni felakete uğrattı.”
14Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı, Rut'sa ona sarılıp yanında kaldı.
15Naomi Rut'a, “Bak, eltin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git” dedi.
16Rut şöyle karşılık verdi: “Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak. 17Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam, RAB bana daha kötüsünü yapsın.”
18Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti. 19Böylece ikisi Beytlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine, “Naomi bu mu?” diye sordular.
20Naomi onlara, “Beni, Naomi[b] değil, Mara diye çağırın” dedi. “Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Tanrı bana çok acı verdi. 21Giderken her şeyim vardı, ama RAB beni eli boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırasınız ki? Görüyorsunuz, RAB beni sıkıntıya soktu, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı başıma felaket getirdi.”
22İşte Naomi, Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav topraklarından böyle döndü. Beytlehem'e gelişleri, arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Hâkimlerin egemenlik sürdüğü günlerde Büyük olasılıkla İÖ 138 0 ile 10 50 yılları arasında. İsrail’in RAB’be sırt çevirdiği, ahlâksal çöküntü yaşadığı ve yabancı halklar tarafından yenilgiye uğratılıp zulüm gördüğü bir dönemdi (bkz. Hâkimler: Giriş). Yahuda’nın Beytlehem Kenti’nden Yıllar sonra Davut’un doğup büyüyeceği yerdir (1Sa.16:18; ayrıca bkz. Rut.4:17; İsa Mesih’in doğduğu yer, Luk.2:4-7).
1:2 Efrat Beytlehem’in bulunduğu bölge (bkz. Rut.4:11; Yar.35:19; 1Sa.17:12; Mik.5:2).
1:3 Naomi, kocası Elimelek ölünce Naomi’nin ilk kaybı (bkz. Rut.1:21).
1:4 eş aldılar Böylelikle ailenin soyunu devam ettirme olasılığı doğdu. Moav kızlarından Bkz. Yar.19:36-37. Moavlı kadınlarla evlenmek yasaya göre yasak değildi, ama Musa’nın halkın yasaya bağlılığını yenilediği dönemde Moavlı soyundan onuncu kuş ağa kadar olanların RAB’bin topluluğuna girmesi yasaklanmıştı (Yas.23:3-5). Rut İsa’nın Matta’daki soy ağacında adı geçen beş kadından biri (Mat.1:3,Mat.1:5-6,Mat.1:16).
1:5 Mahlon Rut’un eşi (Rut.4:10). Naomi yapayalnız kaldı Naomi her anlamda yoksun hale gelmişti: kocasını ve oğullarını yitirdiği için ailenin soyunu sürdüremeyecekti, kendi topraklarından uzakta yaşıyordu, günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Yanında sadece yabancı bir halktan olan iki gelini kalmıştı ve ikisi de çocuksuzdu.
1:6 RAB’bin kendi halkının yardımına yetişip Krş. Rut.1:13,Rut.1:21; Rut.2:20; Rut.4:12-15. yiyecek Beytlehem’deki (kentin adının anlamı ‘yiyecek evi’dir) kıtlık sona ermiştir. dönmeye hazırlandı Yoksunluk içindeki Naomi, o sıralar bazı soydaşlarının da yaptığı gibi, vaat edilmiş topraklara dönmeye karar verir.
1:8 analarınızın evine dönün Krş. Rut.1:11-12,Rut.1:15. Bu şekilde yeniden bir aile kurma şansları olabilirdi.
1:11 Size koca olacak oğullarım olabilir mi Kutsal Yasa’ya göre, ölen bir adamın, erkek kardeşi veya en yakın akrabası dul eşiyle evlenmeliydi (bkz. Yar.38:8; Yas.25:5-6 ve Yas.25:5-10’ a ait notlar; ayrıca bkz. Mar.12:18-23). Bu yasa, dul kadının yasal olarak korunmasını ve soyun devamını güvence altına almayı amaçlıyordu.
1:13 RAB beni felakete uğrattı Bkz. Rut.1:20-21.
1:14 Orpa ile Rut’un davranışlarının farklılığı, Rut’un yalnız kalan kaynanasına vefakârlığını ön plana çıkarır.
1:15 kendi ilahına Moavlılar’ın en büyük ilahı Kemoş’tu.
1:16 Rut’un hem Tanrı’ya hem de Naomi’ye gösterdiği vefa onun karakterini ortaya koyar. Naomi’nin yalnızlığını paylaşmak dışı nda onu bekleyen bir gelecek olmamasına rağmen, Rut’un adanmışlığı tamdır (krş. 2Sa.15:21).
1:17 RAB bana daha kötüsünü yapsın Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not. İsrailli olmayan Rut, Naomi’ye bağlılığını, İsrail’in Tanrısı’nın adı üzerine ant içerek ve O’nu kendi Tanrısı kabul ederek gösterir (bkz. Rut.1:16).
1:20 Naomi değil, Mara diye Naomi ‘tatlı’, Mara ‘acı’ anlamına gelir. Eski çağlarda adlar, bazen kişilerin içinde bulunduğu durumu betimlerdi. Her Şeye Gücü Yeten Bkz. Yar.17:1’e ait not.
1:21 Öykünün ana teması (varlık ile yokluk karşıtlığı) bu ayetle başlar (bkz. Giriş).
1:22 Moavlı gelini Rut’la Rut’un, İsrailliler arasında pek hoş görülmeyen bir halktan geldiği anımsatılıyor (Rut.2:2,Rut.2:6,Rut.2:21; Rut.4:5,Rut.4:10; bkz. Rut.1:4’e ait not; Rut.2:10). Biçilmeye başlandığı Biçim mevsimi nisan ile mayıs aylarıydı (önce arpa, birkaç hafta sonra da buğday; bkz. Rut.2:23). Ürün kaldırma süreci şöyleydi:(1) Olgunlaşan ekinler biçilir (Yas.23:25; Yer.50:16; Yoe.3:13)-bu genellikle erkekler tarafından yapılırdı; (2) ekinler demetler halinde toplanırbu da genellikle kadınlar tarafından yapılırdı ; (3) tarlada kalan artıklar toplanır (Yoe.2:7); (4) demetler harman yerine taşınırbu da katırlar ve öküz arabalarıyla yapılırdı (Amo.2:13); (5) harman öküzle dövülür (Yas.25:4; Hoş.10:11)-bu işlem keskin dişli harman döveniyle (Yşa.41:15; Amo.1:3) ya da araba tekerlekleriyle yapılırdı (Yşa.28:28); (6) ekin yabayla savrulur (Yer.15:7)-genellikle öğleden sonra esen rüzgârda savrulan harmanın çöpüyle taneleri birbirinden ayrılırdı (Mez.1:4), yerde sadece taneler kalırdı; (7) taneler kalburla elenir (Amo.9:9) ve her tür yabancı maddeden ayrılırdı ; (8) elenmiş ürün depolanmak üzere çuvallara doldurulurdu (Yar.42-44. bölümler). Harman yerleri dikkatlice seçilirdi ; düz, sert ve rüzgâra açık alanlar tercih edilirdi. Naomi ile Rut’un, Beytlehem’e biçim mevsiminin başladığı zaman varmaları, Naomi’nin eski durumuna kavuşacağının ilk işaretidir.Arpa biçimi zamanının belirtilmesi, Rut ile Boaz’ın ekin tarlalarında tanışması olayına geçiş sağlar.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş