1. Samuel 22

22
1 Davut Gat'tan ayrılıp Adullam Mağarası'na kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. 2Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı dört yüze varan bu adamlara önderlik yaptı.
3Davut oradan Moav'daki Mispa Kenti'ne gitti. Moav Kralı'ndan, “Tanrı'nın bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misin?” diye bir istekte bulundu. 4Böylece Davut annesiyle babasını Moav Kralı'nın yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Moav Kralı'nın yanında kaldılar. 5Ne var ki, Peygamber Gad Davut'a, “Sığınakta kalma. Yahuda ülkesine git” dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret Ormanı'na gitti.
Saul Nov Kenti'nin Kâhinlerini Öldürüyor
6Bu sırada Saul Davut'la yanındakilerin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızrağıyla Giva'da bir tepedeki[a] ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu. 7Saul onlara şöyle dedi: “Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin! İşay'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek? Her birinizi binbaşı, yüzbaşı mı yapacak? 8Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum İşay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. İçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bugün olduğu gibi, bana pusu kurması için oğlumun kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı.”
9 Bunun üzerine Saul'un askerlerinin yanında duran Edomlu Doek, “İşay oğlu Davut'un Nov Kenti'ne, Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm” dedi, 10“Ahimelek Davut için RAB'be danıştı. Ona hem yiyecek sağladı, hem de Filistli Golyat'ın kılıcını verdi.”
11Kral Saul, Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nov'da yaşayan bütün kâhinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi. 12Saul Ahimelek'e, “Ey Ahituv oğlu, beni dinle!” dedi.
Ahimelek, “Buyur, efendim” diye yanıtladı.
13Saul, “Neden sen ve İşay oğlu bana karşı düzen kurdunuz?” dedi, “Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu.”
14Ahimelek, “Bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı?” diye karşılık verdi, “Davut senin damadın, muhafız birliği komutanın ve ailende saygın biridir. 15Ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır! Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor.”
16Ama Saul, “Ey Ahimelek, sen de bütün ailen de kesinlikle öleceksiniz” dedi. 17Sonra yanında duran nöbetçi askerlere, “Gidin ve Davut'u destekleyen RAB'bin kâhinlerini öldürün!” dedi, “Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler.” Ne var ki, kralın görevlileri el kaldırıp RAB'bin kâhinlerini öldürmek istemediler.
18Bunun üzerine kral, Doek'e, “Sen git, kâhinleri öldür” diye buyurdu. Edomlu Doek de gidip kâhinleri öldürdü. O gün Doek keten efod giymiş seksen beş kişi öldürdü. 19Kadın erkek, çoluk çocuk demeden kâhinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü.
20Yalnız Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'in oğullarından Aviyatar adında biri kurtulup Davut'a kaçtı. 21Aviyatar Saul'un RAB'bin kâhinlerini öldürttüğünü Davut'a söyledi. 22Davut Aviyatar'a, “O gün orada bulunan Edomlu Doek'in olup biteni Saul'a bildireceğini anlamıştım zaten” dedi, “Babanın bütün aile bireylerinin ölümüne ben neden oldum. 23Yanımda kal ve korkma! Seni öldürmek isteyen beni de öldürmek istiyor. Yanımda güvenlikte olursun.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 Adullam Mağarası’na Bkz. 2Sa.23:13; Yar.38:1 ve ilgili not; Yşu.12:15; Yşu.15:35.
22:2 Böylelikle sonraki yıllarda Davut’un krallığı boyunca kendisine destek olacak bir askeri güç oluşmaya başlamış olur (bkz. 1Sa.14:52’ye ait not).
22:3 Saul Moav’a karşı savaştığı için Moav Kralı, Davut’un doğal bir müttefikiydi (bkz. 1Sa.14:47; ayrıca bkz. Moavlı Rut, Rut.4:5,Rut.4:13,Rut.4:22).
22:4 sığınakta Bir kale ya da saklanmaya elverişli bir alan söz konusu olabilir (bkz. 1Sa.23:14; 2Sa.5:17; 2Sa.23:14).
22:5 peygamber Gad Davut’a, daha şimdiden bir kralmış gibi, bu peygamber tarafından hizmet edildiği görülür (bkz. 1Sa.22:20’ye ait not; ayrıca bkz. 2Sa.24:11-25; 2 Ta. 2Sa.29:25,2Sa.29:29). Heret Ormanı’na Yahuda oymağına ait bölgedeydi.
22:6 ı lgın ağacının Bkz. Yar.21:33’e ait not. Giva’da Bkz. 1Sa.10:5’e ait not.
22:7-9,13 İş ay’ın oğlu Bkz. 1Sa.20:27,1Sa.20:30-31’e ait not.
22:7 Benyaminliler Bkz. 1Sa.9:1-2; 1Sa.10:21. binbaşı, yüzbaşı Bkz. 1Sa.8:12.
22:10 Ahimelek Davut için RAB’be danıştı Bkz. 1Sa.21:1’e ait not.
22:18 keten efod Bkz. 1Sa.2:18’e ait not.
22:19 Nov’un halkını kılıçtan geçirdi Böylece, Eli’nin soyuna ilişkin peygamberlik sözü yerine gelmiş oldu (bkz. 1Sa.2:31 ve ilgili not).
22:20 Aviyatar... kurtulup Davut’a kaçtı Kâhinlerden birinin de Davut’a katılmasıyla (1Sa.22:20) kralın hizmetinde olması gereken görevliler tamamlanmış oldu (bkz. 1Sa.22:5’ e ait not). Aviyatar başkâhinin efodunu da yanında götürmüştü (bkz. 1Sa.23:2 ve ilgili not; 1Sa.23:4-9; 1Sa.30:7-8). 2Sa.2:1 ve 2Sa.5:19,2Sa.5:23 ayetlerinde söz edilen Davut’un RAB’be danışması, bu efod sayesinde veAviyatar aracılığıyla gerçekleşmiş olmalıdır. Aviyatar, Adoniya’nın başkaldırısına katıldığı için Kral Süleyman tarafından görevden alınana dek başkâhin olarak hizmet edecektir (bkz. 1Kr.2:26-27).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş