Mika 7

7
Mika'nın Ağıtı
1Vay halime benim! Yazın meyve toplandıktan
Ve bağbozumundan artakalan üzümler alındıktan sonra
Tek bir salkım bulamayan adam gibiyim.
Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor!
2Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı.
İnsanlar arasında dürüst kimse yok.
Herkes kan dökmek için pusuda.
Kardeş kardeşe tuzak kuruyor.
3Kötülük yapmakta elleri ne becerikli!
Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor.
Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor,
Düzen üstüne düzen kuruyorlar.
4En iyileri çalı çırpıdan değersiz,
En dürüstleri dikenli çitten beterdir.
Ama peygamberlerinin[a] uyardığı gibi,
Cezalandırılacakları gün geldi çattı.
Şaşkınlık içindeler şimdi.
5İnanmayın komşunuza,
Dostunuza güvenmeyin.
Koynunuzda yatan karınızın yanında bile
Sıkı tutun ağzınızı.
6 Çünkü oğul babasına saygısızlık ediyor,
Kız annesine, gelin kaynanasına karşı geliyor.
İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.
7Ama ben umutla RAB'be bakıyor,
Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.
Duyacak beni Tanrım.
Kurtuluş Yolu
8Halime sevinme, ey düşmanım!
Düşsem de kalkarım.
Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.
9RAB'be karşı günah işlediğim için,
O'nun öfkesine dayanmalıyım.
Sonunda davamı savunup hakkımı alacak,
Beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim.
10Düşmanım da görecek ve utanç içinde kalacak.
O düşman ki,
“Hani Tanrın RAB nerede?” diye soruyordu bana.
Onun düşüşünü gözlerimle göreceğim.
Sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecek.
11Ey Yeruşalim,
Surlarının onarılacağı,
Sınırlarının genişletileceği gün gelecek.
12Halkımızdan olanlar o gün
Asur'dan Mısır'a,
Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan topraklardan,
Denizler arasında, dağlar arasında kalan topraklardan sana gelecekler.
13Ama ülke, içinde yaşayanların yaptığı kötülükler yüzünden viraneye dönecek.
Dua ve Teşekkür
14Ya RAB, mirasın olan
Ve Karmel'in ortasındaki ormanda[b] ayrı yaşayan sürünü, halkını
Değneğinle güt.
Geçmişte olduğu gibi,
Başan'da ve Gilat'ta beslensinler.
15Bizi Mısır'dan çıkardığın günlerdeki gibi,
Harikalar yarat halkın için.
16Uluslar bunu görünce
Yaptıkları bunca zorbalıktan utanacaklar.
Elleriyle ağızlarını kapayacak, kulaklarını tıkayacaklar.
17Yılanlar gibi, sürüngenler gibi toprak yalayacak,
Titreyerek sığınaklarından çıkacaklar.
Ey Tanrımız RAB, dehşet içinde sana dönecek
Ve senden korkacaklar.
18Senin gibi suçları silen,
Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı?
Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,
Çünkü merhametten hoşlanırsın.
19Bize yine acıyacaksın,
Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında.
Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.
20Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi,
Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de
Verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-2 Bkz. Yer.8:20 ve ilgili not.
7:3 rüşvet alıyor Bkz. 1Sa.8:3 ve ilgili not; 1Sa.12:3.
7:4 peygamberlerinin İbranicesi’nden “gözcülerinin” diye de çevrilebilir. gün geldi çattı Bkz. Hez.3:17-21; Hez.3:17’ye ait not.
7:6 Krş. Mat.10:21,Mat.10:34-36; Mat.10:34’e ait not.
7:7 Krş. örn. Mez.55:16-17.
7:8 düşmanım ! İsrailli olmayan, özellikle İsrailliler’in yıllar boyunca savaştıkları uluslar (bkz. Mik.7:10 ; ayrıca bkz. Mik.7:1-20’ye ait not). Düşsem de kalkarım Yeruşalim’in yıkılacağı bildirilirken (İÖ 586’da bu bildiri yerine gelecektir), RAB’bin Yeruşalim’i terk etmeyeceği de vurgulanıyor.
7:12 o gün Bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yoe.1:15 ve ilgili notlar. gelecekler Bkz. Mik.4:2.
7:14 mirasın olan... halkını İsrail halkı (bkz. Mez.94:14; ayrıca bkz. Mik.127:3; Yer.2:7 ve ilgili notlar). Karmel’in ortasındaki ormanda İbranicesi’nden “ormandaki verimli topraklarda” diye de çevrilebilir. halkını... güt ‘Onları yönet, yönlendir’ anlamında (bkz. Mik.5:4; Mez.23:1; Yer.2:8; Hez.34:2 ve ilgili notlar ; 1Pe.5:4’e ait not). Başan’da ve Gilat’ta Bu kentler burada, zengin otlakları olan verimli toprakları temsil eder (bkz. Yar.31:21; Mez.22:12; Hez.39:18; Amo.4:1 ve ilgili notlar).
7:18 Senin gibi... başka tanrı var mı ? Muhtemelen Mika’nın adı (adının anlamı için bkz. Mik.1:1’e ait not) üzerine kurulmuş bir söz oyunu (bkz. Çık.15:11 ve ilgili not).
7:18-19 Bkz. Çık.34:6-7.
7:19 Çiğneyeceksin... ayak altında İbranicesi’nden, “boyun eğdirmek” diye de çevrilebilir. Tanrı, günahın yol açtığı suçluluk duygusunu uzaklaştırmakla kalmaz (Mik.7:18), günahın pençesinden kurtarmak için günahın gücünü de kırar (bkz. Mez.19:13; krş. Rom.6:14). günahlarımızı denizin dibine atacaksın Bkz. Yşa.38:17’ ye ait not.
7:1-20 Şiir biçiminde yazılmış metinlerde olduğu gibi, anlatılmak istenenler ikinci ve üçüncü şahısların ağzıyla aktarılır. Bu bölümde konuşanlar sırasıyla, Mika ( Mik.1:1-7), Siyon ( Mik.1:8-10), Mika (Mik.1:11-13), Mika ve Siyon ( Mik.1:14), Tanrı ( Mik.7:15) ve Mika’dır (Mik.1:16-20). Bölüm umutsuzluk üzerine bir ifadeyle başlar, umut verici vaatlerle biter.
7:20 Peygamber Mika’nın bu sözleri, RAB’bin İbrahim’e ve Yakup’a verdiği soy, kutsama ve toprak vaatleriyle ilgilidir (bkz. Yar.13:15-16; Yar.17:2-8; Yar.22:17-18 ; Yar.28:14 ve ilgili notlar; krş. Luk.1:54-55). Mesih’in gelişinin ardından, İsa Mesih’e iman eden herkes bu vaatlere dâhil edilir (bkz. Rom.4. bölüm; Gal.3:6-29; İbr.11:12).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş