Hakimler 6

6
Gidyon
1İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. RAB de onları yedi yıl süreyle Midyanlılar'ın eline teslim etti. 2Midyan boyunduruğu İsrailliler'e öyle ağır geldi ki, dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. 3Ekin ektikleri vakit, Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip 4ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. 5Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. 6Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki, İsrailliler RAB'be yakarmaya başladılar.
7İsrailliler Midyanlılar'dan ötürü RAB'be yakarınca, 8RAB onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi: “İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Sizi Mısır'dan ben çıkardım, köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. 9Mısırlılar'ın elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. 10Size dedim ki, Ben Tanrınız RAB'bim. Topraklarında yaşadığınız Amorlular'ın ilahlarına tapmayın. Ama sözümü dinlemediniz.’ ”
11RAB'bin meleği gelip Aviezerli Yoaş'ın Ofra Kenti'ndeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gidyon, buğdayı Midyanlılar'dan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. 12RAB'bin meleği ona görünerek, “Ey yiğit savaşçı, RAB seninledir” dedi.
13Gidyon, “Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?” diye karşılık verdi, “Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti.”
14RAB Gidyon'a dönüp, “Kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlılar'ın elinden kurtar” dedi, “Seni ben gönderiyorum.”
15Gidyon, “Ey Efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim?” diye karşılık verdi, “Ait olduğum boy Manaşşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım.”
16RAB, “Ben seninle olacağım” dedi, “Midyanlılar'ı tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın.”
17Gidyon, “Benden hoşnutsan, benimle konuşanın sen olduğuna dair bana bir belirti göster” dedi, 18“Lütfen gelip sana adağımı sununcaya, önüne koyuncaya dek buradan ayrılma.”
RAB, “Sen dönünceye dek kalırım” diye yanıtladı.
19Gidyon eve gidip bir oğlak kesti, bir efa[a] undan mayasız pide yaptı. Eti sepete, et suyunu tencereye koydu; bunları getirip yabanıl fıstık ağacının altında meleğe sundu.
20Tanrı'nın meleği, “Eti ve mayasız pideleri al, şu kayanın üzerine koy. Et suyunu ise dök” dedi. Gidyon söyleneni yaptı. 21RAB'bin meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı. Ateş eti ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra RAB'bin meleği gözden kayboldu. 22Gidyon, gördüğü kişinin RAB'bin meleği olduğunu anlayınca, “Eyvah, Egemen RAB! Meleğinin yüzünü gördüm” dedi.
23RAB ona, “Sana esenlik olsun. Korkma, ölmeyeceksin” dedi.
24Gidyon orada RAB için bir sunak yaptı. Sunağa “Yahve şalom[b]” adını verdi. Sunak bugün de Aviezerliler'in Ofra Kenti'nde duruyor.
25Aynı gece RAB, Gidyon'a, “Babanın boğasını, yedi yaşındaki ikinci boğayı al” dedi, “Sonra babanın Baal için yaptırdığı sunağı yık. Sunağın yanındaki Aşera putunu kes. 26Tanrın RAB için bu höyüğün üstünde uygun bir sunak yap. İkinci boğayı al, keseceğin Aşera putunun odunlarıyla yakmalık sunu olarak sun.” 27Gidyon adamlarından onunu yanına alarak RAB'bin kendisine buyurduklarını yerine getirdi. Ne var ki, ailesinden ve kent halkından korktuğu için bunu gündüz yerine gece yaptı.
28Sabah erkenden kalkan kent halkı, Baal'a ait sunağın yıkıldığını, yanındaki Aşera putunun kesildiğini, ikinci boğanın yeni yapılan sunak üzerinde sunulduğunu gördü. 29Birbirlerine, “Bu işi kim yaptı?” diye sordular. Araştırıp soruşturduktan sonra, bu işi Yoaş oğlu Gidyon'un yaptığını anladılar. 30Bunun üzerine Yoaş'a, “Oğlunu dışarı çıkar” dediler, “Ölmesi gerek. Çünkü Baal'ın sunağını yıktı, yanındaki Aşera putunu kesti.”
31Yoaş çevresindeki öfkeli kalabalığa, “Baal'ı savunmak size mi düştü?” dedi, “Siz mi onu kurtaracaksınız? Onu savunan şafak sökmeden ölecek. Baal tanrıysa, bırakın kendini savunsun. Yıkılan sunak onun!”
32O gün Yoaş, “Baal kendini savunsun, yıkılan sunak onun sunağıdır” diyerek Gidyon'a Yerubbaal[c] adını verdi.
33Bu arada Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar birleşerek Şeria Irmağı'nı geçtiler, gidip Yizreel Vadisi'nde ordugah kurdular. 34RAB'bin Ruhu Gidyon'u yönlendirmeye başladı. Gidyon borusunu çalınca Aviezerliler onun çevresinde toplandı. 35Gidyon bütün Manaşşe'ye ulaklar göndererek oranın halkını da topladı. Aşer, Zevulun ve Naftali'ye de ulaklar gönderdi. Onlar da onu karşılamaya çıktılar.
36Gidyon Tanrı'ya şöyle seslendi: “Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, 37çiy yalnızca harman yerine koyduğum yün yapağının üzerine düşsün, topraksa kuru kalsın. Böylece, söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim.”
38Ve öyle oldu. Ertesi gün erkenden kalkan Gidyon yapağıyı alıp sıktı. Yapağıdan bir tas dolusu çiy süzüldü.
39Bunun üzerine Gidyon Tanrı'ya şöyle seslendi: “Bana kızma, bir istekte daha bulunmak istiyorum. Yapağıyla bir deneme daha yapmama izin ver. Lütfen bu kez yalnızca yapağı kuru kalsın, topraksa çiyle ıslansın.”
40Tanrı o gece Gidyon'un dediğini yaptı. Yapağı kuru kaldı, toprağın her yanıysa çiyle kaplandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Midyanlılar’ın Bkz. Yar.37:25 ve Çık.2:15’e ait notlar. Midyanlılar İsrailoğulları’na tek başlarına savaş açacak sayıda olmadıkları için (Say.22:4-6; Say.25:6-18) komşu uluslarla ittifak kurmuşlardı (Say.6:3). Yenilgileri, İbrani tarihinde uzun süre hatırlanacaktı (bkz. Mez.83:9; Yşa.9:4; Yşa.10:26; Hab.3:7).
6:3 Ekin ektikleri vakit Düşman hasadın başlangıcında saldırı düzenlediğinde hasadı yağmalayıp kalanı talan ederdi; saldırı hasattan sonra yapılsaydı, İsrail düşmana karşı daha uzun bir süre direnebilirdi. Amalekliler Bkz. Yar.14:7’e ait not. Negev civarında göçebe hayatı süren halk.
6:5 çekirge sürüsü Toprakları sürüler halinde aşan ve geçtikleri yerleri yağmalayan çapulcular (bkz. Hak.7:12; Çık.10:13-15; Yoe.1:4). develeri Binek hayvanı olarak değil, yük taşımak üzere kullanılırdı (krş. Yar.12:16’ya ait not).
6:10 Amorlular’ın Muhtemelen Kenan’da yaşayan tüm halklar kast edilmektedir (bkz. Yar.10:1 5-18’ e ait not).
6:11 RAB’bin meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. Aviezerli Aviezerliler Manaşşe oymağındandı (Hak.6:24; Yşu.17:2). Ofra Benyaminoğulları’na verilen Ofra Kenti değildir (Yşu.18:23). buğdayı... üzüm sıkma çukurunda dövüyordu Gidyon’un, genellikle açık alanda dövülen buğdayı (bkz. Rut.1:22’ye ait not), korunaklı ve dar olan bu yerde dövmeyi tercih etmesinin nedeni, görünmek istememesiydi.
6:12 yiğit savaşçı Gidyon kendini öyle görmese de (Hak.6:15) RAB onun neler yapabileceğini biliyordu.
6:14 RAB... dönüp Bkz. Hak.6:11 ; Yar.16:7’ye ait not; ayrıca bkz. Hak.6:23. Seni ben gönderiyorum Gidyon, tıpkı Musa gibi, İsrail halkını kurtarmakla görevlendirilmişti (Çık.3:7-10).
6:15 Krş. Çık.3:11; Çık.4:10; bkz. Yer.1:6-7 ve ilgili notlar. Gidyon’un, halkını kurtarmak için kendi oymağından bile bir ordu toplamaya yetkisi yoktu.
6:17 bana bir belirti göster Bkz. Hak.6:36-40. Gidyon’un bir belirti istemesi, RAB’bin sözüne hâlâ güvenmediğini gösteriyor (bkz. Çık.3:12; Çık.4:1-17).
6:21 eti... yakıp kül etti Gidyon’un sunusunun kabul edildiğini gösterir (bkz. Lev.9:24).
6:23 ölmeyeceksin Bkz. Hak.13:22; Yar.16:13 ve Yar.32:30’a ait notlar.
6:24 Yahve Şalom İbranice’de ‘RAB esenliktir’ anlamına gelir.
6:25 yedi yaşındaki ikinci boğa Çiftleşme için yedi yaşına gelmiş (kurban edilmemiş veya kesilmemiş) bir boğa oldukça değerlidir. Baal Bkz. Hak.2:13’e ait not. sunağı yık... kes Bu sunak sadece bir aile için değil, bütün halk için yapılmıştı (Hak.6:28-30). Putperestliği ortadan kaldırmanın ilk adımı, ona ait nesnelerin yok edilmesidir (bkz. 2Kr.23. bölüm ; krş. Hak.2:2; Çık.34:13; Yas.7:5). Aşera putu Bkz. Çık.34:13’e ait not.
6:26 uygun bir sunak Bkz. Çık.20:25.
6:30 Ölmesi gerek İsrailliler RAB’bin yolundan öyle sapmışlardı ki, Baal uğruna kendi yurttaşlarından birini bile öldürmeye hazırdılar (krş. Yas.13:6-10).
6:32 Yerubbaal İbranice’de ‘Baal kendini savunsun’ anlamına gelir. Eşbaal ve Merib-Baal adlarının (1Ta.8:33-34) İş-Boşet ve Mefiboşet’e (bkz. 2Sa.2:8; 2Sa.4:4) dönüşmesinde olduğu gibi, bu ad da Baal (bkz. Yer.2:26’ya ait not) sözcüğünün yerine küçümseyici bir ifade olan Yerubbeşet (İbranice’de “boşet”, ‘rezalet’ anlamına gelir) halini almıştır (2Sa.11:21).
6:33 Yizreel Vadisi’nde Bkz. Hak.5:19’a ait not.
6:34 RAB’bin Ruhu... yönlendirmeye başladı Bkz. Hak.3:10’a ait not. İbranice’den birebir çevirisi: “RAB’bin Ruh’u Gideon’u kuşandı” (2Ta.24:20’deki gibi; bkz. 1Ta.12:18).
6:35 Manaşşe’ye Burada Manaşşe’nin batısı söz konusudur. Aşer Bu oymak, daha önce savaş çağrısına uymamıştı (Hak.5:17).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş