1. Samuel 3

3
Tanrı'nın Samuel'e Seslenişi
1Genç Samuel Eli'nin yönetimi altında RAB'be hizmet ediyordu. O günlerde RAB'bin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı.
2Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki, güçlükle görebiliyordu. 3Samuel ise RAB'bin Tapınağı'nda, Tanrı'nın Sandığı'nın bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti.
4RAB Samuel'e seslendi. Samuel, “Buradayım” diye karşılık verdi. 5Ardından Eli'ye koşup, “Beni çağırdın, işte buradayım” dedi.
Ama Eli, “Ben çağırmadım, dön yat” diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı.
6RAB yine, “Samuel!” diye seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti ve, “İşte, buradayım, beni çağırdın” dedi.
Eli, “Çağırmadım, oğlum” diye karşılık verdi, “Dön yat.” 7Samuel RAB'bi daha tanımıyordu; RAB'bin sözü henüz ona açıklanmamıştı.
8RAB yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. “İşte buradayım, beni çağırdın” dedi.
O zaman Eli genç Samuel'e RAB'bin seslendiğini anladı. 9Bunun üzerine Samuel'e, “Git yat” dedi, “Sana yine seslenirse, ‘Konuş, ya RAB, kulun dinliyor’ dersin.” Samuel gidip yerine yattı.
10RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi.
Samuel, “Konuş, kulun dinliyor” diye yanıtladı.
11RAB Samuel'e şöyle dedi: “Ben İsrail'de her duyanı şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim. 12O gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim. 13Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye bildirdim. Oğulları Tanrı'ya saygısızlık ettiler[a]. Eli de onlara engel olmadı. 14Bu nedenle, ‘Eli'nin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır’ diyerek Eli'nin ailesi hakkında ant içtim.”
15Samuel sabaha kadar yattı, sonra RAB'bin Tapınağı'nın kapılarını açtı. Gördüğü görümü Eli'ye söylemekten çekiniyordu. 16Ama Eli ona, “Oğlum Samuel!” diye seslendi.
Samuel, “İşte buradayım” diye yanıtladı.
17Eli, “RAB sana neler söyledi?” diye sordu, “Lütfen benden gizleme. Sana söylediklerinden birini bile benden gizlersen, Tanrı sana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!” 18Bunun üzerine Samuel hiçbir şey gizlemeden ona her şeyi anlattı. Eli de, “O RAB'dir, gözünde iyi olanı yapsın” dedi.
19Samuel büyürken RAB onunla birlikteydi. RAB ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi. 20Samuel'in RAB'bin bir peygamberi olarak onaylandığını Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar bütün İsrail anladı. 21RAB Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 genç Samuel Bkz. 1Sa.2:11,1Sa.2:18. Yahudi tarihçi Josefus, Samuel’in o sıralar on iki yaşında olduğunu belirtir. RAB’bin sözü seyrek geliyordu Bkz. Özd.29:18 ve ilgili not; Amo.8:11. Hâkimler döneminde (250 yıldan fazla bir süredir), Amo.2:27-36’ da söz edilen peygamberin dışında yalnızca iki peygamberin görevlendirildiği (Hak.4:4; Hak.6:8) ve beş vahyin (Hak.2:1-3; Hak.6:11-26; Hak.7:2-11; Hak.10:11-14; Hak.13:3-21) verildiği kaydedilmiştir.
3:3 Tanrı’nın kandili daha sönmemişti Altın kandillik (bkz. Çık.25:31-40).Alevlerin azaldığı sabahın erken saatlerine yakın bir zaman dilimi söz konusu olmalıdır (bkz. Çık.27:20-21; Çık.30:7-8; Lev.24:3-4; 2Ta.13:11; Özd.31:18). Kutsal Yasa’da kandilin sönmemesi gerektiği belirtildiği için orada nöbet tutulurdu. Tapınağında Bkz. 1Sa.1:9’a ait not.
3:4 Buradayım Bkz. Yar.22:1’e ait not.
3:7 RAB’bi daha tanımıyordu Bkz. 1Sa.2:12-13’e ait not.
3:10 Samuel, Samuel! Bkz. Yar.22:11’e ait not.
3:11-14 RAB’bin Samuel’e verdiği ilk vahyin Eli’ye verdiği vahyi özetlemesi (1Sa.2:27-36), Samuel’in RAB’den vahiy almakta olduğunu doğrular.
3:13 Tanrı’ya saygısızlık ettiler Septuaginta’da ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre böyleyken, Masoretik metinde “başlarına lanet getirdiler” diye geçer (bkz. Lev.24:14-16).
3:15 görümü Bkz. 1Sa.3:1,1Sa.3:11-14’ e ait notlar.
3:17 Tanrı... yapsın! Bkz. 1Sa.14:24’e ait not; 1Sa.14:44; 1Sa.25:22; 2Sa.3:9, 35; 2Sa.19:13; 1Kr.2:23; 2Kr.6:31.
3:20 Dan’dan Beer-Şeva’ya Dan ülkenin en kuzeyinde, BeerŞeva ise en güneyinde bulunuyordu. Tarihsel Kitaplar’da (bkz. Giriş), İsrail halkına ait olan toprakları tüm sınırlarıyla belirtmek için sıklıkla bu ifade kullanılır.
3:21 Şilo’da görünmeyi sürdürdü 4-6. bölümlerde anlatılan olaylardan sonra bu durum değişecektir (bkz. Yer.7:12-14; Yer.26:6).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş