Hakimler 20

20
Benyaminoğulları'na Karşı Savaş
1Gilat başta olmak üzere Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar, bütün İsrail halkı yola çıkıp Mispa'da, RAB'bin önünde tek beden gibi toplandı. 2Tanrı halkı İsrail'in bütün oymak önderleri bu toplantıda hazır bulundular. Eli kılıç tutan dört yüz bin yayaydılar. 3–Bu arada Benyaminoğulları İsrailliler'in Mispa'da toplandığını duydular.– İsrailliler, “Anlatın bize, bu korkunç olay nasıl oldu?” diye sordular.
4Öldürülen kadının Levili kocası şöyle yanıtladı: “Cariyemle birlikte geceyi geçirmek üzere Benyamin bölgesinin Giva Kenti'ne girdik. 5Giva'dan bazı adamlar gece beni öldürmeyi tasarlayarak gelip evi kuşattılar. Cariyemin ırzına geçtiler, ölümüne neden oldular. 6Onun ölüsünü alıp parçaladım, her bir parçasını İsrail'in mülk aldığı bir bölgeye gönderdim. Çünkü bu alçakça rezalet İsrail'de işlendi. 7Ey İsrailliler! İşte hepiniz buradasınız. Düşünceniz, kararınız nedir, söyleyin.”
8Oradakilerin hepsi ağız birliği etmişçesine, “Bizden hiç kimse çadırına gitmeyecek, evine dönmeyecek” dediler, 9“Yapacağımız şu: Giva'ya kura ile saldıracağız. 10Halka yiyecek sağlamak için bütün İsrail oymaklarından nüfuslarına göre, her yüz kişiden on, bin kişiden yüz, on bin kişiden bin kişi seçeceğiz. Bunlar Benyamin'in Giva Kenti'ne geldiklerinde kentlilerden İsrail'de yaptıkları bu alçaklığın öcünü alsınlar.”
11Giva'ya karşı toplanmış olan İsrailliler tam bir birlik içindeydi.
12İsrail oymakları, Benyamin oymağına adamlar göndererek, “Aranızda yapılan bu alçaklık nedir?” diye sordular, 13“Giva'daki o serserileri bize hemen teslim edin. Onları öldürüp İsrail'deki kötülüğün kökünü kazıyalım.”
Ama Benyaminoğulları İsrailli kardeşlerini dinlemediler. 14İsrailliler'le savaşmak üzere öbür kentlerden akın akın Giva'ya geldiler. 15Giva halkından olan yedi yüz seçme adam dışında, öbür kentlerden gelen ve eli kılıç tutan Benyaminoğulları'nın sayısı o gün yirmi altı bini buldu. 16Solak olan yedi yüz seçme adam da bunların arasındaydı. Hepsi de bir kılı sapanla vuracak kadar iyi nişancıydı.
17Benyaminoğulları'nın yanısıra İsrailliler de sayıldı. Eli kılıç tutan dört yüz bin askerleri vardı. Hepsi de yaman savaşçılardı.
18Beytel'e çıkan İsrailliler Tanrı'ya, “Benyaminoğulları'na karşı önce hangimiz savaşacak?” diye sordular.
RAB, “Önce Yahudaoğulları savaşacak” dedi.
19İsrailliler sabah kalkıp Giva'nın karşısında ordugah kurdular. 20Benyaminoğulları'yla savaşmak üzere ilerleyip Giva'da savaş düzenine girdiler. 21Giva'dan çıkan Benyaminoğulları, o gün İsrailliler'den yirmi iki bin kişiyi yere serdiler. 22Ama İsrailliler birbirlerini yüreklendirerek önceki gün savaş düzenine girdikleri yerde mevzilendiler. 23Sonra Beytel'de RAB'bin önünde akşama dek ağladılar. RAB'be, “Kardeşlerimiz olan Benyaminoğulları'yla yine savaşmaya çıkalım mı?” diye sordular.
RAB, “Evet, onlarla savaşın” dedi.
24Bunun üzerine İsrailliler ikinci gün yine Benyaminoğulları'na yaklaştılar. 25Benyaminoğulları da aynı gün Giva'dan onların üzerine yürüyerek on sekiz bin kişiyi daha yere serdiler. Ölenlerin hepsi eli kılıç tutan savaşçılardı.
26Bütün İsrailliler, bütün halk çekilip Beytel'e döndü. Orada, RAB'bin önünde durup ağladılar, o gün akşama dek oruç tuttular. RAB'be yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. 27-28Tanrı'nın Antlaşma Sandığı o sırada Beytel'deydi. Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas o sırada sandığın önünde görev yapıyordu. İsrailliler RAB'be, “Kardeşimiz Benyaminoğulları'yla savaşmaya devam edelim mi, yoksa vaz mı geçelim?” diye sordular.
RAB, “Savaşın” dedi, “Çünkü onları yarın elinize teslim edeceğim.”
29İsrailliler dört bir yandan Giva'nın çevresinde pusuya yattılar. 30Üçüncü gün Benyaminoğulları'na karşı harekete geçerek önceki gibi kentin karşısında savaş düzenine girdiler. 31Saldırıya geçen Benyaminoğulları kentten epey uzaklaştılar. Beytel'e ve Giva'ya giden ana yollarda, kırlarda önceki çarpışmalarda olduğu gibi İsrailliler'e kayıplar verdirmeye başladılar; otuz kadarını öldürdüler.
32-33“Geçen seferki gibi onları yine bozguna uğratıyoruz” dediler. İsrailliler ise birbirlerine, “Kaçalım da onları kentten uzağa, ana yollara çekelim” diyerek bulundukları yerden çıkıp Baal-Tamar'da savaş düzenine girdiler. Giva'nın batısında[a] pusuya yatanlar da birden yerlerinden fırladı. 34Böylece bütün İsrail'den seçme on bin kişi Giva'ya cepheden saldırdı. Savaş iyice kızışmıştı. Benyaminoğulları başlarına gelecek felaketten habersizdi. 35RAB onları İsrail'in önünde bozguna uğrattı. İsrailliler o gün Benyaminoğulları'ndan eli kılıç tutan yirmi beş bin yüz kişiyi öldürdüler.
36Benyaminoğulları yenildiklerini anladılar. İsrailliler onların geçmesine izin verdiler; çünkü Giva çevresinde pusuda yatanlara güveniyorlardı. 37Pusudakiler ansızın Giva'ya saldırdılar. Bütün kente dağılarak halkı kılıçtan geçirdiler. 38Pusuya yatanlarla öbür İsrailliler arasında bir işaret kararlaştırılmıştı: Kenti ateşe verip büyük bir duman bulutu oluşturacaklardı. 39O zaman savaş alanındaki İsrailliler birden geri dönecekti.
Bu arada Benyaminoğulları İsrailliler'e kayıplar verdirmeye başlamış, otuz kadarını vurmuşlardı. Daha önceki savaşta olduğu gibi, İsrailliler'i kesin bir bozguna uğrattıklarını sandılar. 40Ama dönüp kente baktıklarında orada hortum gibi göğe yükselen duman bulutunu gördüler. Yanan kentin dumanı göğü kaplamıştı. 41İsrailliler'in döndüğünü gören Benyaminoğulları paniğe kapıldı. Çünkü başlarına gelecek felaketi sezmişlerdi. 42İsrailliler'in önüsıra kırlara doğru yöneldilerse de savaştan kaçamadılar. Çeşitli kentlerden çıkagelen İsrailliler onları kuşatıp yok etti. 43Geri kalan Benyaminoğulları'nı kovaladılar. Giva'nın doğusunda konakladıkları yere dek onları yol boyunca vurup yere serdiler. 44Benyaminoğulları'ndan on sekiz bin kişi vuruldu. Hepsi de yiğit savaşçılardı. 45Sağ kalanlar dönüp kırlara, Rimmon Kayalığı'na doğru kaçmaya başladı. İsrailliler yol boyunca bunlardan beş bin kişi daha öldürdü. Gidom'a kadar onları adım adım izleyerek iki binini daha vurup yere serdiler.
46O gün Benyaminoğulları'ndan öldürülenlerin toplam sayısı yirmi beş bin kişiyi buldu. Hepsi de eli kılıç tutan yiğit savaşçılardı. 47Kırlara kaçıp Rimmon Kayalığı'na sığınanların sayısı altı yüzdü. Kayalıkta dört ay kaldılar. 48İsrailliler Benyamin kentlerine döndüler; insanları, hayvanları ve oradaki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler, rastladıkları bütün kentleri ateşe verdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-21:25 Bu beş bölümde Hâkimler’in ana konusu olan günah, tövbe ve kurtuluş döngüsü (bkz. Giriş) iki farklı olayla çarpıcı şekilde aktarılmaktadır. Anlatılan olaylar hâkimlerin ilk dönemlerinde gerçekleşmiştir (bkz. Hak.18:30; Hak.20:1, 27-28’e ait notlar). Özellikle “İsrail’de kral yokken” ve “herkesin dilediğini yaptığı” (Hak.17:6; Hak.21:25) ifadeleriyle, krallık başlamadan önceki dönemde sistemli bir yönetim düzeninin olmadığı, toplumsal düzenin henüz sağlanmamış olduğu vurgulanır.
20:1 Dan’dan Beer-Şeva’ya Kuzeyden (Dan) güneye (BeerŞeva) tüm İsrail’den söz ederken bu ifade kullanılırdı (bkz. 1Sa.3:20; 2Sa.3:10; 2Sa.24:2; 1Ta.21:2; 2Ta.30:5). Bu bölümde anlatılan olaylar sırasında Danoğulları henüz kuzeye göç etmemişlerdi (2Ta.18:27-29), ancak yazar önceden gerçekleşen bu olayları aktarırken yazdığı zamandaki konumlarına göre durumu aktarmaktadır. Burada tüm İsrail’in (Yaveş-Gilat hariç; bkz. Hak.21:8-9) Givalılar ile öbür Benyaminliler’i cezalandırmasından söz edilmektedir. Bu derece geniş çaplı bir ittifak, hâkimlerin ilk dönemlerinde, ülkenin çeşitli bölgelerinin yabancıların yönetimine geçmesinden önce meydana gelmiş olmalıdır. tek beden gibi Krş. Hak.20:8,Hak.20:11; 1Sa.11:7. Mispa’da... toplandı Saul’un zamanında da oymaklar RAB’bin önünde bu yerde toplanacaktır (1Sa.7:5-17; 1Sa.10:17).
20:9 kura Bkz. Çık.28:30; Yun.1:7 ve Elç.1:26’ya ait notlar.
20:13 serserileri Bkz. Yas.11:12-13’e ait not. serserileri bize hemen teslim edin Yalnızca suça karışmış olanları cezalandırmak istiyorlardı. Onları öldürüp Givalı erkeklerin günahı ölüm cezasını gerektiriyordu; eğer İsrail halkı onların suçuna ortak olmak istemiyorsa bu cezayı yerine getirmeliydi (bkz. Yas.13:5; Yas.17:7; Yas.19:19-20).
20:16 sapanla vuracak Krş. Zek.Hak.9:15. Sapan aslında çok etkili bir silahtı (1Sa.17:49). Sapan taşı, yaklaşık yarım kilo ağırlıkta olup saatte 150 km hızla hedefi vurabilirdi.
20:18 Beytel’e Antlaşma Sandığı ve başkâhin Pinehas o sırada Beytel’deydi (bkz. Hak.20:26-28). Tanrı’ya... sordular Muhtemelen Urim ve Tummim’in kâhin tarafından kullanılmasıyla (bkz. Çık.28:30’a ait not; 1Sa.2:28). önce hangimiz savaşacak? Bkz. Hak.1:1-36. Yahudaoğulları Bkz. Hak.1:2’ye ait not.
20:21 İsrailliler’den yirmi iki bin kişiyi Sayıları 26 700 olan (Hak.20:15) Benyaminliler, neredeyse kişi başına bir adam öldürmüşlerdi.
20:27-28 Pinehas Yeşu zamanında Tapınma Çadırı’nda görevli bir kâhindi (Yşu.22:13). Hâlâ görevde olduğuna göre, bu olaylar hâkimler döneminin başlarında gerçekleşmiştir (bkz. Hak.20:1; Hak.18:30’a ait notlar).
20:29 pusuya yattılar Bkz. Hak.9:32; Yşu.8:2.2.
20:35 yirmi beş bin yüz İlk iki çatışmada bin Benyaminli ölmüştür (bkz. Hak.20:21’e ait not).
20:46 yirmi beş bin Sayı 25 100 yerine, yuvarlanarak söylenmiştir (Hak.20:35).
20:47 Eğer bu kişiler kaçmamış olsaydı, Benyamin oymağı tamamen yok edilmiş olacaktı.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş