Hakimler 21

21
Benyaminoğulları'nın Evlendirilmesi
1İsrailliler Mispa'da, “Bizden hiç kimse Benyaminoğulları'na kız vermeyecek” diye ant içmişlerdi.
2Halk Beytel'e geldi. Akşama dek orada, Tanrı'nın önünde oturup hıçkıra hıçkıra ağladılar. 3“Ey İsrail'in Tanrısı RAB!” dediler, “Bugün İsrail'den bir oymağın eksilmesine yol açan böyle bir şey neden oldu?”
4Ertesi gün erkenden kalkıp bir sunak yaptılar, orada yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular.
5İsrailliler, “RAB'bin önüne çıkmak üzere toplandığımızda İsrail oymaklarından bize kimler katılmadı?” diye sordular. Çünkü Mispa'da, RAB'bin önünde toplandıklarında kendilerine katılmayanların kesinlikle öldürüleceğine dair ant içmişlerdi.
6İsrailliler Benyaminli kardeşleri için çok üzülüyorlardı. “İsrail bugün bir oymağını yitirdi” dediler, 7“Sağ kalanlara eş olacak kızları bulmak için ne yapsak? Çünkü kızlarımızdan hiçbirini onlara eş olarak vermeyeceğimize RAB'bin adına ant içtik.”
8Sonra, “Mispa'ya, RAB'bin önüne İsrail oymaklarından kim çıkmadı?” diye sordular. Böylece Yaveş-Gilat'tan toplantıya, ordugaha kimsenin gelmediği ortaya çıktı. 9Çünkü gelenler sayıldığında Yaveş-Gilat'tan kimsenin olmadığı anlaşılmıştı.
10Bunun üzerine topluluk Yaveş-Gilat halkının üzerine on iki bin yiğit savaşçı gönderdi. “Gidin, Yaveş-Gilat halkını, kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirin” dediler, 11“Yapacağınız şu: Her erkeği ve erkek eli değmiş her kadını öldüreceksiniz.” 12Yaveş-Gilat halkı arasında erkek eli değmemiş dört yüz kız bulup Kenan topraklarında bulunan Şilo'daki ordugaha getirdiler.
13Ardından bütün topluluk Rimmon Kayalığı'ndaki Benyaminoğulları'na aracılar göndererek barış yapmayı önerdi. 14Bunun üzerine Benyaminoğulları döndü. Topluluk Yaveş-Gilat halkından sağ bırakılan kızları onlara eş olarak verdi. Ama kızların sayısı Benyaminoğulları için yine de yeterli değildi.
15İsrail halkı Benyaminoğulları'nın durumuna çok üzülüyordu. Çünkü RAB İsrail oymakları arasında birliği bozmuştu. 16Topluluğun ileri gelenleri, “Benyaminoğulları'nın kadınları öldürüldüğüne göre, kalan erkeklere eş bulmak için ne yapsak?” diyorlardı, 17“İsrail'den bir oymağın yok olup gitmemesi için sağ kalan Benyaminoğulları'nın mirasçıları olmalı. 18Biz onlara kızlarımızdan eş veremeyiz. Çünkü Benyaminoğulları'na kız veren her İsrailli lanetlenecek diye ant içtik.” 19Sonra, “Bakın, Şilo'da her yıl RAB adına bir şölen düzenleniyor” diye eklediler. Şilo Beytel'in kuzeyinde, Beytel'den Şekem'e giden yolun doğusunda, Levona'nın güneyindedir.
20Böylece Benyaminoğulları'na, “Gidip bağlarda gizlenin” diye öğüt verdiler, 21“Gözünüzü açık tutun. Şilolu kızlar dans etmeye kalkınca bağlardan fırlayıp onlardan kendinize birer eş kapın ve Benyamin topraklarına götürün. 22Kızların babaları ya da erkek kardeşleri bize yakınmaya gelirse, ‘Benyaminoğulları'nı hatırımız için bağışlayın’ diyeceğiz, ‘Savaşarak aldığımız kızlar hepsine yetmedi. Siz de kendi kızlarınızı isteyerek vermediğinize göre suçlu sayılmazsınız.’ ”
23Benyaminoğulları da böyle yaptılar. Kızlar dans ederken her erkek bir kız kapıp götürdü. Kendi topraklarına gittiler, kentlerini onarıp yerleştiler.
24Ardından İsrailliler de oradan ayrılıp kendi topraklarına, oymaklarına, ailelerine döndüler.
25 O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-21:25 Bu beş bölümde Hâkimler’in ana konusu olan günah, tövbe ve kurtuluş döngüsü (bkz. Giriş) iki farklı olayla çarpıcı şekilde aktarılmaktadır. Anlatılan olaylar hâkimlerin ilk dönemlerinde gerçekleşmiştir (bkz. Hak.18:30; Hak.20:1, 27-28’e ait notlar). Özellikle “İsrail’de kral yokken” ve “herkesin dilediğini yaptığı” (Hak.17:6; Hak.21:25) ifadeleriyle, krallık başlamadan önceki dönemde sistemli bir yönetim düzeninin olmadığı, toplumsal düzenin henüz sağlanmamış olduğu vurgulanır.
21:1 ant içmişlerdi Muhtemelen RAB’bin adıyla içilen bu ant, sıradan bir ant değildi; bozulduğu takdirde RAB’bin cezasını gerektirirdi (Hak.21:18; ayrıca bkz. Elç.23:12-15).
21:2 Beytel’e Bkz. Hak.20:18,Hak.20:26-27. hıçkıra hıçkıra ağladılar Bkz. Hak.20:23,Hak.20:26.
21:5 kendilerine katılmayanların Oymakların savaş zamanlarında ortak hareket etme yükümlülüğü vardı (bkz. Hak.5:13-18’e ait not); savaşa katılmayanların cezalandırıldığı bile olurdu (Hak.5:15-17,Hak.5:23). ant içmişlerdi Savaşta yer almayanların öldürüleceğine dair ettikleri ikinci yemin İsrail’i zor durumda bırakacaktı.
21:10 on iki bin Bini Benyamin oymağını temsil etmek üzere, her oymaktan bin kişi (bkz. Say.31:6).
21:11 Her erkeği... öldüreceksiniz Cezanın bu denli ağır olması, oymaklar arasındaki antlaşma bağına son derece önem verildiğini gösterir. Bazı durumlarda günahların cezasız kalmasına rağmen (Hak.5:15-17), işlenen suçun ağırlığı ve Benyaminliler’in suçluları yargılanmak üzere iade etmemesi, İsrailliler’i bu andı içmeye zorlamıştır (Hak.21:5). RAB, kendi halkı İsrail’in putperest ulusların etkilerinden arınmasını, putperestleri yok ederek vaat edilen toprakları pak kılmasını defalarca istemiştir. Putperest adetleri yüzünden yabancıların yok edilmesini buyuran RAB’bin, kendi halkının arasında yeşeren putperestliğin yok edilmesi için daha da sert buyruklar vermesine şaşılmamalıdır.Ancak o çağda İsrail, yeni bir ulusal ve siyasal oluşumdu, bu yüzden her olayı günümüz için örnek almak doğru olmaz; özellikle RAB’bin o çağdaki İsrail halkına verdiği buyruklar, günümüzde uluslar arası ruhsal bir topluluk olan kilise için geçerli olamaz. Burada da aktarıldığı gibi, o zamanki İsrail, yetkisini ve varlığını tehdit edenlere karşı adalet isteme hakkına sahipti (bkz. Rom.13:4).
21:12 Kenan topraklarında Kızlar doğudan, Şeria’nın karşı yakasından getirilmişti.
21:19 RAB adına bir şölen Bağlardan söz edildiğine göre (Hak.21:20), büyük olasılıkla Çardak Bayramı’nın kutlandığı dönem söz konusudur (1Sa.1:3’e ait not); ancak sadece yerel bir şölen de olabilir. Beytel’in kuzeyinde... Levona’nın güneyindedir Şilo’nun yeri ile ilgili bu ayrıntılı açıklama, anlatılanların, Şilo’nun muhtemelenAfek Savaşı’nın ardından (1Sa.4:1-11) harabe haline geldiği bir zamanda yazıldığını gösterir.
21:21 eş kapın Böylelikle öbür oymaklar Benyaminliler’e kız vermediklerini iddia edebileceklerdi.
21:22 Kızların babaları ya da erkek kardeşleri bize yakınmaya gelirse Kaçırılan bir genç kızın erkek kardeşlerinin bedel talep etmesi gelenekseldi (bkz. Yar.34:7-31; 2Sa.13:20-38). Bu yüzden, büyüklerin böyle bir tepki beklemeleri ve genç kızların aileleri ile anlaşmaya hazır olmaları önemliydi.
21:24 kendi topraklarına Bu savaşçılar en azından beş aydır evlerinden uzaktaydı (bkz. Hak.20:47).
21:25 İsrail’de kral yoktu Bkz. Hak.17:6’ya ait not.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş