1. Petrus 2:5

5O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:5 EskiAntlaşma tapınağı örnek alınarak betimleme yapılmıştır (krş. Yu.2:19; 1Ko.3:16; Ef.2:19-22 ve ilgili notlar). İmanlıların yaş am kaynağı, diri taş, yaşam veren ruh (1Ko.15:45) olan Mesih’tir. Tapınak imanlılar topluluğudur, Kutsal Ruh tarafından oluşturulmuştur ve Ruh’un yaşadığı yerdir. Tapınağı oluşturan taşlar, Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğan kişilerdir (krş. Yu.3:3,Yu.3:5; Tit.3:4-5). Tanrı’nın beğenisini kazanan Bu sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkündür (krş. Yu.15:5). ruhsal kurbanlar Nihai kurban İsa Mesih kendini ebedi kurban olarak sunduğu için artık hayvan kurban edilmez. YeniAntlaşma döneminin kurbanları, Tanrı’ya itaat etmek (Rom.12:1), bağışta bulunmak (Flp.4:18), şükretmek ve iyilik yapmaktır (İbr.11:15-16). Bunlar bir nevi sevap kazanmak (yani iyilikler yaparak Tanrı’dan karşılığını görmek) adına yapılan eylemler değildir, imanlının Tanrı’ya yaraşır bir şekilde ve Mesih’i örnek alarak hizmetle dolu bir yaşam sürmesi söz konusudur. kutsal bir kâhinler topluluğu İmanlılar yeni antlaşma döneminin kâhinleri olarak, (1) Tanrı’nın kutsallığını yansıtmakla (bkz. 1Pe.1:15; İbr.7:26; İbr.10:10,İbr.10:14 ve ilgili not), (2) ruhsal kurbanlar sunmakla (bu ayette ; İbr.2:7-8), (3) başkaları için Tanrı’nın önünde aracılık etmekle (dua etmek, Ef.6:18-19 ; 1Ti.2:1-4) ve (4) yine başkalarının önünde Tanrı’yı temsil etmekle görevlidirler (öğretmek, Kol.3:16).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş