Mika 5

5
1Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla.
Çevremizi sardılar,
İsrail'i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.
Kurtarıcı Beytlehem'den Çıkacak
2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
3Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek
RAB İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek.
Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak.
4O gelince, halkını RAB'den aldığı güçle
Tanrısı RAB'bin görkemli adına yönetecek.
Halk güvenlik içinde yaşayacak.
Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
5Halkına esenlik getirecek.
Kurtuluş ve Yıkım
Asurlular ülkemize saldırıp
Kalelerimizi ele geçirince,
Onlara karşı çok sayıda önder[a] çıkaracağız.
6 Asur topraklarını kılıçla,
Nemrut'un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler.
Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular'dan
Bizi bu önderler kurtaracak.
7Yakup'un soyundan geride kalanlar,
Birçok halkın arasında
RAB'bin gönderdiği çiy gibi,
Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden
Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.
8Orman hayvanları arasında aslan ne ise,
Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise,
Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında,
Halkların ortasında öyle olacaklar.
9Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz.
Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.
10RAB diyor ki,
“O gün atlarınızı elinizden alacak,
Savaş arabalarınızı yok edeceğim.
11Ülkenizdeki kentleri yıkacak,
Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.
12Büyü yapma gücünüzü kıracağım,
Aranızda falcı kalmayacak.
13Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım.
Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.
14Aşera putlarınızı söküp atacağım,
Yerle bir edeceğim kentlerinizi.
15Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Yeruşalim kuşatılacak ve kralları esir alınıp Babil’e götürülecektir (nitekim son kral Sidkiya’nın gözleri oyulur; bkz. 2Kr.25:7 ve ilgili not).
5:2 Bkz. Mat.2:6. Efrata Beytlehem’in bulunduğu bölge (bkz. Rut.1:2 ve ilgili not). yönetecek olan Baba Tanrı adına tüm evreni yönetecek olan Mesih (bkz. Mik.4:8’ e ait not). kökeni öncesizliğe... zamanın başlangıcına Mesih’in soyu bedensel açıdan Davut’a (bkz. 2Sa.7:12-16; Yşa.9:6-7 ve ilgili not; Amo.9:11; Yu.8:58; Rom.1:1-4; 2Ti.Rom.2:8), tanrısal açıdan ise öncesizliğe dayanır.
5:3 İsrailliler’i düşmanlarına teslim edecek Mesih gelip ebedi yönetimini kurana dek (bkz. Dan.7. bölüm ve ilgili notlar). İsrailliler’e Bkz. Mik.1:5’ e ait not.
5:5 esenlik getirecek Bkz. Ef.2:14. “Esenlik” sözcüğünün İbranicesi, savaşın bittiği barış dönemini anlatmasının yanı sıra, ‘refah’anlamını da taşır (bkz. “Esenlik Önderi”, Yşa.9:6’ a ait not; Luk.2:14). çok sayıda önder İbranice’den birebir çevirisi: “yedi çoban ve sekiz önder”.
5:6 Nemrut’un topraklarını Asur’u (bkz. Yar.10:8-12).
5:7-9 Başka ulusların arasına dağılan İsrailliler’in güçleneceği, düşmanlarına karşı mutlak bir zafer kazanacağı bildiriliyor.
5:10 O gün Bkz. Mik.4:6’ ya ait not.
5:14 Aşera putlarınızı Bkz. Çık.34:13 ve ilgili not.
5:10-15 Mesih’in ikinci gelişiyle başlayan çağda Tanrı halkı, fiziksel silahlara veya putlara bağlı olmayacaktır. Tanrı halkının baş arısı, halkın Tanrı’ya bağlı olmasından kaynaklanır.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş