1. Samuel 31

31
Saul'la Oğullarının Ölümü
(1Ta.10:1-12)
1Filistliler İsrailliler'le savaşa tutuştu. İsrailliler Filistliler'in önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağı'nda ölüp yere serildi. 2Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler. 3Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı.
4Saul, silahını taşıyan adama, “Kılıcını çek de bana sapla” dedi, “Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler.”
Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. 5Saul'un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul'la birlikte öldü. 6Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler.
7Vadinin öbür tarafında ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasında oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler.
8Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saul'la üç oğlunun Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler. 9Saul'un başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler. 10Saul'un silahlarını Aştoret'in tapınağına koyup cesedini Beytşean Kenti'nin suruna çaktılar.
11Yaveş-Gilat halkı Filistliler'in Saul'a yaptıklarını duydu. 12Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beytşean'a gittiler. Saul'la oğullarının cesetlerini Beytşean surundan indirip Yaveş'e götürdüler, orada yaktılar. 13Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç tuttular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-31:13 Saul, Filistliler tarafından öldürüldüğü sırada Davut, RAB’bin Amalekliler’le devam eden savaşını sürdürmektedir (bkz. 1Sa.15:2-3 ve ilgili notlar).
31:1,8 Gilboa Dağı’nda Yizreel Ovası’nın güneydoğu ucunda ve Beytşean’a inen vadinin başında başlayan sıradağ (bkz. 2Sa.1:21). EskiAntlaşma’da sadece Saul’un öldüğü yerden söz edildiğinde geçer (bkz. 2Sa.1:6,2Sa.1:21; 2Sa.21:12).
31:2 Bkz. 1Sa.14:49’a ait not. Saul’un hayatta kalan oğullarından İşBoşet (Eşbaal, 2Sa.2:8-9’a ait not; 1Ta.8:33; 1Ta.9:39), Avner tarafından kral olarak babasının yerine tahta çıkarılacak kişidir.
31:4 sünnetsizler Bkz. 1Sa.14:6 ve ilgili not. benimle alay edecekler Krş. Hak.16:21-25.
31:9 başını kesip Bkz. 1Sa.17:51. ülkesinin her yanına ulaklar Bu ulaklar büyük olasılıkla, zaferlerinin kanıtı ve ödülü olarak Saul’un başını ve silahlarını taşıyorlardı (bkz. 1Sa.5:4 ve ilgili not).
31:10 silahlarını... tapınağına koyup Filist ilahları sayesinde zaferi kazandıklarının ifadesi olarak (bkz. 1Sa.4:11’e ait not). Aştoret’in Bkz. 1Sa.7:3’e ait not. Beytşean Bkz. Yşu.17:11’ e ait not.
31:11 Yaveş-Gilat Bkz. 1Sa.11:1’e ait not.
31:12 Saul’la oğullarının cesetlerini... indirip Yaveş-Gilatlılar, Ammonlular tarafından tehdit edildiklerinde Saul’un onları savunmaya geldiğini unutmamışlardı (bkz. 1Sa.11:1-11). yaktılar Ölüleri yakma uygulaması İsrailliler’e ait olmadığına göre, Saul’un ve oğullarının cesetlerinin Filistliler tarafından zarar görmesine engel olmak için bunu yapmış olmalıdırlar.Ayrıca cesetlerinin çürümüş ve kokmuş halde ortalıkta kalması, kraliyet ailesinden olanlar için yakışık almazdı.
31:13 kemiklerini toplayıp... gömdüler Davut, daha sonra kalıntıları Yaveş’ten aldırıp Benyamin’deki Sela aile mezarlığına yerleştirecektir (bkz. 2Sa.21:11-14). yedi gün oruç tuttular Krş. 2Sa.1:12; 2Sa.3:35; 2Sa.12:16,2Sa.12:21-23.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş