Mika 1

1
1 Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:
2Ey halklar, hepiniz duyun;
Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin.
Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.
Samiriye ve Yeruşalim'in Yargılanması
3İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek,
Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
4Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek,
Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.
5Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı
Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak.
Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu?
Samiriye değil mi?
Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu?
Yeruşalim değil mi?
6Bu yüzden RAB, “Samiriye'yi kırdaki taş yığınına,
Bağ dikilecek yere çevireceğim” diyor,
“Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.
7Bütün putları paramparça edilecek,
Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak.
Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim.
Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar
Yine fahişelere ücret olacak.”
8Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım,
Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım.
Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.
9Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz.
Yahuda da aynı sona uğramak üzere.
Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.
Düşman Yeruşalim'e Yaklaşıyor
10Bunu Gat'a[a] duyurmayın,
Ağlamayın sakın!
Beytofra'da[b] toz toprak içinde yuvarlanın.
11Ey Şafir halkı,
Çıplak ve utanç içinde geçip git.
Saanan'da[c] yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar,
Beytesel halkı yas tutacak.
Kesecek sizden yardımını.
12Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor.
Çünkü RAB'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı.
13Ey Lakiş'te[ç] oturanlar, atları koşun arabalara.
Siyon Kenti'ni günaha ilk düşüren siz oldunuz.
Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız.
14Bundan ötürü Moreşet-Gat'a[d] veda armağanları[e] vereceksiniz.
İsrail kralları Akziv[g] Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.
15Ey Mareşa'da[ğ] yaşayanlar,
RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek.
İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.
16Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın.
Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün.
Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Mika’ya “Mika” İbranice’de, ‘RAB gibisi var mı?’ demektir (krş. Mik.7:18 ve ilgili not). Yeşaya, Hoşea ve Mika aşağı yukarı aynı dönemde peygamberlik etmişlerdir (bkz. Yşa.1:1; Hoş.1:1). Samiriye ve Yeruşalim’le Sırasıyla İsrail Krallığı’nın ve Yahuda Krallığı’nın başkentleri. görümde Bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1 ve ilgili notlar.
1:2 RAB’bin, İsrail ve Yahuda halkları dâhil, herkesi yargılayacağı günün yakın olduğu bildiriliyor (bkz. Yoe.1:15; Amo.1:2; Amo.5:18 ve ilgili notlar). kutsal tapınağından Göklerden (bkz. Mik.1:3; Mez.11:4; Yun.2:7; Hab.2:20).
1:3 RAB... gelecek EskiAntlaşma’da, RAB’bin insanlık tarihine müdahalesini anlatan bir deyiştir (bkz. Mez.18:9; Mez.96:12-13 ve ilgili not; Mez.144:5; Yşa.26:21; Yşa.31:4; Yşa.64:1-3). dağ doruklarında İbranice’den “yüksek yerler” olarak da çevrilebilen bu ifade, putperest tapınaklar veya İsrail ve Yahuda krallıklarının başkentleri anlamında kullanılmış olabilir (krş. Amo.4:13).
1:4 Dağlar... eriyecek Bkz. Mez.97:5; Nah.1:5 ve ilgili not.
1:5 Yakupoğulları’nın İsrail halkı bu şekilde de tanımlanır (bkz. Yar.32:28 ve ilgili not; Yar.35:10). İsrail Mika bu adı, burada ve Mik.1:13’ te kuzeydeki krallığı, Mik.3:1,Mik.3:8-9; Mik.5:1,Mik.5:3 ve Mik.6:2’de güneydeki krallığı, Mik.1:14-15; Mik.2:12 ve Mik.5:2’de ise tüm İsrailoğulları’nı anlatmak için kullanır.
1:6 Taşlarını vadiye döküp Samiriye tepe üzerine kurulmuştu (bkz. 1Kr.16:24 ve ilgili not).
1:6-7 Mika, RAB’bin kendisi aracılığıyla bildirdiği bu olayın gerçekleştiğini bizzat görecekti.Asurlular Samiriye’yi İÖ 722-721 yıllarında yakıp yıktığında Mika hayattaydı (bkz. 2Kr.17:6 ve ilgili not).
1:7 fahişelere Eski Antlaşma’da çoğunlukla putperestlik veya RAB’be sadakatsizlik anlamında kullanılır (bkz. Çık.34:15; Hak.2:17; Hez.23:29-30 ; Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). ücretiyle Samiriye’nin putperestlikten edindiği serveti Asurlular ele geçirecek, tapınaklarında putlara tapınmada kullanacaktır.
1:8 bundan ötürü Samiriye’de olacaklardan ötürü. yalınayak Yas işareti (bkz. 2Sa.15:30 ve ilgili not ; krş. Yşa.20:2). Yas, bu bölümün ağırlıklı temasıdır (bkz. Mik.1:16).
1:9 yaraları Samiriye’ye verilecek ceza. onmaz ‘İyileşmez’ anlamına gelir (bkz. Yşa.1:6; ayrıca bkz. Yşa.17:11; Yer.30:12). kapılarına Asurlular’ın İsrail Krallığı’nı uğrattıkları yıkım gelip Yeruşalim’in kapılarına dayanacaktır (Mik.1:12 ; bkz. Yar.19:1 ve ilgili not; Rut.4:1-4; Rut.4:1’e ait not).
1:10 Gat İbranicesi, ‘duyurmak’ anlamına gelen sözcüğü çağrıştırır. Bunu Gat’a duyurmayın Mika, Gat’taki putperest halkın, Tanrı halkının düşüşüne sevinmelerini istemediği için böyle demiştir (bkz. 2Sa.1:20 ve ilgili not). Beytofra ‘Toz evi’anlamına gelir. toz toprak içinde yuvarlanın Yas işaretidir. Yakında yaşanacak felaketin büyük olacağı bildirilmektedir.
1:11 Çıplak ve utanç içinde Tutsak olarak aşağılanacakları bildirilmektedir (bkz. Yşa.20:4). Saanan’da İbranice’de, ‘çıkmak’ anlamına gelen sözcüğü çağrıştırır. kentlerinden çıkamayacaklar İstiladan ötürü.
1:13 Lakiş’te ‘At takımı’ anlamına gelir. Yahuda Krallığı’nın en büyük kentlerinden biriydi (bkz. Yşa.36:2 ve ilgili not).Asur Kralı Sanherib, bu kenti ele geçirdiğinde öylesine gururlanır ki, Ninova’daki sarayında bir rölyefe kenti nasıl yağmaladığını resmeder. atları koşun arabalara Kaçmak için. Siyon Kenti’ni Yeruşalim’i. Bazı yerlerde kent kişileştirilerek “Siyon Kızı” olarak adlandırılır (bkz. 2Kr.19:21’a ait not).
1:14 Moreşet İbranicesi, ‘nişanlı’ anlamına gelen sözcüğü çağrıştırır. veda armağanları Bu ifade 1Kr.9:16’ da, düğün armağanı olarak geçer. Bir babanın evlenen kızına armağan vermesi gibi, Yeruşalim de Moreşet-Gat’a armağanlar verip onuAsur’a teslim etmelidir. Akziv ‘Aldatıcı’anlamına gelen bu sözcük, Yer.15:18’ de (bkz. ilgili not) yazları kuruyan bir ırmağı anlatmak için kullanılır. Bunun gibi, yok olacak olan Akziv Kenti de İsrail krallarını yardım ve savunma konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.
1:10-15 Söz konusu kentler Şefela’da, yani Akdeniz’in kıyı şeridiyle Yahuda dağları (150-450 m yüksekliğindeki) arasında kalan dağ eteklerindeydi.
1:15 Mareşa İbranice’de, ‘ele geçiren’ anlamında gelen sözcüğü çağrıştırır.
1:8-16 Mika, hem Samiriye’nin (bkz. Mik.1:1’e ait not) yakında yıkılacak olmasından, hem de Yahuda Krallığı’nın uğrayacağı istiladan ötürü ağıt yakar. Gerçekten de Asur Kralı Sanherib, İÖ 701’ de Yahuda Krallığı’nı istila edecektir.
1:16 İsrailliler İÖ 722-721’ de Asurlular tarafından, Yahudalılar da önce İÖ 605’te ve ardından İÖ 596 ve 586’ da Babilliler tarafından sürgüne gönderilecektir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş