Hakimler 5

5
Debora'nın Ezgisi
1Debora ile Avinoam oğlu Barak o gün şu ezgiyi söylediler:
2“İsrail'in önderleri başı çekince,
Halk gönüllü olarak savaşınca
RAB'be övgüler sunun.
3Dinleyin, ey krallar!
Ey yönetenler, kulak verin!
RAB'be ezgiler söyleyip
İsrail'in Tanrısı RAB'bi ilahilerle öveceğim.
4 Seir'den çıktığında, ya RAB,
Edom kırlarından geçtiğinde,
Yer sarsıldı, göklerden yağmur boşandı,
Evet, bulutlar yağmur yağdırdı.
5Sina Dağı'nda olan RAB'bin,
İsrail'in Tanrısı RAB'bin önünde
Dağlar sarsıldı.
6Anat oğlu Şamgar zamanında,
Yael zamanında kervanların ardı kesildi.
Yolcular sapa yollardan gider oldu.
7Bomboştu İsrail'in köyleri,
Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya dek,
Ben Debora ortaya çıkıncaya dek
İsrail'in köyleri bomboştu.
8Yeni ilahlar seçtikleri zaman
Savaş kentin kapılarına dayandı.
İsrail'deki kırk bin askerin elinde
Ne kalkan ne de mızrak vardı.
9Yüreğim İsrail'i yönetenlerle
Ve halkın arasındaki gönüllülerledir.
RAB'be övgüler sunun!
10Ey semerleri pahalı boz eşeklere binenler,
Ey yoldan yaya gidenler, dinleyin!
11Kuyu başındaki kalabalıklar
RAB'bin zaferlerini,
İsrail savaşçılarının zaferlerini anlatıyorlar.
Ardından RAB'bin halkı kent kapılarına
Akın etmeye başladı.
12Uyan, uyan Debora, uyan uyan!
Söyle, ezgiler söyle!
Ey Avinoam oğlu Barak,
Kalk, götür tutsaklarını.
13Geriye kalanlar soyluların yanına geldi,
RAB'bin halkı yiğitleriyle bana geldi.
14Amalek kökünden olanlar Efrayim'den geldi,
Benyaminliler de seni izleyenlerin arasındaydı.
Yöneticiler Makir'den,
Başbuğ asasını taşıyanlar Zevulun'dan geldi.
15Debora'yla birlikteydi İssakar'ın beyleri.
Evet, İssakaroğulları da Barak'ın ardından
Hızla ovaya indi.
Ama Ruben oymağının bölükleri
Büyük bir kararsızlık içindeydi.
16Sürülerine kaval çalan çobanları
Dinlemek için neden ağıllarda kaldılar?
Evet, Ruben oymağının bölükleri
Büyük bir kararsızlık içindeydi.
17Gilatlılar Şeria Irmağı'nın ötesinde kaldı,
Dan oymağıysa gemilerde oyalandı.
Aşer oymağı deniz kıyısında dinlendi,
Koylarda yan gelip oturdu.
18Ama Zevulun ve Naftali halkları
Tehlikeye attılar canlarını savaş alanında.
19Taanak'ta ve Megiddo sularının kıyısında
Krallar gelip savaştılar.
Kenan kralları da savaştı.
Ancak ne gümüş ne ganimet aldılar.
20Yıldızlar göklerden savaşa katıldı.
Göğü bir baştan öbür başa geçerken,
Sisera'ya karşı savaştı.
21Kişon Irmağı, o eski ırmak,
Süpürüp götürdü onları.
Yürü, ey ruhum, üzerlerine güçle yürü!
22O zaman atlar dörtnala koştu.
Güçlü atların toynakları
Yerde izler bıraktı.
23RAB'bin meleği, ‘Meroz Kenti'ni lanetleyin’ dedi,
‘Halkına lanetler yağdırın.
Çünkü RAB'bin yardımına,
Zorbalara karşı RAB'bin yardımına koşmadılar.’
24Kenliler'den Hever'in karısı Yael
Kadınlar arasında alabildiğine kutsansın.
Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında
Alabildiğine kutsansın.
25Sisera su istedi, Yael ona süt verdi.
Soylulara yaraşır bir çanakla ayran sundu.
26Sol eline çadır kazığını,
Sağ eline işçi tokmağını aldı.
Vurdu, Sisera'nın başını ezdi.
Şakağına çaktı kazığı, deldi geçirdi.
27Ayaklarının dibine çöktü,
Yere serildi Sisera.
Düşüp yığıldı Yael'in ayakları dibine,
Yığıldığı yerde cansız kaldı.
28Sisera'nın annesi parmaklıkların ardından,
Pencereden bakıp feryat etti:
‘Oğlumun savaş arabası
Neden bu kadar gecikti,
Nal sesleri neden duyulmuyor?’
29Bilge kadınlar onu yanıtladılar.
O da şöyle düşündü:
30‘Ganimeti bulmuş, paylaşıyor olmalılar.
Her yiğide bir ya da iki kız,
Sisera'ya ganimet olarak rengarenk giysiler,
Evet, işlemeli, rengarenk giysiler.
Yağmacıların boyunları için
İki yanı işlemeli renkli giysiler,
Hepsi ganimet.’
31Ya RAB, bütün düşmanların böyle yok olsun.
Seni sevenlerse,
Bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar.”
Bundan sonra ülke kırk yıl barış içinde yaşadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-5:31 İsrailliler’in kuzeyden gelen Kenan tehdidine karşı koymak için birlik içinde hareket etmeleri gerekiyordu. Debora Tanrı’nın bu yöndeki buyruğunu Barak’a iletti, ancak Barak bu görevin başında olmayı reddetti. Böylelikle zafer kazanma onuru, İsrailli olmayan Yael adlı bir kadının oldu.
5:1-31 Ulusal bir zaferi ezgilerle anmak bir gelenekti (bkz. Çık.15:1-18; Say.21:27-30; Yas.32:1-43; 1Sa.18:7). Ezgi muhtemelen Debora veya bir çağdaşı tarafından yazılmıştır (bkz. Hak.5:7) ve 4. bölümdeki düzyazı anlatımının ana temalarını içermektedir (krş. 1Sa.2:1-10; 2Sa.22. bölüm; 1Sa.23:1-7; Luk.1:46-55,Luk.1:68-79).
5:4-5 RAB’bin yıllar önce İsrailoğulları’nı çölden geçirip Kenan topraklarına getirmesi hatırlanmaktadır (bkz. Yas.33:2; Mez.68:7-8; Mik.1:3-4; ayrıca bkz. Mez.18:7-15).
5:4 Seir’den Seir Dağı (Edom’da ; bkz. Seir ve Paran Dağı ile Sina arasındaki çağrışım için, Yas.33:2).
5:5 Sina Dağı’nda olan RAB’bin Bkz. Çık.19:16-18; Mez.68:8.
5:6 Şamgar Bkz. Hak.3:31’e ait not. kervanların ardı kesildi Düşman birlikleri ve çapulcu çeteler yüzünden yollar güvensizdi (bkz. Hak.4:1-2’ye ait not).
5:7 Bomboştu... köyleri Köy sakinleri surlu kentlere sığınmıştı.
5:8 Ne kalkan ne de mızrak vardı Ya İsrailoğulları’nın Kenanlılar’la yaptıkları barış (bkz. Hak.3:5-6) veya silahsızlandırılmaları (bkz. 1Sa.13:19-22) nedeniyle. Ancak asıl neden, İsrail’in putperestlik etmesi yüzünden RAB’bin onları güçsüz bırakmış olmasıdır.
5:10 semerleri pahalı boz eşeklere binenler Soylular ve zenginler (bkz. Hak.10:4; Hak.12:14).
5:11 kalabalıklar Sözcüğün İbranicesi ‘okçular’ veya ‘ozanlar’ anlamına da gelebilir.
5:12 Uyan Krş. Mez.44:23; Yşa.51:9. götür tutsaklarını Bkz. Mez.68:18; Ef.4:8 ve ilgili notlar.
5:13-18 Sisera’nın zulmünden en çok etkilenen Zevulun ve Naftali oymaklarının katılımı özel olarak belirtilir (Hak.5:18; bkz. Hak.4:10). Yahuda ve Şimon oymaklarından Filistliler’le çatışma içinde oldukları için, Levililer’den ise RAB’bin antlaşmasına göre savaşmaya yükümlü olmadıkları için söz edilmez. Ruben, Gad (Gilat), Dan veAşer oymakları savaşa katılmadıkları için kınanır.
5:14 Amalek kökünden olanlar Bazı Amalekliler’in bir zamanlar Efrayim’in dağlık bölgesinde yaşadığı anlaşılmaktadır (bkz. Hak.12:15). Makir’den Manaşşe’nin ilk oğlu (bkz. Yşu.17:1). Makir’in soyundan gelenler Şeria’nın her iki yakasına da yerleşmiştir (bkz. Yas.3:15; Yşu.13:29-31; Yşu.17:1; 1Ta.7:14-19), ancak burada sadece batıdakilerden söz edilmektedir (bkz. Hak.5:17; Yşu.17:5).
5:17 Gilatlılar Gadlılar.
5:19 Megiddo Megiddo ve Taanak, Şaron Ovası’ndan Yizreel Vadisi’ne kadar olan alanda dağlık bölge içinden kuzeydoğuya açılan ana geçitte bulunuyordu. Stratejik konumundan ötürü Megiddo Ovası (2Ta.35:22), eski zamanlardan beri savaş meydanı olarak seçilmekteydi (bkz. 2Kr.23:29; ayrıca bkz. Va.16:14, 16 ve ilgili notlar).
5:20 yıldızlar... savaşa katıldı Göksel güçlerin İsrail’den yana savaşa katıldıklarını anlatan şiirsel bir ifade. RAB putperest bir ulusu taptıkları ilahları aracılığıyla yenmiştir (eski Ortadoğu’da yıldızların, savaşa katılan ilahlar olduğuna inanılırdı; bkz. Hak.4:7; Yşu.10:11; Mez.18:7-15’e ait notlar).
5:21 süpürüp götürdü onları Bkz. Hak.4:7’e ait not.
5:23 Meroz Naftali oymağına ait bölgede bulunan bu kent, RAB’bin ordusuna yardım etmeyi reddettiği için lanetlenmişti (krş. Hak.8:15-17; Hak.21:5-10).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş