1. Samuel 5

5
Antlaşma Sandığı Aşdot'a ve Ekron'a Taşınıyor
1Filistliler, Tanrı'nın Sandığı'nı ele geçirdikten sonra, onu Even-Ezer'den Aşdot'a götürdüler. 2Tanrı'nın Sandığı'nı Dagon Tapınağı'na taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. 3Ertesi gün erkenden kalkan Aşdotlular, Dagon'u RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular. 4Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında, Dagon'u yine RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu; yalnızca gövdesi kalmıştı. 5Dagon kâhinleri de, Aşdot'taki Dagon Tapınağı'na bütün gelenler de bu yüzden bugün de tapınağın eşiğine basmıyorlar.
6RAB Aşdotlular'ı ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı; onları urlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu[a].
7Aşdotlular olup bitenleri görünce, “İsrail Tanrısı'nın Sandığı yanımızda kalmamalı; çünkü O bizi de, ilahımız Dagon'u da ağır bir biçimde cezalandırıyor” dediler. 8Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve, “İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı ne yapalım?” diye sordular.
Filist beyleri, “İsrail Tanrısı'nın Sandığı Gat'a götürülsün” dediler. Böylece İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı Gat'a götürdüler.
9Ama sandık oraya götürüldükten sonra, RAB o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. RAB kent halkını, büyük küçük herkesi urlarla cezalandırdı. 10Bu yüzden Tanrı'nın Sandığı'nı Ekron'a gönderdiler.
Tanrı'nın Sandığı kente girer girmez Ekronlular, “Bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı bize getirdiler!” diye bağırdılar. 11Bütün Filist beylerini toplayarak, “İsrail Tanrısı'nın Sandığı'nı buradan uzaklaştırın” dediler, “Sandık yerine geri gönderilsin; öyle ki, bizi de halkımızı da yok etmesin.” Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı. 12Sağ kalanlarda urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Aşdot’a Filistliler’in beş büyük kentinden biri (Yşu.13:3).Akdeniz kıyılarında bulunuyordu (bkz. Yşa.20:1-2’ ye ait not).
5:2 Dagon Kenan mitolojisinde ilah El’in oğlu (veya erkek kardeşi) ve Baal’ın babasıdır. Filistliler’in baş ilahıydı (bkz. Hak.16:23). Mezopotamya’danAram ve Kenan topraklarına dek uzanan kesimde yaşayan halk tarafından, İÖ üçüncü binyılın sonlarından Makabe dönemine dek (İÖ ikinci yüzyıl;Apokrifa’da bkz. 1. Makabeler Hak.10:83-84) bu ilaha tapılmıştır. Dagon’un, fırtına veya tahıl ilahı olduğu tahmin edilmektedir (bkz. Hak.10:6’ya ait not).
5:3 Antlaşma Sandığı, Dagon’un İsrail’in Tanrısı’ndan üstün olduğunu göstermek üzere Dagon putunun yanına koyulmuştu. yüzüstü yere düşmüş Krallara ve ilahlara saygı gösterme şekliydi.
5:4 başıyla iki eli kırılmış Eski Ortadoğu’da, öldürülen düşman askerlerinin başı ve sağ eli savaş ganimeti olarak ve ölü sayısını tespit etmek için (krş. 1Sa.18:27) ordugaha götürülürdü (bkz. 1Ta.10:10). Oradaki halk, bunun RAB’bin Dagon’a galip geldiğinin göstergesi olduğunu hemen anlamış olmalıdır.
5:5 bugün 1. ve 2. Samuel’in yazıldığı tarih (bkz. Giriş). eşiğine basmıyorlar Dagon’un dağılmış parçalarının bulunduğu eşiğin doğaüstü güce sahip olduğunu düşünmüş olmalılar (krş. Sef.1:9 ve ilgili not).
5:6 Bkz. 1Sa.5:7,1Sa.5:9,1Sa.5:11; 1Sa.6:3,1Sa.6:5,1Sa.6:9; 1Sa.7:13 ; ayrıca krş. 1Sa.4:8. ağır biçimde cezalandırdı Bu ifade İbranice’den, “RAB’bin eli ağırdı” diye de çevrilebilir. Dagon’un kırık elleri eşikte dururken (1Sa.1:4)Aşdot ile çevre halkın üzerine bela gelmesi (bkz. 1Sa.5:9,1Sa.5:11), olanların RAB’bin gücü (eli) sayesinde gerçekleştiğini gösteriyordu (bkz. 1Sa.6:4’e ait not). RAB, Filistliler’in, İsrailliler’e karşı kazandıkları zaferin ve sandığı ele geçirmelerinin ilahlarının üstünlüğü sayesinde olduğunu düşünmelerine izin vermemişti (bkz. 1Sa.4:11’e ait not; 1Sa.17:4).
5:8 beylerini Filistliler’in beş büyük kentinin önderleri (bkz. 1Sa.6:16; Yşu.13:3; Hak.3:3). İsrail Tanrısı’nın Sandığı Gat’a götürülsün Filist beyleri kentlerde yaşanan olaylar ile sandığın orada bulunması arasında doğrudan bir bağlantı olduğundan emin değildiler (bkz. 1Sa.6:9). Sandığı Gat’a götürerek bunu sınayacaklardı.
5:10 Ekron’a Filistliler’in beş büyük kentinden en kuzeyde (bkz. Yşu.13:3), İsrail topraklarına yakın olanı.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş