Efesliler 2:14

14-16 Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa'yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:11-22 Pavlus konuyu, ilk bölümde söz ettiği Tanrı’nın egemen amacı ve tasarısından daha ileri aşamalara taşıyarak, daha önce hem Tanrı’ya hem de birbirlerine düşman olan İsrail halkının ve öbür ulusların Mesih aracılığıyla Tanrı’yla barıştırılması konusuna geçer ( Ef.2:11-16). İsrail halkının ayrıcalıklarından ve öbür ulusların bunlardan yoksunluğundan söz ettikten sonra (Ef.2:11-12), Tanrı’nın bu iki halkı nasıl tek bedende birleştirdiğini (Ef.2:19-22) belirtir ve 3. bölümde bu konuyu daha da detaylandırır.
2:14-16 Bkz. Giriş. Tanrı’nın tasarısında imanlılar topluluğunun (kilisenin) önemi vurgulanmaktadır (Ef.3:4-6,Ef.3:10-11). Tanrı’nın nihai amacı, evrendeki her şeyi Mesih’in aracılığıyla ilk yarattığı haline geri getirmektir (Ef.1:10). Kilise bu amacın ilk adımı olarak görülür. İnsanın günahının sonucu olan “Tanrı’yla düşmanlık” (Yar.3:14-19), “ayrılık”, bütün ilişkilerde kendini gösterir (evlilikte, ailede, uluslar ve insanlar arasında); bu ayrılığın en belirgin olanlarından biri İsrail halkı ile öteki uluslar arasındadır. Ancak İsa Mesih’in ölümü sayesinde bu ayrılıklar ortadan kaldırılmıştır. İmanlılar topluluğu, Tanrı’nın yarattığı yeni bir insanlık, yeni bir halktır. Mesih imanlısı olan Yahudiler de, öbür uluslar da, kendi kimliklerinin yanı sıra asıl olarak kiliseye aittirler. Bu yeni yaratılışın temeli olan kilise, Tanrı’nın günaha ve ayrılığa karşı olan bilgece tasarısını en iyi şekilde sergiler. Şeytan ve cinlerin kötüye kullandığı en büyük silahlardan biri olan “ayrılık” etkisiz kılınmıştır (Yar.3:10). Kutsal Yasa’yı... etkisiz kılarak Mesih ve Mesih’in ölümüyle dirilişi, Kutsal Yasa’yı tamamlar (Mat.5:17-20; Rom.3:31). Burada etkisiz kılınan, Yahudiler ile (Yahudiler’in Kutsal Yasası’na uymadıkları için) dinsel açıdan kirli sayılan Yahudi olmayan ulusları birbirinden ayıran özel buyruklar ve kurallardır (krş. Kol.2:13-14). iki topluluğu İsrail halkından olan imanlılar ile öbür uluslardan iman edenleri. engel duvarını... düşmanlığı İsrail halkı ile öbür uluslar arasındaki ayrım söz konusudur. Tanrı, Kutsal Yasa aracılığıyla, Tanrı’nın buyruklarına ve vaatlerine sahip olan halkın tüm halklardan etkilenmemesi için İsrail halkı ile öbür halkları birbirinden ayrı tutmuş (örn. Lev.11:44-45; Yas.7:6), böylelikle öbür halkların İsrail halkına verilmiş ayrıcalıklardan uzak olmasını sağlamıştır; bu “ayrılık” sonucunda da İsrail halkı ile öbür halklar arasında düşmanlık ortaya çıkmıştır. kendi bedeninde Mesih’in çarmıhtaki ölümünden söz ediliyor. yeni bir insan Yeni bir topluluk (kilise). bir bedende Ya Mesih’in çarmıhta ölen bedeninden (krş. “kendi bedeninde”, Ef.2:14-16) veya imanlıların oluşturduğu tek beden olan “yeni bir insan”dan (imanlılar topluluğundan) söz edilmektedir.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş