Efesliler 2

2
Ölümden Yaşama Geçtik
1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine[a], yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. 3Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık[b]. 4-5Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. 6Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. 7Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.
Tanrı'nın Yeni Topluluğu
11Bunun için, öteki uluslardan doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye anılanların “sünnetsiz” dedikleri sizler, 12o zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. 13Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. 14-16 Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa'yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. 17 O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 18O'nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
19Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. 20Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. 21Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. 22Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 ölüydünüz İsa Mesih’e iman etmemiş insan ruhsal yönden ölüdür. Yaşamı boyunca iman etmeyen kişi sonsuz ölüme mahkûmdur (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660; krş. Yu.3:16,Yu.3:36; Yu.5:24; Yu.11:25; Rom.6:23; Kol.1:21; 1Yu.5:12). havadaki hükümranlığın egemenine Yani Şeytan’a; Şeytan yalnızca dünyayla sınırlı bir düşman değildir (krş. Ef.6:12; Yu.14:30). ruha Şeytan’a (krş. Eyü.1:6; Hez.28:15; bkz. Yşa.14:12-15’ e ait not). Kimileri gramer açısından “ruh” sözcüğünün ‘insanın kendi ruhu’ anlamına geldiğini savunur; buna göre bu ayette Şeytan’ın imanlı olmayanları hem dıştan ( “havadaki hükümranlığın egemeni”) hem de içten (imanlı olmayanların kendi ruhuyla) etki ettiğinden söz edilmektedir.
2:3 hepimiz İsrail halkı ve öbür uluslar (bkz. Ef.1:12’ye ait not). gazap çocukları Tanrı’nın öfkesine maruz kalanlar (bkz. gazap, Rom.1:18-20; Rom.2:5; Rom.9:22).
2:4-5 Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu Bkz. Rom.6:1-10 ve ilgili notlar.
2:6 Mesih İsa’da Bkz. Ef.1:1’e ait not. göksel yerlerde Bkz. Ef.1:3’e ait not.
2:7 gelecek çağlarda Krş. Ef.1:21.
2:8 İman yoluyla Bkz. Rom.3:21-31 ve ilgili notlar. kurtuldunuz İnsanın kendi günahkârlığı yüzünden maruz kaldığı Tanrı’nın öfkesinden kurtulması. Bu fiilin Grekçesi’nden (Ef.2:5’ te olduğu gibi) kurtuluşun etkilerinin devam ettiği anlaşılmaktadır (bkz. Makale:Kurtuluş, s.1716). sizin başarınız değil Hiçbir insan çabası, kurtuluşa katkıda bulunamaz (bkz. Tit.1:4-6 ve ilgili not).
2:9 iyi işlerin ödülü değildir İnsan, Kutsal Yasa’nın gereklerini yapmakla kurtuluşa kavuşamaz (Rom.3:20,Rom.3:28). Kurtuluşu veya aklanmayı sevapla kazanma yaklaşımı Kutsal Yazılar’da sürekli olarak reddedilmektedir (bkz. Gal.2:16 ve ilgili not).
2:1-10 Pavlus, ilk bölümde her biri Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için olan ve Mesih’in yönetiminde (Ef.1:10,Ef.1:22) doruk noktasına ulaşan harika amaçlarını ve tasarısını aktarır. Bu bölümde ise Tanrı’nın bireylere ve kiliseye yönelik amaçlarını gerçekleştirdiği adımları açıklar.
2:10 yapıt Bu sözcüğün Grekçesi, bazı yerlerde “sanat eseri” anlamını içerir.
2:11 öteki uluslardan doğan sizler Bkz. Ef.1:12’ ye ait not. “sünnetli”... “sünnetsiz” Yani “Yahudiler”... “Yahudi olmayanlar” (bkz. Ef.1:12’ye ait not). İsrail halkının övündüğü sünnet, onları öbür uluslardan ayıran açık bir işaretti.
2:12 Mesihsiz... tanrısızdınız Tüm bu ifadeler, Yahudi olmayan ulusların Mesih’ten (hem soy hem de vaatler açısından) ve Tanrı’nın antlaşmalarından ve vaatlerinden yoksun olduğunu vurgular (bkz. Ef.3:6’ya ait not; Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; Rom.1:3-4 ve ilgili notlar). antlaşmalara Tanrı, İsrail halkına ve onlar aracılığıyla öbür uluslara kutsama vaat etmiştir (bkz. Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; Rom.9:4 ve ilgili notlar).
2:13 Mesih’in kanı Mesih’in insanlık yerine günahın bedelini ödeyerek çarmıhta kendini kurban olarak sunmasını ifade eder (bkz. Ef.1:7-8 ; İbr.9:11-13 ve ilgili notlar).
2:14-16 Bkz. Giriş. Tanrı’nın tasarısında imanlılar topluluğunun (kilisenin) önemi vurgulanmaktadır (Ef.3:4-6,Ef.3:10-11). Tanrı’nın nihai amacı, evrendeki her şeyi Mesih’in aracılığıyla ilk yarattığı haline geri getirmektir (Ef.1:10). Kilise bu amacın ilk adımı olarak görülür. İnsanın günahının sonucu olan “Tanrı’yla düşmanlık” (Yar.3:14-19), “ayrılık”, bütün ilişkilerde kendini gösterir (evlilikte, ailede, uluslar ve insanlar arasında); bu ayrılığın en belirgin olanlarından biri İsrail halkı ile öteki uluslar arasındadır. Ancak İsa Mesih’in ölümü sayesinde bu ayrılıklar ortadan kaldırılmıştır. İmanlılar topluluğu, Tanrı’nın yarattığı yeni bir insanlık, yeni bir halktır. Mesih imanlısı olan Yahudiler de, öbür uluslar da, kendi kimliklerinin yanı sıra asıl olarak kiliseye aittirler. Bu yeni yaratılışın temeli olan kilise, Tanrı’nın günaha ve ayrılığa karşı olan bilgece tasarısını en iyi şekilde sergiler. Şeytan ve cinlerin kötüye kullandığı en büyük silahlardan biri olan “ayrılık” etkisiz kılınmıştır (Yar.3:10). Kutsal Yasa’yı... etkisiz kılarak Mesih ve Mesih’in ölümüyle dirilişi, Kutsal Yasa’yı tamamlar (Mat.5:17-20; Rom.3:31). Burada etkisiz kılınan, Yahudiler ile (Yahudiler’in Kutsal Yasası’na uymadıkları için) dinsel açıdan kirli sayılan Yahudi olmayan ulusları birbirinden ayıran özel buyruklar ve kurallardır (krş. Kol.2:13-14). iki topluluğu İsrail halkından olan imanlılar ile öbür uluslardan iman edenleri. engel duvarını... düşmanlığı İsrail halkı ile öbür uluslar arasındaki ayrım söz konusudur. Tanrı, Kutsal Yasa aracılığıyla, Tanrı’nın buyruklarına ve vaatlerine sahip olan halkın tüm halklardan etkilenmemesi için İsrail halkı ile öbür halkları birbirinden ayrı tutmuş (örn. Lev.11:44-45; Yas.7:6), böylelikle öbür halkların İsrail halkına verilmiş ayrıcalıklardan uzak olmasını sağlamıştır; bu “ayrılık” sonucunda da İsrail halkı ile öbür halklar arasında düşmanlık ortaya çıkmıştır. kendi bedeninde Mesih’in çarmıhtaki ölümünden söz ediliyor. yeni bir insan Yeni bir topluluk (kilise). bir bedende Ya Mesih’in çarmıhta ölen bedeninden (krş. “kendi bedeninde”, Ef.2:14-16) veya imanlıların oluşturduğu tek beden olan “yeni bir insan”dan (imanlılar topluluğundan) söz edilmektedir.
2:17 uzakta olan sizlere... yakındakilere “Öbür uluslara... Yahudiler’e” (bkz. Ef.1:12’ye ait not).
2:19 Pavlus burada özellikle Yahudi olmayanlara hitap etmektedir (bkz. Ef.1:12’ye ait not). 19-22. ayetlerde anlatılan birlik, 14-18. ayetlerde açıklandığı gibi Mesih’in kendi ölümü aracılığıyla gerçekleştirdiklerine dayanmaktadır.
2:20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel YeniAntlaşma elçilerinin ve peygamberlerinin Tanrı’nın sözünü duyurarak ve öğreterek attıkları temel (krş. Mat.16:18 ve ilgili not; 1Ko.3:10-11). Köşe taşı İsa Mesih, yeni topluluğu (Ef.2:14-16) birleştirip bir arada tutar (bkz. Yşa.28:16; 1Ko.3:10-11; 1Pe.2:5 ve ilgili notlar).
2:21 kutsal bir tapınak Eski Antlaşma’da tapınak, Tanrı’nın İsrail halkıyla birlikte olduğu yerdi. Pavlus, Tanrı’nın tüm imanlılarla (Ef.2:14-16) birlikte olduğunu açıklamak için bu benzetmeyi yapar (bkz. Çık.25:8; 1Ko.3:16; 1Pe.2:5 ve ilgili notlar). kenetlenip Hem bu ayette hem de Ef.4:16’da, topluluğun her yönden gelişmesinin imanlılar arasındaki hizmet ilişkisine bağlı olduğu vurgulanır. yükseliyor İmanlılar topluluğu hem sayıca hem de ruhsal yönden sürekli büyümektedir.
2:11-22 Pavlus konuyu, ilk bölümde söz ettiği Tanrı’nın egemen amacı ve tasarısından daha ileri aşamalara taşıyarak, daha önce hem Tanrı’ya hem de birbirlerine düşman olan İsrail halkının ve öbür ulusların Mesih aracılığıyla Tanrı’yla barıştırılması konusuna geçer ( Ef.2:11-16). İsrail halkının ayrıcalıklarından ve öbür ulusların bunlardan yoksunluğundan söz ettikten sonra (Ef.2:11-12), Tanrı’nın bu iki halkı nasıl tek bedende birleştirdiğini (Ef.2:19-22) belirtir ve 3. bölümde bu konuyu daha da detaylandırır.
2:22 Tanrı’nın konutu Tanrı, İsa Mesih’in yeryüzüne gelişinden önce halkının arasında (tapınakta) bulunurdu; Mesih’in gelişiyle birlikte artık Tanrı’nın Ruhu iman eden herkesin içindedir (bkz. 1Ko.6:19-20; krş. Va.21:3’e ait not), dolayısıyla imanlılar topluluğu arasındadır (krş. Çık.25:8; 1Ko.3:16; 2Ko.6:16 ve ilgili notlar).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş