Hakimler 3

3
1-2Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailliler'i sınamak ve hiç savaş deneyimi olmayan yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için RAB'bin dokunmadığı uluslar şunlardır: 3Beş Filist Beyliği, bütün Kenanlılar, Saydalılar, Baal-Hermon Dağı'ndan Levo-Hamat'a kadar uzanan Lübnan dağlarında yaşayan Hivliler. 4RAB İsrailliler'i sınamak, Musa aracılığıyla atalarına verdiği buyrukları yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için bu ulusları ülkelerinde bıraktı.
5Böylece İsrailliler Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus halkları arasında yaşadılar. 6Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların ilahlarına taptılar.
Otniel
7RAB'bin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler Tanrıları RAB'bi unutup Baallar'a ve Aşera putlarına taptılar. 8Bunun üzerine RAB İsrail'e öfkelendi ve onları Aram– Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim'in eline teslim etti. İsrailliler sekiz yıl Kuşan-Rişatayim'in boyunduruğunda kaldılar. 9Ama RAB'be yakarmaları üzerine RAB onlara Otniel adında bir kurtarıcı çıkardı. Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel onları kurtardı. 10RAB'bin Ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel İsrailliler'i yönetti, onlar için savaştı. RAB Aram-Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim'i onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü. 11Ülke Kenaz oğlu Otniel'in ölümüne dek kırk yıl barış içinde yaşadı.
Ehut
12Sonra İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. RAB gözünde kötü olanı yaptıkları için Moav Kralı Eglon'u onlara karşı güçlendirdi. 13Kral Eglon Ammonlular'la Amalekliler'i kendi tarafına çekerek İsrail'e saldırdı. Onları bozguna uğratarak Hurma Kenti'ni ele geçirdi. 14İsrailliler on sekiz yıl Moav Kralı Eglon'un boyunduruğu altında kaldılar.
15Ama RAB'be yakarmaları üzerine RAB onlar için Ehut adında bir kurtarıcı çıkardı. Benyaminli Gera'nın oğlu Ehut solaktı. İsrailliler Ehut'un eliyle Moav Kralı Eglon'a haraç gönderdiler. 16Ehut kendine bir arşın[a] uzunluğunda iki ağızlı bir kama yaptı ve bunu sağ kalçası üzerine, giysisinin altına sakladı. 17Varıp haracı Moav Kralı Eglon'a sundu. Eglon çok şişman bir adamdı. 18Ehut haracı sunduktan sonra, haracı taşımış olan adamlarını salıverdi. 19Ama kendisi Gilgal yakınındaki taş putlardan[b] geri döndü. “Ey kral, sana gizli bir haberim var” dedi. Kral ona, “Sus” diyerek yanındaki adamların hepsini dışarı çıkardı.
20Ehut, üst kattaki serin odasında yalnız kalan krala yaklaşarak, “Tanrı'dan sana bir haber getirdim” deyince kral tahtından kalktı. 21Ehut sol eliyle sağ kalçası üzerindeki kamayı çekti ve kralın karnına sapladı. 22Kamanın ucu kralın sırtından çıktı. Bıçağın ardından kabza da ete saplanmıştı. Ehut kamayı çekmeyince kama kralın yağlı karnına gömüldü. 23Ehut sofaya çıktı, üst kattaki odanın kapısını ardından çekip kilitledi. 24O çıktıktan sonra, geri gelen kralın hizmetkârları üst kattaki odanın kapılarını kilitli buldular. Birbirlerine, “Su döküyor olmalı” dediler. 25Uzun süre bekledilerse de kral odanın kapılarını açmadı. Bunun üzerine bir anahtar bulup kapıyı açtılar. Efendilerinin ölüsü yerde yatıyordu.
26Onlar beklerken Ehut kaçmış, taş putları geçerek Seira'ya yönelmişti. 27Oraya varınca Efrayim'in dağlık bölgesine çıkıp boru çaldı. İsrailliler onunla birlikte dağlardan indiler. Ehut önden gidiyordu. 28Onlara, “Beni izleyin” dedi, “RAB düşmanlarınızı, Moavlılar'ı elinize teslim etti.”
Ehut'u izleyen İsrailliler, Moav'a giden Şeria geçitlerini tuttular, kimseyi geçirmediler. 29Moav'ın güçlü yiğitlerinden on bin kadarını vurup öldürdüler; hiç kurtulan olmadı. 30Moav o gün İsrailliler'in boyunduruğuna girdi. Ülke seksen yıl barış içinde yaşadı.
Şamgar
31Ehut'tan sonra Anat oğlu Şamgar başa geçti. Şamgar Filistliler'den altı yüz kişiyi üvendireyle öldürerek İsrailliler'i kurtardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:6-3:6 Yşu.24:28-31’de anlatılanların devamı olan bu ayetler, Yşu.3:7-16:31 bölümlerinin özeti niteliğindedir (bkz. Giriş).
3:1-6 Bu listede geçen yerler, Yeşu’nun ölümüne kadar İsrailoğulları tarafından ele geçirilmiş toprakların (Hak.3:1-4) batı ve kuzey sınırları boyunca kabaca bir yay oluşturmaktadır. İsrailliler, ele geçirdikleri topraklarda yaşayan yerli halka karışır (Hak.3:5; bkz. Hak.1:27-36) ve birçoğu onların inançlarını benimser (Hak.3:16).
3:3 Beş... beyliği Bkz. Hak.1:18’e ait not. Bu beyler, beş kentten oluş an bir birliği yönetmekteydi. Yahudaoğulları bunlardan üçünü yenilgiye uğratmış, ancak kentleri ele geçirememişti. Saydalılar Burada tüm Fenikeliler kastedilmektedir. Baal-Hermon Dağı’ndan Hermon Dağı (bkz. 1Ta.5:23). Lübnan dağlarında... Hivliler Kuzey Kenan topraklarında Hamat’a kadar uzanan bölge.
3:6 Onlardan kız aldılar... onların ilahlarına taptılar Bkz. Yşu.23:12’ye ait not. İsrailliler’in putperest halktan biriyle evlenmeleri yasaktı.
3:7-11 İtaatsizlik, sıkıntı, yakarış, kurtarılış, itaatsizlik döngüsü (bkz. Giriş; Hak.2:6-3:6’ya ait not), en açık şekliyle Otniel’in hâkimliği döneminde görülür. Döngü, İsrail’in RAB’be itaatsizliğiyle başlar ( Hak.3:7; bkz. Hak.1:11’e ait not).
3:8 Aram-Naharayim Bkz. Yar.24:10’a ait not.
3:10 RAB’bin Ruhu Otniel’in üzerine indi Kutsal Ruh, halkı kurtarması için Otniel’i güçlendirmektedir. Hâkimler Kutsal Ruh’tan aldıkları yetki ve güçle birer ordu oluşturmuştu. Özellikle merkezi bir yönetimin olmadığı bu dönemde Kutsal Ruh’un etkin gücü olmadan bunu yapmak çok zordu (bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Eski Antlaşma’da Kutsal Ruh’un belirli amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimseyi özel olarak donattığı ve yönlendirdiği başka örnekler de görülür: Gidyon (Hak.6:34), Yiftah (Hak.11:29), Şimşon (Hak.14:6,Hak.14:19) ve ayrıca Besalel (Çık.31:3), İsrail’in önderlerinden bazıları (Say.11:25-29), Balam (Say.24:2), Saul (1Sa.10:10; 1Sa.11:6), Davut (1Sa.16:13).
3:12 Moav Bkz. Yar.19:36-38’e ait not. İsrail’in güneydoğusundaki bölge. Moavlılar, İsrailliler’in sürgün edildikleri döneme kadar halkın ezeli düşmanlarından biri olacaktır.
3:13 Ammonlular’la Bkz. Yar.19:36-38’e ait not. İsrail’in doğusundaki bölgede yaşayan halk. Amalekliler’i Esav’ın soyundan gelen bu kavim Negev’de yaşıyordu (Yar.36:12,Yar.36:16; Say.13:29).
3:15 haraç Kölelerin, değerli taşların veya tarım ürünlerinin üzerinden yapılan yıllık ödeme (krş. 2Kr.3:4).
3:19,26 taş putlar İbranice’den “taş ocakları” diye de çevrilebilir.
3:19 Gilgal Eriha’nın doğusunda, muhtemelen Benyamin ile Yahuda oymaklarının sınırında yer alan küçük bir kent (Yşu.15:7). taş putlardan Burada, Eglon’un, topraklarının bir parçası saydığı yerlerin sınırlarını gösteren kendi heykellerinden (eski Ortadoğu’da yaygın bir uygulamaydı) söz ediliyor olabilir.
3:28 Şeria geçitlerini tuttular Bu hamle ile İsrailliler, hem Moavlılar’ın Eriha’dan kaçışının önünü kesmiş hem de gelen takviye kuvvetlerin onlara ulaşmasını engellemiş oldu.
3:31 Şamgar Debora’yla aynı dönemde yaşamıştır (bkz. Hak.5:6-7). Adı yabancı kökenli olduğuna göre muhtemelen İsrailli değildi. Anat İlah Baal’ın kız kardeşi olarak kabul edilen savaş ilahesinin adıydı. “Anat oğlu”, ‘yiğit savaşçı’ anlamına gelen bir askeri unvan olabilir. Şamgar büyük ihtimalle ilaheAnat’a adanmıştı, ancak RAB bu “yiğit savaşçı” aracılığıyla kendi amaçlarını yerine getirmeyi uygun gördü. üvendireyle Büyükbaş hayvan sürmekte kullanılan metal uçlu uzun sopa.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş