Mika 1:1-7

1
1 Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:
2Ey halklar, hepiniz duyun;
Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin.
Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.
Samiriye ve Yeruşalim'in Yargılanması
3İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek,
Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
4Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek,
Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.
5Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı
Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak.
Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu?
Samiriye değil mi?
Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu?
Yeruşalim değil mi?
6Bu yüzden RAB, “Samiriye'yi kırdaki taş yığınına,
Bağ dikilecek yere çevireceğim” diyor,
“Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.
7Bütün putları paramparça edilecek,
Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak.
Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim.
Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar
Yine fahişelere ücret olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Mika’ya “Mika” İbranice’de, ‘RAB gibisi var mı?’ demektir (krş. Mik.7:18 ve ilgili not). Yeşaya, Hoşea ve Mika aşağı yukarı aynı dönemde peygamberlik etmişlerdir (bkz. Yşa.1:1; Hoş.1:1). Samiriye ve Yeruşalim’le Sırasıyla İsrail Krallığı’nın ve Yahuda Krallığı’nın başkentleri. görümde Bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1 ve ilgili notlar.
1:2 RAB’bin, İsrail ve Yahuda halkları dâhil, herkesi yargılayacağı günün yakın olduğu bildiriliyor (bkz. Yoe.1:15; Amo.1:2; Amo.5:18 ve ilgili notlar). kutsal tapınağından Göklerden (bkz. Mik.1:3; Mez.11:4; Yun.2:7; Hab.2:20).
1:3 RAB... gelecek EskiAntlaşma’da, RAB’bin insanlık tarihine müdahalesini anlatan bir deyiştir (bkz. Mez.18:9; Mez.96:12-13 ve ilgili not; Mez.144:5; Yşa.26:21; Yşa.31:4; Yşa.64:1-3). dağ doruklarında İbranice’den “yüksek yerler” olarak da çevrilebilen bu ifade, putperest tapınaklar veya İsrail ve Yahuda krallıklarının başkentleri anlamında kullanılmış olabilir (krş. Amo.4:13).
1:4 Dağlar... eriyecek Bkz. Mez.97:5; Nah.1:5 ve ilgili not.
1:5 Yakupoğulları’nın İsrail halkı bu şekilde de tanımlanır (bkz. Yar.32:28 ve ilgili not; Yar.35:10). İsrail Mika bu adı, burada ve Mik.1:13’ te kuzeydeki krallığı, Mik.3:1,Mik.3:8-9; Mik.5:1,Mik.5:3 ve Mik.6:2’de güneydeki krallığı, Mik.1:14-15; Mik.2:12 ve Mik.5:2’de ise tüm İsrailoğulları’nı anlatmak için kullanır.
1:6 Taşlarını vadiye döküp Samiriye tepe üzerine kurulmuştu (bkz. 1Kr.16:24 ve ilgili not).
1:6-7 Mika, RAB’bin kendisi aracılığıyla bildirdiği bu olayın gerçekleştiğini bizzat görecekti.Asurlular Samiriye’yi İÖ 722-721 yıllarında yakıp yıktığında Mika hayattaydı (bkz. 2Kr.17:6 ve ilgili not).
1:7 fahişelere Eski Antlaşma’da çoğunlukla putperestlik veya RAB’be sadakatsizlik anlamında kullanılır (bkz. Çık.34:15; Hak.2:17; Hez.23:29-30 ; Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). ücretiyle Samiriye’nin putperestlikten edindiği serveti Asurlular ele geçirecek, tapınaklarında putlara tapınmada kullanacaktır.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş