1. Samuel 7

7
1 Bunun üzerine Kiryat-Yearim halkı varıp RAB'bin Sandığı'nı aldı. Onu Avinadav'ın tepedeki evine götürdüler. RAB'bin Antlaşma Sandığı'na bakması için Avinadav oğlu Elazar'ı görevlendirdiler.
Samuel İsrail'e Önderlik Ediyor
2Sandık uzun bir süre, yirmi yıl boyunca Kiryat-Yearim'de kaldı. Bu arada bütün İsrail halkı RAB'bin özlemini çekti.
3Samuel İsrail halkına şöyle dedi: “Eğer bütün yüreğinizle RAB'be dönmeye istekliyseniz, yabancı ilahları ve Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi RAB'be adayıp yalnız O'na kulluk edin. RAB de sizi Filistliler'in elinden kurtaracaktır.” 4Bunun üzerine İsrailliler Baal'ın ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca RAB'be kulluk etmeye başladılar.
5O zaman Samuel, “Bütün İsrail halkını Mispa'da toplayın, ben de sizin için RAB'be yakaracağım” dedi. 6Mispa'da toplanan İsrailliler kuyudan su çekip RAB'bin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve, “RAB'be karşı günah işledik” dediler. Samuel Mispa'da İsrail halkına önderlik etti.
7Filistliler İsrail halkının Mispa'da toplandığını duydular. Filist beyleri İsrailliler'e karşı savaşmaya çıktılar. İsrailliler bunu duyunca Filistliler'den korktular. 8Samuel'e, “Bizi Filistliler'in elinden kurtarması için Tanrımız RAB'be yakarmayı bırakma” dediler. 9Bunun üzerine Samuel bir süt kuzusu alıp RAB'be tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve İsrailliler adına RAB'be yakardı. RAB de ona karşılık verdi. 10Samuel yakmalık sunuyu sunarken, Filistliler, İsrailliler'e saldırmak üzere yaklaşmışlardı. Ama RAB o an korkunç bir sesle gürleyerek Filistliler'i öyle şaşkına çevirdi ki, İsrailliler'in önünde bozguna uğradılar. 11Mispa'dan çıkan İsrailliler Filistliler'i Beytkar'ın altına kadar kovalayıp öldürdüler.
12Samuel bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. “RAB buraya kadar bize yardım etmiştir” diyerek taşa Even-Ezer[a] adını verdi. 13Yenilgiye uğrayan Filistliler bir daha İsrail topraklarına saldırmadılar. Samuel yaşadığı sürece RAB Filistliler'in saldırmasını engelledi. 14Ekron'dan Gat'a kadar Filistliler'in ele geçirdiği kentler İsrail'e geri verildi. Bunun yanısıra İsrail'in sınır toprakları da Filistliler'in elinden kurtarıldı. İsrailliler'le Amorlular arasında ise barış vardı.
15Samuel yaşadığı sürece İsrail'e önderlik yaptı. 16Her yıl gidip Beytel'i, Gilgal'ı, Mispa'yı dolaşır, bu kentlerden İsrail'i yönetirdi. 17Sonra Rama'daki evine döner, İsrail'i oradan yönetirdi. Orada RAB'be bir sunak yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Avinadav’ın tepedeki evine Antlaşma Sandığı, Davut tarafından Yeruşalim’e getirilene dek Avinadav’ın evinde kalır (2Sa.6:2-3). Buluşma Çadırı (ve yakmalık sunu sunağı) Şilo’daki yıkımdan bir şekilde kurtulur (Yer.7:12,Yer.7:14; Yer.26:6). Önce Nov’a (Yer.21:1-9), daha sonra da Givon’a götürülür (1Kr.3:4; 1Ta.16:39; 1Ta.21:29; 2Ta.1:3,2Ta.1:13) ve Davut’un krallık dönemi boyunca orada kalır. Tapınağın yapımı tamamlandıktan sonra Kral Süleyman,Antlaşma Sandığı’nı ve Buluşma Çadırı’nı Yeruşalim’e taşıtır (bkz. 1Kr.8:3-6; 1Kr.8:4’e ait not).
7:2 yirmi yıl boyunca Büyük olasılıkla,Antlaşma Sandığı’nın İsrail’e dönüşü ile Samuel tarafından Mispa’da düzenlenen toplantı arasında geçen süredir (bkz. 1Sa.7:5).
7:3 Aştoret’in İlaheler için kullanılan genel bir terimdi (bkz. Hak.2:13’e ait not). Putperestler verimlilik törenlerinde dişil ve eril ilahlar olarak çoğunlukla hem Aştoret’e hem Baal’a tapınırlardı (bkz. 1Sa.7:4; 1Sa.12:10; Hak.10:6) ve bu tür tapınmalar cinsel taşkınlıklar içerirdi.
7:5 Mispa’da Bkz. 2Kr.25:23’e ait not. Benyamin bölgesinde, Yeruşalim’in 10 km kadar kuzeyinde bulunan kasaba (Yşu.18:26; krş. Hak.20:1; Hak.21:1).Aynı adı taşıyan birkaç yer daha vardır (bkz. 1Sa.22:3; Yar.31:49; Yşu.11:3,Yşu.11:8; Yşu.15:38). yakaracağım Bkz. 1Sa.7:8-9; 1Sa.8:6; 1Sa.12:17-19,1Sa.12:23; 1Sa.15:11. Musa gibi Samuel de (bkz. Mez.99:6; Yer.15:1) İsrail’de Tanrı’yı temsil etmiş ve İsrail adına Tanrı’yla konuşmuştur (krş. Musa, Çık.32:11-14; Çık.34:8-9; Say.14:13-19 ; Yeş aya, 2Kr.19:3-6 ; Yeremya, Yer.7:16; Yer.15:1 ve ilgili notlar ;Amos, Amo.7:2-6).
7:6 su... RAB’bin önüne döktüler Muhtemelen RAB’be adanmışlığın göstergesi olarak (bkz. 1Sa.1:15; Mez.62:8; Ağı.2:19 ve ilgili not). Samuel... önderlik etti Bkz. 1Sa.7:15. Samuel hem peygamber hem kâhin hem de hâkimdi.
7:8 Tanrımız RAB’be yakarmayı bırakma Bkz. 1Sa.7:5’e ait not.
7:10 RAB... korkunç bir sesle gürleyerek RAB İsrail halkının koruyucusu olacağına söz vermişti (bkz. Çık.23:22; Yas.20:1-4; ayrıca bkz. 2Sa.5:19-25; Yşu.10:11-14; Hak.5:20-21; 2Kr.7:6; 2Kr.19:35; 2Ta.20:17,2Ta.20:22).
7:12 Even-Ezer ‘Yardım taşı’ anlamına gelir (bkz. 1Sa.4:1’e ait not).
7:13 Filistliler’in hemen karşı saldırıya geçmediklerinden söz ediliyor (bkz. 2Kr.6:23-24).
7:14 Amorlular Bkz. Yar.10:16’ya ait not.
7:16 Beytel’i, Gilgal’i, Mispa’yı Birbirine oldukça yakın kentlerdir, dolayısıyla küçük bir alan söz konusudur. İsrail’i yönetirdi Bkz. 1Sa.4:18’e ait not.
7:17 Rama’daki Bkz. 1Sa.1:1’e ait not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş