Hakimler 10:6

Yiftah
6İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar; Baallar'a, Aştoretler'e, Aram, Sayda, Moav, Ammon ve Filist ilahlarına kulluk ettiler. RAB'bi terk ettiler, O'na kulluk etmediler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:6 Aram... ilahlarına Başlıcaları Hadad (Baal), Mot, Anat ve Rimmon idi. Sayda... ilahlarına Saydalılar, Kenanlılar’la aynı ilahlara tapıyorlardı (bkz. Hak.2:11,Hak.2:13’e ait notlar). Moav... ilahlarına Moav’ın başlıca ilahı Kemoş idi. Ammon... ilahlarına Molek,Ammon’un en büyük ilahıydı (bkz. 1Kr.11:7) ve kimi zaman ona insan kurban edilirdi (Lev.18:21; Lev.20:2-5; 2Kr.23:10). Bu ilah Milkom olarak da bilinir. Molek ve Milkom, Sami dillerinde ‘kral’ anlamına gelen aynı sözcükten türemiştir. Filist ilahlarına Filistliler, Kenan ilahlarının çoğuna tapındılarsa da en bilinen ilahları Dagon ve Baalzevuv’du. Dagon adı İbranice’de ‘tahıl’ anlamına geldiğinden bitkilerin ilahı olarak kabul edildiği tahmin edilmektedir. İÖ ikinci binyıl kadar eski tarihlerde, Babil’de bu ilaha tapılmaktaydı. Ekron’da ise Baalzevuv’a tapılıyordu (2Kr.1:2-3,2Kr.1:6,2Kr.1:16); Baalzevuv adı, ‘sineklerin efendisi’ anlamına gelmekte olup eski Kenan yazıtlarında Baalzevul (yüksek yerin tanrısı) olarak geçen ilaha tapılmasına karşı çıkmak ve onu alaya almak için RAB’bi izleyenler tarafından bilerek değiştirilmişti (bkz. Mat.10:25 ve ilgili not). Filistliler’e göre varlığı bilinen bir ilaha tapınmamak aptalca ve tehlikeliydi ; başlarına felaket gelmemesi için hiçbir ilahı gücendirmemek gerekiyordu. Tektanrılı inanca sahip İsrailliler’in büyük kısmı, içinde bulunduğu bu çoktanrılı kültüre karşı gelememiş, aksine onu özümsemişti.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş