1. Petrus 4

4
Tanrı için Yaşamak
1Mesih bedence acı çektiğine göre, siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan, günaha sırt çevirmiştir. 2Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. 3İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter! 4İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor, size sövüyorlar. 5Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. 6Çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın, ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye Müjde onlara da bildirildi.
7Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. 8 Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. 9Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. 10Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. 11Konuşan, Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir! Amin.
Mesih Uğruna Acı Çekmek
12Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. 13Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. 14Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor. 15Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. 16Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin. 17Çünkü yargının, Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın Müjdesi'ne kulak asmayanların sonu ne olacak?
18 “Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa,
Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak?”
19Bunun için, Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 acı çektiğine göre 1Pe.3:19-22 ayetleri ara bilgi niteliğinde olduğundan dolayı bu ayet doğrudan 1Pe.3:18’in devamı olarak ele alınır. Vurgulanan konu, iyilik yapan birinin haksız yere fiziksel yönden acı çekmesidir. aynı düşünceyle silahlanın İmanlılar tıpkı Mesih gibi, iyilik yapmaktan ötürü haksız yere acı çekmeye hazırlıklı olmalıdırlar (bkz. 1Pe.3:18’e ait not). günaha sırt çevirmiştir İmanlı, zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştığında gerçekte neye öncelik vermesi gerektiğini anlar (bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830). Böyle bir durumla karşı karşıya gelip de Tanrı’nın yolundan dönmeyen imanlı, samimi bir tövbekâr olduğunu göstermiş olur.
4:2 İmanlının yaşamında en belirleyici etken Tanrı’nın isteği ve yüceliği olmalıdır (krş. Rom.12.1; Gal.1:4).
4:3 putperestlik içinde Petrus’un bu ifadeyi kullanması, mektubun bazı muhataplarının putperest halklardan Mesih’e iman edenler olduğunu gösterir (bkz. 1Pe.1:1’e ait not). geçmişte İsa Mesih’e iman etmeden önce (bkz. Ef.2:1-3; Ef.2:1’e ait not).
4:4 Tanrı’nın isteğine uygun yaşayanların bu şekilde hor görülmesi kaçınılmazdır (bkz. 2Ti.1Pe.3:12).
4:5 ölüleri de dirileri de ‘Daha önce ölmüş olanları da son yargı gününün şafağında yaşamakta olanları da’ anlamında. yargılamaya hazır olan Yeni Antlaşma’da Baba’nın ve Oğul’un son gündeki yargılamayı birlikte gerçekleştirecekleri yazılıdır (bkz. Yu.5:22,Yu.5:27; Yu.12:47; 2Ko.5:10). Tanrı, nihai yargılamanın kaynağıdır; ama yargılama yetkisini Oğul’a vermiştir (bkz. Yu.5:27; Elç.17:31 ve ilgili notlar; Rom.2:16). hesap verecekler Bkz. Mat.12:36; Elç.17:31; Rom.2:5-16 ve ilgili notlar.
4:7 Bkz. Yak.5:9’a ait not. İmanlılardan, eylemlerine, tavırlarına ve ilişkilerine, son günde olacakların, özellikle Mesih’in ikinci kez geleceğinin bilinciyle, özen göstermeleri (bkz. 2Pe.3:11-14 ve ilgili notlar) ve Tanrı’yla ilişkilerini sekteye uğratmamaya gayret etmeleri beklenir (bkz. 1Pe.1:13; 1Pe.5:8).
4:8 birbirinizi candan sevin Bkz. 1Se.4:9-10; 2Pe.1:5-7 ve ilgili not; 1Yu.4:7-11. sevgi birçok günahı örter Bkz. Mat.18:21-22 ve ilgili not; 1Ko.13:5; Ef.4:32; Yak.1:19-20 ve ilgili notlar.
4:9 konukseverlik gösterin Bkz. Rom.12:13; İbr.13:2 ve ilgili not; 3Yu.5-8.
4:10 hangi ruhsal armağanı aldıysanız Bkz. Rom.12:4-8; 1Ko.12:7-11 ve ilgili notlar; 1Ko.12:28.
4:11 Tanrı’nın sözlerini iletir Bu ifadenin Grekçesi, ‘Kutsal Yazılar’ veya ‘Tanrı’nın ağzından çıkan sözler’anlamına gelir (bkz. Elç.7:38; Rom.3:2 ve ilgili not). Yücelik ve kudret... Mesih’indir Bkz. 1Ko.1:26-31 ve ilgili not; 1Ti.6:15-16; Yah.24-25.
4:12 Bkz. 1Pe.1:6-7; 1Pe.2:20-21 ve ilgili notlar; Bilgi Kutusu:Acılar, Denenmeler, s.1830.
4:13 Mesih’in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin Bkz. Kol.1:24 ve ilgili not. Petrus, acı çekmenin Tanrı’nın kurtuluş tasarısının önemli bir parçası olduğunu anlamıştır (krş. Mat.16:21-23; ayrıca bkz. Kol.2:23’e ait not).
4:14 Bu ayetin tamamı için bkz. Mat.5:11-12; Yu.15:18-20; Elç.5:41; Elç.14:21-22; Rom.8:17; 2Ko.1:5; Flp.3:10-11 ve ilgili not; 2Ti.Flp.3:12t.
4:17 yargının, Tanrı’nın ev halkından başlayacağı an Bkz. Yer.25:18-29; Hez.9:6. İmanlıların uğradığı zulüm, sadece günahlı bir dünyada yaşamalarının sonucu değil, Tanrı’nın dünyayı yargılamasının bir parçasıdır. Günahlılar Tanrı’nın cezalandırıcı öfkesine uğrarken, imanlılar Tanrı’nın terbiye edici ve arındırıcı yargısına uğrar (bkz. Makale: Yargı, s.260).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş