1. Samuel 1

1
Samuel'in Doğumu
1Efrayim dağlık bölgesindeki Ramatayim Kasabası'nda yaşayan, Efrayim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı. 2Elkana'nın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninna'nın çocukları olduğu halde, Hanna'nın çocuğu olmuyordu.
3Elkana Her Şeye Egemen RAB'be tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden Şilo'ya giderdi. Eli'nin RAB'bin kâhinleri olan Hofni ve Pinehas adındaki iki oğlu da oradaydı. 4Elkana kurban sunduğu gün karısı Peninna'ya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken, 5Hanna'ya iki pay verirdi. Çünkü RAB Hanna'nın rahmini kapamasına karşın, Elkana onu severdi. 6Ama RAB Hanna'nın rahmini kapadığından, kuması Peninna Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı. 7Bu yıllarca böyle sürdü. Hanna RAB'bin Tapınağı'na her gittiğinde kuması ona sataşırdı. Böylece Hanna ağlar, yemek yemezdi. 8Kocası Elkana, “Hanna, neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun?” derdi, “Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için on oğuldan daha iyi değil miyim?”
9Bir gün onlar Şilo'da yiyip içtikten sonra, Hanna kalktı. Kâhin Eli RAB'bin Tapınağı'nın kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu. 10Hanna, gönlü buruk, acı acı ağlayarak RAB'be yakardı 11 ve şu adağı adadı: “Ey Her Şeye Egemen RAB, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek[a].”
12Hanna RAB'be yakarışını sürdürürken, Eli onun dudaklarını gözetliyordu. 13Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hanna'yı sarhoş sanarak, 14“Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak” dedi.
15Hanna, “Ah, öyle değil efendim!” diye yanıtladı, “Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim, ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi RAB'be döküyordum. 16Kulunu kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır.”
17Eli, “Öyleyse esenlikle git” dedi, “İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin.”
18Hanna, “Senin gözünde lütuf bulayım” deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi.
19Ertesi sabah erkenden kalkıp RAB'be tapındılar. Ondan sonra Rama'daki evlerine döndüler. Elkana karısı Hanna'yla birleşti ve RAB Hanna'yı anımsadı. 20Zamanı gelince Hanna gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. “Onu RAB'den diledim” diyerek adını Samuel[b] koydu.
Hanna Samuel'i Tanrı'ya Adıyor
21Elkana RAB'be yıllık kurbanını ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte Şilo'ya gitti. 22Ama Hanna gitmedi. Kocasına, “Çocuk sütten kesildikten sonra onu RAB'bin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak” dedi.
23Kocası Elkana, “Nasıl istersen öyle yap” diye karşılık verdi, “Çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. RAB sözünü yerine getirsin.” Böylece Hanna oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi.
24Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna üç yaşında bir boğa[c], bir efa[ç] un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte RAB'bin Şilo'daki tapınağına götürdü. 25Boğayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler. 26Hanna, “Ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup RAB'be yakaran kadınım ben” dedi, 27“Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi. 28Ben de onu RAB'be adıyorum. Yaşamı boyunca RAB'be adanmış kalacaktır.” Sonra orada RAB'be tapındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ramatayim Muhtemelen Rama’nın öbür adıdır (bkz. 1Sa.1:19; 1Sa.2:11; 1Sa.7:17; 1Sa.19:18; 1Sa.25:1). Yeni Antlaşma döneminde Aramatya adıyla bilinir (bkz. Mat.27:57 ve ilgili not). Efrayim oymağının Elkana’nın ailesi, büyük olasılıkla Efrayim’deki Kohat boyundan olan Levili’ydi (bkz. Yşu.21:20-21; 1Ta.6:22-27). Suf Ya bir bölge adıdır (buna göre Ramatayim’in bulunduğu bölgedir, 1Sa.9:5) veya Suf adlı beyin soyu anlamındadır (ayrıca bkz. 1Ta.6:34-35).
1:2 iki karısı Bkz. Yar.4:19; Yar.16:2 ve Yar.25:6’ya ait notlar. Hanna büyük olasılıkla Elkana’nın ilk eşiydi ve kısırdı.
1:3 Her Şeye Egemen RAB’be “Orduların RAB’bi” olarak da çevrilebilir. İsrail’de krallık döneminden hemen önce kullanılmaya başlanmıştır. İsrail’de krallığın kurulmakta olduğu dönemde RAB’bin böyle tanımlanmasının nedeni, O’nun hem göksel orduların (krş. Yas.33:2; Yşu.5:14; Mez.68:17; Hab.3:8) hem de İsrail ordularının Tanrısı (Hab.17:45) olmasıdır. Kutsal Kitap’ta “ordular”, insanları (bkz. Çık.7:4; Mez.44:9), gök cisimlerini (bkz. Yar.2:1; Yas.4:19; Yşa.40:26) ve göksel varlıkları (Yşu.5:14; 1Kr.22:19; Mez.148:2) da kapsar; yani “ordular” sözcüğü ‘kalabalık, çok sayıda olan’ gibi bir anlama sahiptir. Nihai olarak Tanrı’nın evrendeki bütün güçlere egemen olduğunu ifade ettiği için, burada olduğu gibi, “Her Şeye Egemen RAB” şeklinde çevirmek yerindedir. her yıl... giderdi Her İsrailli erkek yılda üç kere, üç büyük bayram için, RAB’bin huzuruna çıkmakla yükümlüydü (bkz. Çık.23:14-19; Çık.34:23; Yas.16:16-17). Elkana’nın bu seferki yolculuğu, büyük olasılıkla, RAB’bin hem halkını Kenan topraklarına olan yolculukları süresince gözetmesinin anıldığı (bkz. Lev.23:43) hem de her yıl halkına sağladığı bereketli hasadın kutlandığı (bkz. Yas.16:13-15) Çardak Bayramı’na katılmak içindi. Hanna’nın üzüntüsü, RAB’bin bereketinin kutlandığı bu bayramı kısır bir kadın olarak kutlamaktan ötürü daha da artmış olmalıdır. Şilo Efrayim bölgesinde, Beytel ile Şekem arasında bulunan kasaba. Buluşma Çadırı ve dolayısıylaAntlaşma Sandığı buradaydı (bkz. 1Sa.4:3; Yşu.18:1 ve ilgili not; Hak.2 Yşu.1:19).
1:4 kurban Büyük olasılıkla, RAB’bin gösterdiği iyiliklere duyulan şükran ve O’nunla paydaşlık anlamına gelen bayram yemeği ile sunulan esenlik sunusudur (bkz. Lev.7:11-18).
1:5 RAB... rahmini kapamasına Yaşam sadece RAB’bin buyruğuyla var olur (bkz. Yar.18:10; Yar.29:31; Yar.30:2,Yar.30:22).
1:6 kuması Bkz. Yar.16:4 ve ilgili not.
1:8 senin için on oğuldan daha iyi Bkz. 1Sa.2:5; ayrıca bkz. Rut.4:15’e ait not.
1:9 Tapınağı’nın Tapınak bu ayette ve 1Sa.3:3’te “RAB’bin tapınağı”, 1Sa.2:22’ de “Buluşma Çadırı” ve 1Sa.2:3 2’ de “konutum” olarak adlandırılır. Kral Süleyman’ın tapınağı inşa etmesinden yıllar öncesi olmasına rağmen yatak odalarından ve kapılardan söz edilmesi (1Sa.3:2,1Sa.3:15), çadırın artık daha yerleşik bir biçim aldığını ve “tapınak” teriminin kullanılmasının mümkün olduğunu gösterir (krş. Yer.7:12 ve ilgili not, 14; Yer.26:6).
1:11 adağı Bkz. Yar.28:20-22; Say.21:2; Mez.50:14 ve ilgili not; Mez.76:11; Mez.116:14,Mez.116:18; Mez.132:2-5; Özd.20:25 ve ilgili not; Özd.31:2. Kadınların adaklarıyla ilgili düzenlemeler Say.30. bölümde açıklanır. anımsar RAB’bin “anımsaması”, Hanna’nın varlığını hatırlaması değil, ona “iyiliğini” göstermek üzere olduğu anlamına gelir (bkz. 1Sa.1:19-20; ayrıca bkz. Yar.8:1’e ait not; “iyilik”, Yşu.2:12-13’e ait not). kulunun Bkz. Yar.18:2. hiç ustura değmeyecek Krş. Hak.13:5 ve ilgili not. Uzun saç, RAB’be hizmet etmeye adanmış olmanın göstergesiydi. Genelde belirli bir süre için geçerli olurdu (bkz. Say.6:1-21 ve ilgili notlar), ancak Hanna’nın adağı oğlunun yaşam boyu hizmet etmesi yönündeydi.
1:13 sarhoş Eli’nin tepkisinden, o günlerde sarhoşların tapınağa girmelerinin anormal bir durum olmadığı anlaşılıyor (krş. Hak. 17-21. bölümlerde anlatılanlarda görülen dinsel ve ahlâksal çöküş).
1:16 kötü Bkz. Yas.11:12-13’ e ait not.
1:20 Samuel ‘Tanrı duyar’ anlamına gelir.
1:21 yıllık kurbanını Bkz. 1Sa.1:3-4’ e ait notlar. adağını Bkz. Mez.50:14; Mez.56:12; Mez.116:17-18. Elkana, ürünleri ve sürüleri kutsaması için her yıl Tanrı’nın huzuruna (tapınağa) varıp dua ettiğinde adaklarda bulunur ve bu adakları Çardak Bayramı’nda yerine getirirdi (bkz. 1Sa.1:3’ e ait not).
1:22 sütten kesildikten sonra Çocuklar en az üç yaşına kadar emzirilirdi (bkz. Apokrifa’da 2. Makabeler 1Sa.7:27).
1:23 sözünü Lut Gölü Tomarları’nda, Septuaginta’da ve Peşitta’da, “senin sözün” olarak geçer. Eli’nin 1Sa.1:17’ deki açıklaması veya RAB’bin daha önce söylediği ama kayıtlara geçmemiş bir sözü olabilir.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş