Mika 1:14-15

14Bundan ötürü Moreşet-Gat'a[a] veda armağanları[b] vereceksiniz.
İsrail kralları Akziv[c] Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.
15Ey Mareşa'da[ç] yaşayanlar,
RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek.
İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:14 Moreşet İbranicesi, ‘nişanlı’ anlamına gelen sözcüğü çağrıştırır. veda armağanları Bu ifade 1Kr.9:16’ da, düğün armağanı olarak geçer. Bir babanın evlenen kızına armağan vermesi gibi, Yeruşalim de Moreşet-Gat’a armağanlar verip onuAsur’a teslim etmelidir. Akziv ‘Aldatıcı’anlamına gelen bu sözcük, Yer.15:18’ de (bkz. ilgili not) yazları kuruyan bir ırmağı anlatmak için kullanılır. Bunun gibi, yok olacak olan Akziv Kenti de İsrail krallarını yardım ve savunma konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.
1:10-15 Söz konusu kentler Şefela’da, yani Akdeniz’in kıyı şeridiyle Yahuda dağları (150-450 m yüksekliğindeki) arasında kalan dağ eteklerindeydi.
1:15 Mareşa İbranice’de, ‘ele geçiren’ anlamında gelen sözcüğü çağrıştırır.
1:8-16 Mika, hem Samiriye’nin (bkz. Mik.1:1’e ait not) yakında yıkılacak olmasından, hem de Yahuda Krallığı’nın uğrayacağı istiladan ötürü ağıt yakar. Gerçekten de Asur Kralı Sanherib, İÖ 701’ de Yahuda Krallığı’nı istila edecektir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş