Hakimler 1:27-36

27 Manaşşeoğulları Beytşean, Taanak, Dor, Yivleam, Megiddo ve bunların çevre köylerindeki halkı kovmadı. Çünkü Kenanlılar bu topraklarda kalmakta kararlıydı. 28İsrailliler Kenan halkını tümüyle kovmadılar; ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar.
29 Efrayimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlılar'ı buradan sürmediler. Kenanlılar Gezer'de İsrailliler'in arasında yaşadılar.
30Zevulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailliler arasında yaşayan bu Kenanlılar angarya işler yaptılar.
31Aşeroğulları'na gelince, onlar da Akko, Sayda, Ahlav, Akziv, Helba, Afek ve Rehov halklarını kovmadılar. 32Bu topraklardaki Kenanlılar'ı kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar.
33Naftali Beytşemeş ve Beytanat halkını kovmadı. Buraların halkı olan Kenanlılar'la birlikte yaşayıp onları angaryasına çalıştırdı.
34Amorlular Danoğulları'nı ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular. 35Amorlular Heres Dağı'nda, Ayalon'da ve Şaalvim'de kalmakta kararlıydılar. Yusuf'un torunları güçlenince onları angaryasına çalıştırmaya başladılar.
36Amorlular'ın sınırı Akrep Geçidi'nden Sela'ya ve ötesine uzanıyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-36 Yahudaoğulları, Kenan topraklarının ele geçirilmesinde İsrailliler’e önderlik etmiştir (Hak.1:2; bkz. Hak.20:18). Yahuda’nın (Şimonoğulları ile beraber) gösterdiği çaba, öbür oymakların baş arısızlığı karşısında tezat oluşturur (bkz. Hak.1:27-36).
1:27-29 Bkz. Yşu.17:16-18.
1:28 angaryasına Bkz. Yşu.16:10.
1:33 Beytşemeş Yeri bilinmemektedir. Yahuda topraklarında bulunan Beytşemeş değildir (bkz. Hak.1:35’e ait not).
1:34 Amorlular Bkz. Yar.10 :15-18’ e ait not. Danoğullarını... alıkoyarak Amorlular, Yeşu tarafından bozguna uğratılmalarına rağmen (Yşu.10:5-11) hâlâ Danoğulları’na karşı koyacak kadar güçlüydüler. Bu nedenle, Dan oymağından birçok kişi bir süre sonra kuzeye doğru göç edecektir (bkz. 18. bölüm).
1:35 Heres Dağı’nda İr-Şemeş (Yşu.19:41), yani Yahuda’daki Beytşemeş kastedilmektedir.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş